ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carnality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carnality*, -carnality-

carnality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
官能[かんのう, kannou] (n) (1) the senses; (2) sensuality; carnality

carnality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมถุน[n.] (mēthun) EN: sexual intercourse ; carnality ; coitus FR: copulation [f] ; coït [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carnality
Back to top