ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*intercourse*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intercourse, -intercourse-

*intercourse* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intercourse (n.) การติดต่อกัน See also: การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การพูดคุยกัน, การปฏิสัมพันธ์กัน Syn. communication, contact
intercourse (n.) การมีเพศสัมพันธ์ See also: การร่วมเพศ, การร่วมรัก, การร่วมประเวณี Syn. coitus, copulation, sexual intercourse
sextual intercourse (n.) การร่วมประเวณี See also: การมีเพศสัมพันธ์ Syn. coitus
sextual intercourse (n.) การร่วมประเวณี See also: การมีเพศสัมพันธ์ Syn. coition
sexual intercourse (n.) การร่วมเพศ See also: การ่วมประเวณี, การสังวาส Syn. coitus, copulation
sSextual intercourse (sl.) การร่วมเพศ See also: การมีเพศสัมพันธ์, การมีเซ็กส์
English-Thai: HOPE Dictionary
intercourse(อิน'เทอคอร์ส) n. การติดต่อกัน,การไปมาหาสู่กัน,การแลกเปลี่ยนความคิดกัน,การร่วมประเวณี., Syn. intercommunication
sexual intercoursen. การร่วมเพศ,การร่วมประเวณี,การสังวาส., Syn. sexual commerce
English-Thai: Nontri Dictionary
intercourse(n) การเกี่ยวพัน,การติดต่อ,การสังสรรค์,การร่วมประเวณี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intercourseการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู carnal knowledge และ copulation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sexual intercourseการร่วมเพศ, การร่วมประเวณี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intercourseการร่วมเพศ [การแพทย์]
Sexual intercourseการมีเพศสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทำกามกิจ (v.) engage in sexual intercourse See also: copulate, have sex, have sexual relations Syn. ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด
กามกิจ (n.) sexual intercourse
กามราคะ (n.) sexual intercourse
การร่วมประเพณี (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การเสพสังวาส, การร่วมรส, การร่วมรัก
การร่วมประเวณี (n.) intercourse See also: having sex, copulation Syn. การร่วมเพศ, การเสพสังวาส, การร่วมรส
การร่วมประเวณี (n.) intercourse See also: sexual intercourse Syn. การสู่สม, การได้เสีย, การร่วมรัก
การร่วมประเวณี (n.) sexual intercourse See also: carnality Syn. การร่วมสังวาส
การร่วมรส (n.) intercourse See also: having sex, copulation Syn. การร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การเสพสังวาส
การร่วมรส (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การเสพสังวาส, การร่วมประเพณี, การร่วมรัก
การร่วมรัก (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การเสพสังวาส, การร่วมประเพณี, การร่วมรส
การร่วมรัก (n.) intercourse See also: sexual intercourse Syn. การสู่สม, การได้เสีย, การร่วมประเวณี
การร่วมสังวาส (n.) sexual intercourse See also: carnality Syn. การร่วมประเวณี
การร่วมเพศ (n.) intercourse See also: having sex, copulation Syn. การร่วมประเวณี, การเสพสังวาส, การร่วมรส
การสมสู่ (n.) intercourse See also: sexual intercourse Syn. การสู่สม, การได้เสีย, การร่วมประเวณี, การร่วมรัก
การสู่สม (n.) intercourse See also: sexual intercourse Syn. การได้เสีย, การร่วมประเวณี, การร่วมรัก
การเสพสังวาส (n.) intercourse See also: having sex, copulation Syn. การร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การร่วมรส
การเสพสังวาส (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การร่วมประเพณี, การร่วมรส, การร่วมรัก
การได้เสีย (n.) intercourse See also: sexual intercourse Syn. การสู่สม, การร่วมประเวณี, การร่วมรัก
ประเวณี (v.) have a sexual intercourse See also: copulate, have sex Syn. เสพสังวาส, ร่วมรัก
ประเวณี (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การเสพสังวาส, การร่วมประเพณี, การร่วมรส, การร่วมรัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if I improve our foreign intercourse with your queen's special envoy,But if I improve our foreign intercourse with your queen's special envoy,
I'm gonna have... sexual intercourse, baby.ผมกำลังจะมีเพศสัมพันธ์แล้วทูนหัว
For teenagers, sexual intercourse can be dangerous.สำหรับวัยรุ่นแล้ว การมีเพศสัมพันธ์อาจก่อให้เกิดอันตราย
Forgive me, through the intercourse of friendship or civility.ขอโทษนะ จากการพูดคุยกัน อย่างเพื่อนและเป็นมิตร
Introductions lead to conversations lead to invitations of intercourse with the wrong persuasion.อย่าแนะนำตัวก่อนในการเริ่มสนทนาสิ ชวนคุยอย่างอื่นก่อน การสานความสัมพันธ์ต่อไปแบบนี้ เป็นการชวนคุยที่ผิด
To think of it, you guys at the construction business would be involved in an intercourse than have sex, right?โอ้ ในธุรกิจก่อสร้าง น่าจะเกี่ยวข้องกับการ 'สอดใส่' มากกว่าการมี 'เซ็กซ์' ไม่ใช่เหรอ?
"The myth imagines sexual intercourse as an epic journeyตำนานสร้างการมีเพศสัมพันธ์ให้เป็นการเดินทางอันยิ่งใหญ่
Have you had intercourse before?นี่นายมีประสพการ์ณ ยังเนี้ย
Had intercourse, sex.แต่อันดับแรกพวกเขาผิดประเวณี
Screaming "intercourse!" at the top of her lungs.ร้องว่า "ร่วมประเวณี" สุดแรงลมปอด
Sexual intercourse with any other student, teacher or animal or combination of the above including oral sex and/or use of sex toys, on the premises.มีเพศสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียน, อาจารย์, สัตว์ หรือทั้งหมดที่กล่าวมารวมกัน รวมทั้งการใช้ปาก, อุปกรณ์
You know, intercourse isn't the only way to have sex.รู้มั้ยว่า เซ็กส์ไม่ได้มีแค่สอดใส่

