ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

newcomer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *newcomer*, -newcomer-

newcomer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
newcomer (n.) คนมาใหม่ See also: สมาชิกใหม่, คนที่เพิ่มมาถึง Syn. fledgeling, neophyte, starter
English-Thai: Nontri Dictionary
newcomer(n) คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,สมาชิกใหม่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนใหม่ (adj.) newcomer See also: new one Ops. หน้าเก่า
หน้าใหม่ (adj.) newcomer See also: new one Syn. คนใหม่ Ops. หน้าเก่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next, a newcomer to the Pie Eat, but one we expect great things from in the future, young master David Hogan.ถัดไป นักกินพายคนใหม่ แต่เป็นหนึ่งที่เราคาดหวัง สิ่งยิ่งใหญ่จากในอนาคต นายน้อย เดวิด โฮแกน
Fiery newcomer Juno's consecutives wins are the hope for all Zerg players.จูโน่ นักเล่นหน้าใหม่ไฟแรงที่ เอาชนะติดต่อกันมาหลายรอบ 650 01: 09: 24,320
What are they gonna do, kill a newcomer to get extra credit?พวกนั้นจะทำอะไรฆ่าคนมาใหม่ เพื่อให้ได้เครดิตพิเศษ?
A newcomer price, latelyแต่เป็นรางวัลนักเขียนหน้าใหม่
He's a newcomer to our company...เขาเป็นเด็กใหม่ของบริษัทเรา
Jason's a newcomer to our flock, but he's been most enthusiastic about the message.เจสันยังใหม่สำหรับพวกเรา แต่เขากระตือรือร้นมากเลย
Of newcomer 26-Year-Old william van der bilt iii,กับคลื่นลูกใหม่ วิลเลี่ยม วาน เดอ บิล 26 ปี
We have a newcomer amongst us today, my friends.วันนี้เรามีสมาชิกใหม่มาเข้าร่วม
Look, I understand Gossip Girl's probably pretty fascinating to a newcomer like you, but to me, she's just not.ฟังนะ ฉันเข้าใจว่าเรื่อง Gossip Girl อาจจะดูน่าสนใจสำหรับหน้าใหม่อย่างเธอ แต่สำหรับฉัน มันน่าเบื่อ
Our next challenger is a relative newcomer to our pack, but his strength is already legendary.ผู้ท้าคนต่อไปของเราค่อนข้างจะเป็นหน้าใหม่ของฝูง แต่ความแข็งแกร่งของเขานั้นเป็นที่กล่าวขาน
At Crystal Palace today, James Hunt's on pole, with Austrian newcomer Niki Lauda alongside him and Dave Walker completing Row 1.คริสตัลพาเลซในวันนี้เจมส์ล่าบนเสา กับออสเตรียใหม่นิกิเลาดาเคียงข้างเขา และเดฟวอล์คเกอร์จบแถวที่ 1
Next up is a newcomer, Jack Twist, all the way up from Lightning Flat, Wyoming.ต่อไปเป็นผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่.. แจ๊ค ทวิสต์ มาจาก Lightning Flat, Wyoming

newcomer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニューカマー[, nyu-kama-] (n) newcomer
入植者[にゅうしょくしゃ, nyuushokusha] (n) settler; newcomer
新参者[しんざんもの, shinzanmono] (n) newcomer
新人[しんじん, shinjin] (n,adj-no) (1) new face; newcomer; (2) modern humans (from Cro-Magnon man onwards); (P)
新入り[しんいり, shin'iri] (n) newcomer; initiate; novice
新参[しんざん, shinzan] (n,adj-no) newcomer; tyro
新弟子[しんでし, shindeshi] (n) newcomers in professional sumo
新手[あらて, arate] (n,adj-no) fresh supply of troops; newcomer; new method; (P)
新米[しんまい, shinmai] (exp,n,adj-no) (1) new rice; (2) novice; beginner; tyro; newcomer; newbie; (P)
新顔[しんがお, shingao] (n) newcomer; new face; (P)

newcomer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนแปลกหน้า[n. exp.] (khon plaēkn) EN: stranger ; newcomer FR: étranger [m] ; inconnu [m]
หน้าใหม่[n. exp.] (nā mai) EN: newcomer ; new face ; neophyte FR: nouvelle tête [f]
นพกะ[n.] (nopphaka) EN: newcomer FR: nouveau venu [m] ; nouvelle tête [f]

newcomer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfänger {m}newcomer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า newcomer
Back to top