ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coition*, -coition-

coition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coition (n.) การร่วมประเวณี See also: การมีเพศสัมพันธ์ Syn. coitus, sextual intercourse
English-Thai: HOPE Dictionary
coition(โคอิช'เชิน) n. การสังวาส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coition
Back to top