*intercourse* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行房[xíng fáng, ㄒㄧㄥˊ ㄈㄤˊ, 行房] euphemism for sexual intercourse; to go to bed with sb
房事[fáng shì, ㄈㄤˊ ㄕˋ, 房事] sexual intercourse (between married couple)
交合[jiāo hé, ㄐㄧㄠ ㄏㄜˊ, 交合] sexual intercourse; to copulate
鸡奸[jī jiān, ㄐㄧ ㄐㄧㄢ, 鸡奸 / 雞奸] sodomy; anal intercourse; buggery
交际[jiāo jì, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˋ, 交际 / 交際] communication; social intercourse
性交[xìng jiāo, ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄠ, 性交] sexual intercourse
肛交[gāng jiāo, ㄍㄤ ㄐㄧㄠ, 肛交] sodomy; anal intercourse

*intercourse* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナルセックス[, anarusekkusu] (n,vs) anal intercourse; anal sex
インターコース[, inta-ko-su] (n) intercourse
こます[, komasu] (v5s,vi) (1) to do; to have sexual intercourse; (2) to give; to present; to award
セックス[, sekkusu] (n,vs) sexual intercourse; (P)
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison
にゃにゃ;にゃんにゃん[, nyanya ; nyannyan] (n,vs) (1) cat meow; miaow; (n) (2) cat; (n,vs) (3) sexual intercourse; making out
ばっくんちょ;ばくんちょ[, bakkuncho ; bakuncho] (n) (1) (sl) eating in one bite; (2) sexual intercourse
マグロ女;鮪女[マグロおんな(マグロ女);まぐろおんな(鮪女), maguro onna ( maguro onna ); maguroonna ( maguro onna )] (n) (sl) woman who lies flat during intercourse
まぐわう[, maguwau] (v5u,vi) (from 目合ひ; まぐわい) to have sexual intercourse
中折れ[なかおれ, nakaore] (n,vs) (1) felt hat; (2) (sl) prematurely going soft during intercourse
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection
交流[こうりゅう, kouryuu] (n,vs) (1) (cultural) exchange; interchange; interaction; (inter-) mingling; (social, etc.) networking; intercourse; (2) alternating current; AC; (P)
和姦[わかん, wakan] (n) (consensual) sexual intercourse
契り[ちぎり, chigiri] (n) (1) pledge; vow; promise; (2) (of a man and woman) having sexual relations; having sexual intercourse; (3) destiny; fate; karma
契る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed
婚前交渉[こんぜんこうしょう, konzenkoushou] (n) premarital sexual relations (intercourse)
婚外性交[こんがいせいこう, kongaiseikou] (n) adultery; extra-marital intercourse
寝る(P);寐る[ねる, neru] (v1,vi) (1) to lie down; (2) to go to bed; to lie in bed; (3) (See 眠る) to sleep (lying down); (4) to sleep (with someone, i.e. have intercourse); (5) to lie idle; (P)
性行為[せいこうい, seikoui] (n) sex act; intercourse
情交[じょうこう, joukou] (n,vs) intimacy; sexual intercourse
本番[ほんばん, honban] (n) (1) performance; take; going before an audience or on-air; (2) game; season; crucial moment; (3) actual sexual intercourse (i.e. not simulated); (P)
私通[しつう, shitsuu] (n,vs) adultery; illicit intercourse
義理マン;義理まん[ぎりマン(義理マン);ぎりまん(義理まん), giri man ( giri man ); giriman ( giri man )] (n) (sl) sexual intercourse permitted (by a woman) due to a sense of obligation (rather than desire)
肛門性交[こうもんせいこう, koumonseikou] (n) anal intercourse; pederasty
遣る[やる, yaru] (v5r,vt) (1) (uk) (col) to do; (2) (often 犯る) to have sexual intercourse; (3) (often 殺る) to kill; (4) to give (to inferiors, animals, etc.); (aux-v) (5) to do for (inferiors); (6) (See 使いにやる) to send (e.g. somebody somewhere); to dispatch (e.g. letter) (despatch); (7) to move (something to); to row (a boat); (8) (used in place of other verb) to have (eat, drink, smoke); to study; to run or operate (a restaurant); (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
性交[せいこう, seikou] Thai: การมีเพศสัมพันธ์ English: sexual intercourse

