ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-intrude-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intrude, *intrude*,

-intrude- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who dares intrude on my solitude?ใครกล้ารุกล้ำความสันโดษของข้า?
I don't want to intrude if you'd prefer to be alone.ฉันไม่อยากรบกวนเวลานะ ถ้าคุณต้องการอยู่คนเดียว
Sorry to intrude but would you know where no. 16-1 is?ขอโทษที่รบกวน คุณทราบมั้ยคะว่าบ้านเลขที่ 16-1 อยู่ไหน
I am sorry to intrude at such a delicate time, but I knew your husband.ผมขอโทษที่มารบกวนในเวลาเช่นนี้ แต่..
How dare you intrude our border?กล้าดียังไงถึงรุกล้ำดินแดนของเรา ?
So I don't mean to intrude on your authority or whatever but could you maybe be a little nicer to Nelly?เอ่อ ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะมายุ่ง เรื่องอำนาจหรืออะไรของเธอนะ แต่... เธอช่วยปฏิบัติกับเนลลี่ ดีกว่านี้ได้ไหม?
Sorry to intrude on you.ขอโทษที่เข้ามารบกวนนะครับ
The last thing I want to do is intrude on guy time.สิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำคือการก้าวก่ายเวลาพวกเธอ
I don't wanna intrude any more than I already have.ผมไม่อยากจะก้าวก่าย ไปมากกว่านี้
I w--I wouldn't intrude like this, uh, only we have an important lead perhaps Nadine can help us with.ฉันไม่อยากบุกรุกมาแบบนี้ แต่ว่าเรามีเบาะแสสำคัญ ที่นาดีนอาจช่วยเราได้
A thousand pardons. I mean not to intrude on such a joyous occasion.ขอประทานอภัยอย่างยิ่ง ข้าไม่ได้ตั้งใจมาขัดจังหวะงานที่น่ารื่นเริงยิ่ง
So you intrude on my estate?งั้นเจ้าก็เลยบุกรุกบ้านของข้างั้นเหรอ

-intrude- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し掛ける;押掛ける;押しかける[おしかける, oshikakeru] (v1,vi) to intrude on

-intrude- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate FR: pénétrer ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach FR: pénétrer ; s'introduire (sans autorisation) ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
เจ๋อเจ๊อะ[v.] (joējoe) EN: poke one's nose into other people's affairs ; intrude ; dare FR:
จู่โจม[v.] (jūjōm) EN: attack suddenly ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack FR: attaquer
ล่วงล้ำ [v.] (lūanglam) EN: intrude ; trespass ; impinge (on) FR:
แพ่น[v.] (phaen) EN: be rash enough ; be assertive enough ; intrude violently FR:
รบกวน[v.] (ropkūan) EN: bother ; trouble ; disturb ; annoy ; intrude ; harass ; bug FR: importuner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter ; perturber ; enquiquiner (fam.) ; tanner (fam.) ; harasser ; emmerder (fam.)
รุกล้ำ[v.] (ruklam) EN: trespass ; intrude ; encroach on ; invade FR: empiéter ; violer la propriété
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
แทรกแซง[v.] (saēksaēng) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in FR: intervenir ; interférer ; se mêler de
เสือก[v.] (seūak) EN: intrude ; meddle ; interfere ; butt in ; be nosy FR: mettre son nez
ถลัน[v.] (thalan) EN: dash ; rush ; force one's way ; push one's way in ; enter stubbornly ; intrude regardless of consequences FR: se précipiter ; faire irruption
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: shoot up ; spring up ; soar ; intrude FR:
แหยม[v.] (yaēm) EN: intrude ; poke (into) ; meddle ; interfere FR: interférer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -intrude-
Back to top