ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*interval*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น interval, -interval-

*interval* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interval (n.) ช่วงเวลา See also: ช่วง, ระยะเวลา
interval (n.) หยุดพักเป็นช่วงๆ Syn. intermission, break
English-Thai: HOPE Dictionary
interval(อิน'เทอเวิล) n. เวลาระหว่าง,ช่วงระหว่าง,ช่วงห่าง,เวลาว่าง,เวลาพัก,ความแตกต่างของเสียง -at intervals เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งคราว, Syn. rest,pause,break,recess
English-Thai: Nontri Dictionary
interval(n) เวลาพัก,เวลาว่าง,ระยะห่าง,ช่องโหว่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confidence intervalช่วงความเชื่อมั่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intervalช่วง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
straddling intervalช่วงคร่อม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confidence intervalsช่วงความเชื่อมั่น [TU Subject Heading]
Intervalระยะห่าง, ระยะเวลาที่ปลอดอาการ, ช่วงเวลา, ระยะพัก, ระยะระหว่าง, ช่วง, ระยะที่ไม่ตั้งครรภ์ [การแพทย์]
open-ended class intervalอันตรภาคชั้นเปิด, อันตรภาคชั้นที่ไม่มีขีดจำกัดล่างหรือขีดจำกัดบนในตารางแจกแจงความถี่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่วงคะแนน (n.) interval
อันตรภาค (n.) interval Syn. ช่วงคะแนน
เป็นระยะๆ (adv.) at intervals See also: intermittently, periodically
เป็นระยะๆ (adv.) at intervals See also: intermittently, periodically
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chords constructed from notes in intervals of thirds, and so on, and so on.Chords constructed from notes in intervals of thirds, and so on, and so on.
Lieutenant Riley's men will make their way along this ditch, leaving men at 20-yard intervals to engage and reduce the enemy.ทางผู้หมวดไรลี่ย์ จะเดินทางมาตามหลุมเพลาะนี้ ทิ้งกองกำลังไว้ทุกๆ 20 หลา.. เพื่อลดทอนกำลังของศัตรู
Before interval villain kill us.ช่วงก่อนนั้นผู้ร้ายฆ่าพวกเรา
But after interval we have born again.แต่ช่วงหลัง พวกเราเกิดอีกครั้ง
I was filling in, in an interval band at a club called The Marquee Club, playing on Thursday evening.ผมเคยไปเล่นให้กับวงประจำ ในคลับแห่งนึง ชื่อ "The Marquee Club เล่นคืนวันพฤหัส
So we sit tight, we observe Skynet movement, and we'll report back at regular intervals, and that's it.จึงให้เราอยู่เฉยๆ คอยสังเกตการเคลื่อนไหวของสกายเน็ต และรายงานกลับไป
And after a decent interval of time, well, there are other fish in the sea.และรอหลังจากที่ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม เอาล่ะ ในทะเลมีปลาอื่นๆอยู่มากมาย
I get an interval which, if added to the previous blackout, tells us-- tells us what, Lloyd?ผมจะได้ช่วงความห่าง หากใช้ไปเติมให้กับเหตุการณ์ หมดสติรอบก่อนนี้ บอกผมมาสิ- - บอกผมมา มันคืออะไร ลอยด์?
Stopping at shorter intervals now,หยุดในระยะสั้นในตอนนี้
This clock will measure frequency, or time interval, out to almost 16 digits.นาฬิกานี้จะวัดความ ถี่หรือช่วงเวลา
I got the ingredients and enough barrels, but you split that blasting fuse four ways, and you're gonna have what you call a very short interval between lighting it and, uh...เธ™เธฒเธขเธ—เธณเน„เธ”เน‰เน„เธซเธก เธ‰เธฑเธ™เธกเธตเธชเนˆเธงเธ™เธœเธชเธกเนเธฅเธฐเธ–เธฑเธ‡เธ™เน‰เธณเธกเธฑเธ™เธžเธญ เนเธ•เนˆเธ–เน‰เธฒเธ™เธฒเธขเธˆเธฐเนเธขเธเธชเธฒเธขเธŠเธ™เธงเธ™เธฃเธฐเน€เธšเธดเธ” 4 เธ—เธฒเธ‡
Estrogen levels high intervals between menses holding steady.ระดับฮอร์โมนหญิงสูง ช่วงเวลาระหว่างประจำเดือน มั่นคง