*intercourse* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: sexual intercourse FR: rapport sexuel [m]
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate FR: se mettre en concubinage
หนุมานขย่มตอ[n. exp.] (hanumān kha) EN: "woman on top" position for sexual intercourse FR:
กาเมสุมิจฉาจาร[n.] (kāmesumitch) EN: sexual misconduct ; sensual misconduct ; unlawful sexual intercourse ; adultery FR:
กามกิจ[n.] (kāmmakit) EN: sexual intercourse ; intercourse ; sexual activity ; sex FR: rapport sexuel [m] ; relation sexuelle [f]
กามราค[n.] (kāmmarāk) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; lust ; lasciviousness FR:
กามราคะ[n.] (kāmmarākha) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; lust ; lasciviousness FR:
กามราคะ[n. exp.] (kām rākha) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; sensual lust ; sense-desire ; sensuality ; desire for sensual pleasures FR:
การร่วมเพศ[n. exp.] (kān ruam ph) EN: intercourse ; sex FR: rapport sexuel [m]
การร่วมประเวณี[v. exp.] (kān ruam pr) EN: sexual intercourse ; sexual relations FR:
การติดต่อ[n.] (kān tittø) EN: communication ; contact ; intercourse ; connection ; dealing with FR: connexion [f] ; contact [m]
ความสัมพันธ์ทางเพศ[n. exp.] (khwām samph) EN: intimacy ; sexual intercourse ; affair FR: relation sexuelle [f] ; relation [f]
กระทำชำเรา[v.] (kratham cha) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force ; have sexual intercourse with FR: violer ; abuser
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: gang-rape ; rape (by several persons) ; ravish a woman one after another ; inflict multiple intercourse on (a woman) FR: violer collectivement ; abuser tour à tour
เมถุน[n.] (mēthun) EN: sexual intercourse ; carnality ; coitus FR: copulation [f] ; coït [m]
เพศสัมพันธ์[n. exp.] (phēt sampha) EN: sex ; sexual intercourse ; sexual relations FR: relation sexuelle [f]
ประเวณี[n.] (prawēnī) EN: sexual intercourse FR: coït [m] ; copulation [f]
ร่วมประเวณี[v.] (ruamprawēnī) EN: have sexual intercourse ; have sexual relations FR: baiser (fam.)
สัมพันธ์[n.] (samphan) EN: relation ; connection ; relationship ; intercourse FR: relation [f]
สังวาส[n.] (sangwāt) EN: intercourse ; having sex ; copulation FR:
สังวาส[v.] (sangwāt) EN: copulate ; make love ; have sexual intercourse FR: copuler ; avoir un rapport sexuel ; forniquer (fam.)
สมพาส[n.] (somphāt) EN: sexual intercourse FR:
ตีหม้อ[v. exp.] (tī mø) EN: have sexual intercourse with ; screw (vulg.) ; screw a whore (vulg.) ; go screwing (vulg.) FR:

*intercourse* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mundverkehr {m}oral intercourse
Beischlaf {m}sexual intercourse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *intercourse*
Back to top