ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inadequate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inadequate, -inadequate-

*inadequate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inadequate (adj.) ไม่พอเพียง See also: ไม่ดีพอ Syn. deficient, insufficient Ops. adequate, sufficient
inadequately (adv.) ไม่ดี See also: แย่, ไม่เหมาะสม Syn. badly, inappropriately Ops. adequately, appropriately
English-Thai: HOPE Dictionary
inadequate(อินแดค' ดะเควท) adj. ไม่เพียงพอ., See also: inadequateness, inadequacy n. inadequately adv., Syn. unfit, wanting
English-Thai: Nontri Dictionary
inadequate(adj) ไม่พอเพียง,ไม่เพียงพอ,ไม่พอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inadequate considerationค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ, สินจ้างที่ไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inadequateความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The last two you sent me were completely inadequate so send her in.เพราะแม่ 2 คนที่เธอส่งมาน่ะ ไม่ได้เรื่องเลย ส่งเธอเข้าไป
If your numbers are inadequate, then get physicians from over the nation to come here.ถ้าคนของเจ้าไม่พอ ให้นำหมอจากต่างชาติมาที่นี้
If he starts to feel inadequate, he may strike sooner just to prove himself.แล้วถ้ามันคิดว่าไม่ได้รับความสำคัญแล้ว มันอาจลงมือเร็วขึ้น เพื่อพิสูจน์ตัวเอง
FYI,the hot water is inadequate on machine two,so colors only, and four is still releasing the fabric softener too early in the cycle, so I'd avoid using that for your delicates.ขอแจ้งให้ทราบ เครื่องที่สองปล่อยน้ำร้อนไม่พอ ดังนั้นซักผ้าสีเท่านั้น และเครื่องที่สี่ปล่อยน้ำยาปรับผ้านุ่นไวเกินไป ดังนั้นหลีกเลี่ยงผ้าที่บอบบาง
Right after inadequate safety equipment.รองลงไปจากอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยเพียงพอ
You feel inadequate, because he has plenty of clarity, organization, charm, and knowledge.นายรู้สึกต่ำต้อย เพราะเขามี ความชัดเจน,องค์ประกอบ,เสน่ห์,\\\ ความรู้ หรือพูดง่ายๆว่า \\\"ของเขาใหญ่\\\"
I made it clear that Eagle Rock Prison is woefully inadequate for our needs.ผมบอกไปแล้วว่า คุกที่ อีเกิ้ล ร็อค มันไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของเรา
And for this I am ashamed ashamed that you must now share such inadequate a reward.ตรงนี้เอง... ...ที่ผมอับอาย... ...อายที่จะมีพวกคุณ มาร่วมแบ่งปันรางวัลอันยิ่งใหญ่
One where he doesn't feel inadequate or rejected.ที่หนึ่งซึ่งเขาไม่ได้รู้สึก ไม่มีประสิทธิภาพหรือถูกปฎิเสธ
"With an inadequate electrical grid serving millions of people..."ด้วยกำลังจ่ายไฟที่ไม่เพียงพอ ต่อการบริการปชช.หลายล้านคน
You're making me feel really inadequate right now.คุณทำให้ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมมีไม่พอ
I've been an inadequate husband and father,ผม่เป็นสามีและพ่อที่ไม่ดีพอ

*inadequate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不适当[bù shì dàng, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄉㄤˋ, 不适当 / 不適當] inadequate; unfit
不足[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, 不足] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should
[pín, ㄆㄧㄣˊ, 贫 / 貧] poor; inadequate; deficient; garrulous
走马看花[zǒu mǎ kàn huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄎㄢˋ ㄏㄨㄚ, 走马看花 / 走馬看花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, 走马观花 / 走馬觀花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information

*inadequate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly
不充分(P);不十分(P)[ふじゅうぶん, fujuubun] (adj-na,n) insufficient; inadequate; imperfect; shortage; (P)
整備不良[せいびふりょう, seibifuryou] (n) faulty maintenance; poor maintenance; inadequate maintenance
焼け石に水[やけいしにみず, yakeishinimizu] (exp) something bound to fail due to inadequate effort, assistance, etc. (lit
碌碌;碌々;陸陸;陸々[ろくろく, rokuroku] (adv) hardly; barely; inadequately (with negative grammatical constructions)
至らない[いたらない, itaranai] (adj-i) imperfect; incompetent; inadequate; careless
舌足らず;舌たらず;舌っ足らず(io)[したたらず(舌足らず;舌たらず);したったらず(舌っ足らず), shitatarazu ( shitatarazu ; shita tarazu ); shitattarazu ( shita tsu tara zu )] (adj-na,n,adj-no) (1) lisping; (2) inadequate linguistic ability
過少資本[かしょうしほん, kashoushihon] (n) inadequate capital; undercapitalization

*inadequate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เพียงพอ[adj.] (mai phīengp) EN: insufficient ; inadequate ; not enough FR: insuffisant
ไม่พอ[adj.] (mai phø) EN: insufficient ; inadequate ; not enough FR: insuffisant
ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย[adj.] (mai temmett) EN: disappointing ; under capacity ; inadequate FR:
ไม่ถึงขนาด[adj.] (mai theung ) EN: undersized ; inadequate FR: de mauvais aloi
แสงสว่างไม่เพียงพอ[n. exp.] (saēngsawāng) EN: inadequate lighting FR: éclairage insuffisant [m]
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre
หย่อนความสามารถ[adj.] (yǿn khwāmsā) EN: lacking ability ; inadequate ; not up to standard FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inadequate*
Back to top