*interval* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 / 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured.
闭区间[bì qū jiān, ㄅㄧˋ ㄑㄩ ㄐㄧㄢ, 闭区间 / 閉區間] closed interval (in calculus)
区间[qū jiān, ㄑㄩ ㄐㄧㄢ, 区间 / 區間] interval (math.)
幕间[mù jiān, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄢ, 幕间 / 幕間] interval (between acts in theater)
课间[kè jiān, ㄎㄜˋ ㄐㄧㄢ, 课间 / 課間] interval between lessons
间隙[jiàn xì, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧˋ, 间隙 / 間隙] interval; gap; clearance
音程[yīn chéng, ㄔㄥˊ, 音程] interval (music)
割线[gē xiàn, ㄍㄜ ㄒㄧㄢˋ, 割线 / 割線] line interval; secant
级距[jí jù, ㄐㄧˊ ㄐㄩˋ, 级距 / 級距] numerical range; interval; taxation band
三音[sān yīn, ㄙㄢ , 三音] third (musical interval, e.g. do-mi)
[jiān, ㄐㄧㄢ, 间 / 間] between; among; space; classifier for time intervals
间隔[jiàn gé, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, 间隔 / 間隔] compartment; gap; interval
空当[kòng dàng, ㄎㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, 空当 / 空當] gap; interval
大小三度[dà xiǎo sān dù, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄙㄢ ㄉㄨˋ, 大小三度] major and minor third (musical interval)
[kè, ㄎㄜˋ, 刻] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals)
随机时间[suí jī shí jiān, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 随机时间 / 隨機時間] random period of time; random interval
定期[dìng qī, ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧ, 定期] regularly; at regular intervals
全音[quán yīn, ㄑㄩㄢˊ , 全音] whole tone (musical interval)

*interval* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターバル;インタバル[, inta-baru ; intabaru] (n) interval
インターバルタイマ[, inta-barutaima] (n) {comp} interval timer
インターバルトレーニング[, inta-barutore-ningu] (n) interval training
一定期間[いっていきかん, itteikikan] (n-t) fixed interval; fixed period
一度(P);ひと度;一たび;一とたび(io)[いちど(一度)(P);ひとたび, ichido ( ichido )(P); hitotabi] (n-adv) (1) once; one time; on one occasion; (2) (ひとたび only) temporarily; for a moment; (3) (いちど only) one degree; one tone; one musical interval; (P)
一朝一夕に[いっちょういっせきに, icchouissekini] (adv) in a day; in a brief interval
信頼区間[しんらいくかん, shinraikukan] (n) {math} confidence interval
少閑;小閑;少関[しょうかん, shoukan] (n) short interval of leisure; short break or breather; lull
式年遷宮祭[しきねんせんぐうさい, shikinensenguusai] (n) fixed-interval transfer ceremony (wherein a shrine's sacred object is transferred to a newly constructed main hall)
忙中有閑[ぼうちゅうゆうかん, bouchuuyuukan] (n) having free time to spare in the midst of busyness; leisure in the intervals of one's work
時たま;時偶[ときたま, tokitama] (adv) once in a while; occasionally; seldom; at long intervals
晴れ間[はれま, harema] (n) (1) a break (in the weather); an interval of clear weather; (2) lightheartedness
狭間[はざま, hazama] (n) (1) interval; threshold; interstice; (2) valley; gorge; ravine; (3) loophole; eyelet
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P)
開区間[かいくかん, kaikukan] (n) {math} (See 閉区間) open interval
[ま, ma] (n-adv,n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv,n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv,n,n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv,n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P)
間を置いて[あいだをおいて;まをおいて, aidawooite ; mawooite] (exp) intermittently; at intervals (of); after a pause
間合い;間合[まあい, maai] (n) (1) interval; distance; break; pause; (2) suitable time; appropriate opportunity; (3) distance between opponents (kendo)
隔たり[へだたり, hedatari] (n) distance; interval; gap; difference; estrangement; (P)
隙(P);透き[すき(P);げき(隙);ひま(隙);すきけ(隙), suki (P); geki ( geki ); hima ( geki ); sukike ( geki )] (n) (1) gap; space; (2) (すき only) break; interlude; interval; (3) (すき, げき, ひま only) chink (in one's armor, armour); chance; opportunity; (4) (げき, ひま only) breach (of a relationship between people); (P)
音程[おんてい, ontei] (n) musical interval; step; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer
定期的に[ていきてきに, teikitekini] at fixed intervals
標本間隔[ひょうほんかんかく, hyouhonkankaku] sampling interval
複素区間[ふくそくかん, fukusokukan] complex interval
間隔[かんかく, kankaku] space, interval, SPC
間隔計時機構[かんかくけいじきこう, kankakukeijikikou] interval timer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合間[あいま, aima] Thai: ช่วงที่ว่าง English: interval

