ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-interval-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น interval, *interval*,

-interval- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Before interval villain kill us.ช่วงก่อนนั้นผู้ร้ายฆ่าพวกเรา
But after interval we have born again.แต่ช่วงหลัง พวกเราเกิดอีกครั้ง
I was filling in, in an interval band at a club called The Marquee Club, playing on Thursday evening.ผมเคยไปเล่นให้กับวงประจำ ในคลับแห่งนึง ชื่อ "The Marquee Club เล่นคืนวันพฤหัส
And after a decent interval of time, well, there are other fish in the sea.และรอหลังจากที่ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม เอาล่ะ ในทะเลมีปลาอื่นๆอยู่มากมาย
I get an interval which, if added to the previous blackout, tells us-- tells us what, Lloyd?ผมจะได้ช่วงความห่าง หากใช้ไปเติมให้กับเหตุการณ์ หมดสติรอบก่อนนี้ บอกผมมาสิ- - บอกผมมา มันคืออะไร ลอยด์?
I got the ingredients and enough barrels, but you split that blasting fuse four ways, and you're gonna have what you call a very short interval between lighting it and, uh...เธ™เธฒเธขเธ—เธณเน„เธ”เน‰เน„เธซเธก เธ‰เธฑเธ™เธกเธตเธชเนˆเธงเธ™เธœเธชเธกเนเธฅเธฐเธ–เธฑเธ‡เธ™เน‰เธณเธกเธฑเธ™เธžเธญ เนเธ•เนˆเธ–เน‰เธฒเธ™เธฒเธขเธˆเธฐเนเธขเธเธชเธฒเธขเธŠเธ™เธงเธ™เธฃเธฐเน€เธšเธดเธ” 4 เธ—เธฒเธ‡
Of the thousands of stars you see when you look up at the night sky, every one of them is living in an interval between two collapses... an initial collapse of a dark, interstellar gas cloud to form the star,พันดาวที่คุณเห็น เมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืน, ทุกหนึ่งของพวกเขาอาศัยอยู่
I have interval pings.ฉันมีช่วงเวลาการส่งปิง
It's only in the interval after dying that new things can sprout.ก็เป็นแค่วัฎจักร เพื่อจะมีสิ่งใหม่ทดแทน

-interval- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 / 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured.
闭区间[bì qū jiān, ㄅㄧˋ ㄑㄩ ㄐㄧㄢ, 闭区间 / 閉區間] closed interval (in calculus)
区间[qū jiān, ㄑㄩ ㄐㄧㄢ, 区间 / 區間] interval (math.)
幕间[mù jiān, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄢ, 幕间 / 幕間] interval (between acts in theater)
课间[kè jiān, ㄎㄜˋ ㄐㄧㄢ, 课间 / 課間] interval between lessons
音程[yīn chéng, ㄔㄥˊ, 音程] interval (music)

-interval- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターバル;インタバル[, inta-baru ; intabaru] (n) interval
インターバルタイマ[, inta-barutaima] (n) {comp} interval timer
インターバルトレーニング[, inta-barutore-ningu] (n) interval training
一朝一夕に[いっちょういっせきに, icchouissekini] (adv) in a day; in a brief interval
信頼区間[しんらいくかん, shinraikukan] (n) {math} confidence interval
少閑;小閑;少関[しょうかん, shoukan] (n) short interval of leisure; short break or breather; lull
晴れ間[はれま, harema] (n) (1) a break (in the weather); an interval of clear weather; (2) lightheartedness
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P)
開区間[かいくかん, kaikukan] (n) {math} (See 閉区間) open interval
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer
標本間隔[ひょうほんかんかく, hyouhonkankaku] sampling interval
複素区間[ふくそくかん, fukusokukan] complex interval
間隔計時機構[かんかくけいじきこう, kankakukeijikikou] interval timer

-interval- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรภาค[n.] (antaraphāk) EN: interval FR: intervalle [m]
อันตรภาคชั้น [n. exp.] (antaraphāk ) EN: class interval FR:
อันตรภาคชั้นเปิด [n. exp.] (antaraphāk ) EN: open-ended class interval FR:
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงคะแนน[n. exp.] (chūang khan) EN: interval FR:
ช่วงของจำนวนจริง[n. exp.] (chūang khøn) EN: interval of real numbers FR:
ช่วงครึ่งปิด[n. exp.] (chūang khre) EN: half-closed interval FR:
ช่วงครึ่งเปิด[n. exp.] (chūang khre) EN: half-open interval FR:
ช่วงความเชื่อมั่น[n. exp.] (chūang khwā) EN: confidence interval (CI) FR: intervalle de confiance [m]
ช่วงลู่เข้า[n. exp.] (chūang lū k) EN: interval of convergence FR:
ช่วงปิด[n. exp.] (chūang pit) EN: closed interval FR: intervalle fermé [m]
ช่วงเปิด[n. exp.] (chūang poēt) EN: open interval FR: intervalle ouvert [m]
ห้วง[n.] (hūang) EN: period ; section ; stage ; interval FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]
ขยัก[n.] (khayak) EN: phase ; interval FR:
มาตรอันตรภาค[n. exp.] (māt antarap) EN: interval scale FR:
มาตราแบบช่วง[n. exp.] (māttrā baēp) EN: interval scale FR:
ผลแบ่งกั้นช่วง[n. exp.] (phon baeng ) EN: partition of an interval FR:
ระดับช่วงมาตรา[n. exp.] (radap chūan) EN: interval scale FR:
ระยะ[n.] (raya) EN: distance ; space ; span ; interval FR: espace [m] ; intervalle [m] ; distance [f]
ระยะ[n.] (raya) EN: interval ; period ; stage ; phase ; term ; bar FR: intervalle [m] ; phase [f] ; période [f] ; stade [m]
ระยะห่าง[n. exp.] (raya hāng) EN: space ; interval ; gap FR: espace [m] ; intervalle [m]
ระยะว่าง[X] (raya wāng) EN: space ; interval FR: espace [m] ; intervalle [m]
วรรค[n.] (wak) EN: paragraph ; subsection ; space ; interval FR: paragraphe [m] ; espace [m] ; intervalle [m] ; blanc [m]

-interval- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konfidenzintervall {n} [math.]confidence interval
QT-Intervall {n} (im EKG Zeitspanne von Beginn bis zum Ende) [med.]QT interval

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -interval-
Back to top