ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*friendliness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น friendliness, -friendliness-

*friendliness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
friendliness (n.) ความเป็นมิตร See also: ความมีไมตรี, ความเป็นกันเอง, ความเป็นเพื่อน Syn. amiability, cordiality, kindliness Ops. hostility, inimicality, unfriendliness
unfriendliness (n.) ความเย็นชา See also: การไร้ความรู้สึก Syn. chilliness, coldness
unfriendliness (n.) ความรู้สึกไม่เป็นมิตร See also: ทัศนคติที่ไม่ดี, ความมุ่งร้าย, ความเป็นปรปักษ์ Syn. hostility Ops. friendliness
unfriendliness (n.) การไม่เป็นมิตร See also: การไม่ต้อนรับ, ความไม่เอื้ออำนวย Syn. ungraciousness, unsociability, rudeness
English-Thai: Nontri Dictionary
friendliness(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,มิตรไมตรี,มิตรจิตมิตรใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความประนีประนอม (n.) friendliness See also: geniality Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่
ความประนีประนอม (n.) friendliness See also: geniality Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่
ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ (n.) friendliness See also: geniality Syn. ความรักใคร่, ความประนีประนอม
ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ (n.) friendliness See also: geniality Syn. ความรักใคร่, ความประนีประนอม
มิตรจิต (n.) friendliness See also: geniality Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม
มิตรจิต (n.) friendliness See also: geniality Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And of their mating too, and of their friendliness with each other, and their play.และการผสมพันธุ์ของมันมาก ด้วย และเป็นมิตรของมันกับแต่ละ อื่น ๆ และการเล่นของมัน
Well, I guess his friendliness is national level.เออ หมอนี่ท่าจะเป็นมิตรจะระดับชาตินะเนี่ย
I know you are freaked because I showed friendliness to Yoon Seul.ฉันรู้ว่านายแกล้งทำ เพราะผมแสดงความเป็นมิตรกับ ยุนซอล

*friendliness* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar

*friendliness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不親切[ふしんせつ, fushinsetsu] (adj-na,n) unkindness; unfriendliness; (P)
使いかって;使い勝手[つかいかって;つかいがって(使い勝手), tsukaikatte ; tsukaigatte ( tsukaigatte )] (exp) ease of use; user-friendliness; usability
利便性[りべんせい, ribensei] (n) convenience; user-friendliness
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P)
猫をかぶる;猫を被る[ねこをかぶる, nekowokaburu] (exp,v5r) (See 猫被り) to feign friendliness; to play the hypocrite
皮を被る;皮をかぶる[かわをかぶる, kawawokaburu] (exp,v5r) (See 猫をかぶる・ねこをかぶる) to conceal one's true nature or feelings; to feign friendliness; to play the hypocrite
[しん, shin] (n) (1) intimacy; closeness; friendliness; (2) close relative; (n-pref) (3) (See 親米,親アラブ) pro- (e.g. pro-American, pro-Japanese, etc.)

*friendliness* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัธยาศัย[n.] (atthayāsai) EN: friendliness ; friendly personality ; friendly nature FR:
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
มิตรจิต[n.] (mittrajit) EN: friendliness ; geniality FR: bonté [f] ; bienveillance [f]
มิตรจิตมิตรใจ[n.] (mittrajitmi) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy FR: sympathie [f]
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship FR: amitié [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *friendliness*
Back to top