*interval* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรภาค[n.] (antaraphāk) EN: interval FR: intervalle [m]
อันตรภาคชั้น [n. exp.] (antaraphāk ) EN: class interval FR:
อันตรภาคชั้นเปิด [n. exp.] (antaraphāk ) EN: open-ended class interval FR:
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงอนันต์[n. exp.] (chūang anan) EN: infinite interval. FR:
ช่วงคะแนน[n. exp.] (chūang khan) EN: interval FR:
ช่วงของจำนวนจริง[n. exp.] (chūang khøn) EN: interval of real numbers FR:
ช่วงครึ่งปิด[n. exp.] (chūang khre) EN: half-closed interval FR:
ช่วงครึ่งเปิด[n. exp.] (chūang khre) EN: half-open interval FR:
ช่วงความเชื่อมั่น[n. exp.] (chūang khwā) EN: confidence interval (CI) FR: intervalle de confiance [m]
ช่วงลู่เข้า[n. exp.] (chūang lū k) EN: interval of convergence FR:
ช่วงปิด[n. exp.] (chūang pit) EN: closed interval FR: intervalle fermé [m]
ช่วงเปิด[n. exp.] (chūang poēt) EN: open interval FR: intervalle ouvert [m]
ช่วงซ้อนใน[n. exp.] (chūang søn ) EN: nested intervals FR:
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time FR: durée [f] ; intervalle de temps [m] ; intervalle [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m] ; plage horaire [f] ; plage [f]
ห้วง[n.] (hūang) EN: period ; section ; stage ; interval FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]
ขยัก[n.] (khayak) EN: phase ; interval FR:
มาตรอันตรภาค[n. exp.] (māt antarap) EN: interval scale FR:
มาตราแบบช่วง[n. exp.] (māttrā baēp) EN: interval scale FR:
เป็นทอด ๆ = เป็นทอดๆ[adv.] (pen thøt-th) EN: in stages ; at intervals FR:
ผลแบ่งกั้นช่วง[n. exp.] (phon baeng ) EN: partition of an interval FR:
ระดับช่วงมาตรา[n. exp.] (radap chūan) EN: interval scale FR:
ระยะ[n.] (raya) EN: distance ; space ; span ; interval FR: espace [m] ; intervalle [m] ; distance [f]
ระยะ[n.] (raya) EN: interval ; period ; stage ; phase ; term ; bar FR: intervalle [m] ; phase [f] ; période [f] ; stade [m]
ระยะห่าง[n. exp.] (raya hāng) EN: space ; interval ; gap FR: espace [m] ; intervalle [m]
ระยะว่าง[X] (raya wāng) EN: space ; interval FR: espace [m] ; intervalle [m]
ระยะเวลา[n. exp.] (raya wēlā) EN: period ; period of time ; duration ; space of time FR: durée [f] ; période [f] ; intervalle [m] ; temps [m]
วรรค[n.] (wak) EN: paragraph ; subsection ; space ; interval FR: paragraphe [m] ; espace [m] ; intervalle [m] ; blanc [m]

*interval* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konfidenzintervall {n} [math.]confidence interval
Intervall {n} [math.]interval
Intervallarithmetik {f} [math.]interval arithmetic
Pause {f} (Sport; Theater)interval; intermission
QT-Intervall {n} (im EKG Zeitspanne von Beginn bis zum Ende) [med.]QT interval
Intervalltaktgeber {m}interval timer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *interval*
Back to top