ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-intercourse-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intercourse, *intercourse*,

-intercourse- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if I improve our foreign intercourse with your queen's special envoy,But if I improve our foreign intercourse with your queen's special envoy,
For teenagers, sexual intercourse can be dangerous.สำหรับวัยรุ่นแล้ว การมีเพศสัมพันธ์อาจก่อให้เกิดอันตราย
Forgive me, through the intercourse of friendship or civility.ขอโทษนะ จากการพูดคุยกัน อย่างเพื่อนและเป็นมิตร
Introductions lead to conversations lead to invitations of intercourse with the wrong persuasion.อย่าแนะนำตัวก่อนในการเริ่มสนทนาสิ ชวนคุยอย่างอื่นก่อน การสานความสัมพันธ์ต่อไปแบบนี้ เป็นการชวนคุยที่ผิด
To think of it, you guys at the construction business would be involved in an intercourse than have sex, right?โอ้ ในธุรกิจก่อสร้าง น่าจะเกี่ยวข้องกับการ 'สอดใส่' มากกว่าการมี 'เซ็กซ์' ไม่ใช่เหรอ?
"The myth imagines sexual intercourse as an epic journeyตำนานสร้างการมีเพศสัมพันธ์ให้เป็นการเดินทางอันยิ่งใหญ่
Have you had intercourse before?นี่นายมีประสพการ์ณ ยังเนี้ย
Sexual intercourse with any other student, teacher or animal or combination of the above including oral sex and/or use of sex toys, on the premises.มีเพศสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียน, อาจารย์, สัตว์ หรือทั้งหมดที่กล่าวมารวมกัน รวมทั้งการใช้ปาก, อุปกรณ์
You know, intercourse isn't the only way to have sex.รู้มั้ยว่า เซ็กส์ไม่ได้มีแค่สอดใส่
Every time i think of intercourse i see his face.ทุกครั้งที่ฉันนึกขึ้นมา เรื่องเพศก็จะมองเห็นหน้าเขาขึ้นมา
Would you advise Parker that sexual intercourse at age 16 is a wise decision?คุณแนะนำพาร์คเกอร์เรื่องการมีความสัมพันธ์ เกี่ยวกับเซ็กส์ ตอนอายุ 16 มันเป็นวิธีการตัดสินใจ?
Thankfully, my shock was somewhat mitigated by the fact that I haven't had intercourse with him in eight years.ยังดีที่อาการช็อคของฉันสู้ความจริง ที่ไม่ได้มีอะไรกับเขามา 8 ปีแล้วไม่ได้

-intercourse- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
房事[fáng shì, ㄈㄤˊ ㄕˋ, 房事] sexual intercourse (between married couple)

-intercourse- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターコース[, inta-ko-su] (n) intercourse
ばっくんちょ;ばくんちょ[, bakkuncho ; bakuncho] (n) (1) (sl) eating in one bite; (2) sexual intercourse
マグロ女;鮪女[マグロおんな(マグロ女);まぐろおんな(鮪女), maguro onna ( maguro onna ); maguroonna ( maguro onna )] (n) (sl) woman who lies flat during intercourse
まぐわう[, maguwau] (v5u,vi) (from 目合ひ; まぐわい) to have sexual intercourse
中折れ[なかおれ, nakaore] (n,vs) (1) felt hat; (2) (sl) prematurely going soft during intercourse
和姦[わかん, wakan] (n) (consensual) sexual intercourse
契る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed
婚外性交[こんがいせいこう, kongaiseikou] (n) adultery; extra-marital intercourse
性行為[せいこうい, seikoui] (n) sex act; intercourse
情交[じょうこう, joukou] (n,vs) intimacy; sexual intercourse
本番[ほんばん, honban] (n) (1) performance; take; going before an audience or on-air; (2) game; season; crucial moment; (3) actual sexual intercourse (i.e. not simulated); (P)
私通[しつう, shitsuu] (n,vs) adultery; illicit intercourse
義理マン;義理まん[ぎりマン(義理マン);ぎりまん(義理まん), giri man ( giri man ); giriman ( giri man )] (n) (sl) sexual intercourse permitted (by a woman) due to a sense of obligation (rather than desire)

-intercourse- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: sexual intercourse FR: rapport sexuel [m]
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate FR: se mettre en concubinage
หนุมานขย่มตอ[n. exp.] (hanumān kha) EN: "woman on top" position for sexual intercourse FR:
กาเมสุมิจฉาจาร[n.] (kāmesumitch) EN: sexual misconduct ; sensual misconduct ; unlawful sexual intercourse ; adultery FR:
กามกิจ[n.] (kāmmakit) EN: sexual intercourse ; intercourse ; sexual activity ; sex FR: rapport sexuel [m] ; relation sexuelle [f]
กามราค[n.] (kāmmarāk) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; lust ; lasciviousness FR:
กามราคะ[n.] (kāmmarākha) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; lust ; lasciviousness FR:
กามราคะ[n. exp.] (kām rākha) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; sensual lust ; sense-desire ; sensuality ; desire for sensual pleasures FR:
การร่วมเพศ[n. exp.] (kān ruam ph) EN: intercourse ; sex FR: rapport sexuel [m]
การร่วมประเวณี[v. exp.] (kān ruam pr) EN: sexual intercourse ; sexual relations FR:
การติดต่อ[n.] (kān tittø) EN: communication ; contact ; intercourse ; connection ; dealing with FR: connexion [f] ; contact [m]
ความสัมพันธ์ทางเพศ[n. exp.] (khwām samph) EN: intimacy ; sexual intercourse ; affair FR: relation sexuelle [f] ; relation [f]
กระทำชำเรา[v.] (kratham cha) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force ; have sexual intercourse with FR: violer ; abuser
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: gang-rape ; rape (by several persons) ; ravish a woman one after another ; inflict multiple intercourse on (a woman) FR: violer collectivement ; abuser tour à tour
เมถุน[n.] (mēthun) EN: sexual intercourse ; carnality ; coitus FR: copulation [f] ; coït [m]
เพศสัมพันธ์[n. exp.] (phēt sampha) EN: sex ; sexual intercourse ; sexual relations FR: relation sexuelle [f]
ประเวณี[n.] (prawēnī) EN: sexual intercourse FR: coït [m] ; copulation [f]
ร่วมประเวณี[v.] (ruamprawēnī) EN: have sexual intercourse ; have sexual relations FR: baiser (fam.)
สัมพันธ์[n.] (samphan) EN: relation ; connection ; relationship ; intercourse FR: relation [f]
สังวาส[n.] (sangwāt) EN: intercourse ; having sex ; copulation FR:
สังวาส[v.] (sangwāt) EN: copulate ; make love ; have sexual intercourse FR: copuler ; avoir un rapport sexuel ; forniquer (fam.)
สมพาส[n.] (somphāt) EN: sexual intercourse FR:
ตีหม้อ[v. exp.] (tī mø) EN: have sexual intercourse with ; screw (vulg.) ; screw a whore (vulg.) ; go screwing (vulg.) FR:

-intercourse- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mundverkehr {m}oral intercourse
Beischlaf {m}sexual intercourse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -intercourse-
Back to top