ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*finance*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น finance, -finance-

*finance* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
finance (n.) การคลัง See also: การเงิน Syn. banking, money, commercial
finance (vt.) จัดหาเงินทุนให้ See also: จัดหางบประมาณให้ Syn. fund, bankroll, subsidize
finances (n.) แหล่งเงินทุน See also: แหล่งรายได้ Syn. revenue
refinance (vt.) กู้เงินใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
finance(ไฟ'แนนซฺ) n. การเงิน,การคลัง,แหล่งเงิน,เงินทุน. vt.,vi. จัดเงินทุนให้แก่,ให้เครดิตแก่,ชำระเงิน. -financial adj., Syn. fund
gray-financedเกี่ยวกับการโฆษณา
English-Thai: Nontri Dictionary
finance(n) การเงิน,การคลัง,เงินทุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
finance billร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
refinanceการก่อหนี้ใหม่ชดใช้หนี้เก่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Financeการเงิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กค (n.) Ministry of Finance Syn. กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง (n.) Ministry of Finance
การคลัง (n.) finance See also: public finance Syn. การจัดการเงิน
การจัดการเงิน (n.) finance See also: public finance
การเงิน (n.) finance See also: monetary matters Syn. การคลัง
ต้นชนดอก (n.) finance compound interest See also: increased interest that equals the capital
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (n.) finance manager
ไฟแนนซ์ (n.) finance
ไฟแนนซ์ (n.) finance Syn. การเงิน, การคลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I receive 30% for finance, political influence and legal protection?ดังนั้นผมจึงได้รับ 30% สำหรับเงินทุน อิทธิพลทางการเมืองและการป้องกันกฎหมายหรือไม่
If you consider a million dollars in cash just finance, te salud Don Corleone.หากคุณพิจารณาล้านดอลลาร์ในเงินสดเพียงแค่เงินทุน, TE Salud Don Corleone
You yourself raised the rent simply to finance a hunting expedition.คุณขึ้นค่าเช่าเพื่อเอาเงินไปใช้ล่าสัตว์
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
After that, he fucks up, then I will finance setting you up myself... on my own, anywhere you want.ถ้าเขายังขืนชุ่ยอีก ฉันจะให้เงินเธอไปตั้งตัวที่ไหนก็ได้
Deficit finance trips to the mall to buy things that we think will fill these holes in our lives.การเงินการขาดดุลการเดินทาง ไปยังห้างสรรพสินค้าที่จะซื้อสิ่งที่ ที่เราคิดว่าจะเติมหลุม เหล่านี้ในชีวิตของเรา
When Bolivia sought to refinance the public water services of its third largest city the World Bank required privatization which is how the Bechtel Corporation of San Francisco gained control over all of Cochabamba's water even that which fell from the skเมื่อโบลิเวียพยายามปรับโครงสร้างหนี้ของการประปา ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ ธนาคารโลกบังคับให้มีการแปรรูป
We'll make enough in one night to finance a thousand vacations.แค่คืนเดียวเราก็มีเงินมากพอให้พักร้อนเป็นพันรอบ
A fairy tale you believed in enough to finance six expeditions over the last two years.A fairy tale you believed in enough to finance six expeditions over the last two years.
We're trying to find out how an entire network of terrorist groups is financed and you give us one bomb-maker.เรากำลังพยายามหาต้นตอเครือข่าย ของคนให้เงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย ...แล้วที่เธอทำได้ คือแค่หาัมือระเบิดเพียงคนเดียว
I suppose you've given some thought to the notion that if you lose our government will have directly financed terrorism.ฉันต้องขอเตือนไว้ก่อนว่า หากคุณแพ้เดิมพัน... ...กระทรวงเราจะถือว่าให้เงินสนับสนุน กลุ่มก่อการร้ายโดยตรง
But you must remember, Mr. Jackson if we don't own the land within 90 days the railroad will go to other banks to finance their expansion...ถ้าเราไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินภายใน 90 วัน.. ทางรถไฟจะตกเป็นของธนาคารอื่น เพื่อหาเงินทุนในการขยายกิจการ

*finance* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金融[jīn róng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ, 金融] banking; finance; financial
中央汇金[zhōng yāng huì jīn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 中央汇金 / 中央匯金] central finance; Chinese monetary fund
公司理财[gōng sī lǐ cái, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, 公司理财 / 公司理財] company finance; corporate finance
财政[cái zhèng, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ, 财政 / 財政] finances (public); financial
财会[cái kuài, ㄘㄞˊ ㄎㄨㄞˋ, 财会 / 財會] finance and accounting
财经[cái jīng, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄥ, 财经 / 財經] finance and economics
财贸[cái mào, ㄘㄞˊ ㄇㄠˋ, 财贸 / 財貿] finance and trade
财长[cái zhǎng, ㄘㄞˊ ㄓㄤˇ, 财长 / 財長] treasurer; head of finances; minister of finance
金融衍生工具[jīn róng yǎn shēng gōng jù, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄧㄢˇ ㄕㄥ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ, 金融衍生工具] derivatives (finance)
汇金[huì jīn, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 汇金 / 匯金] finance
理财[lǐ cái, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, 理财 / 理財] financial management; finance
既得期间[jì dé qī jiān, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧ ㄐㄧㄢ, 既得期间 / 既得期間] vesting period (in finance)
权证[quán zhèng, ㄑㄩㄢˊ ㄓㄥˋ, 权证 / 權證] warrant (finance)

*finance* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベントリーファイナンス[, inbentori-fainansu] (n) inventory finance
エクイティファイナンス;エクイティーファイナンス[, ekuiteifainansu ; ekuitei-fainansu] (n) equity finance
エクスポージャー[, ekusupo-ja-] (n) (1) exposure (finance); (2) exposure (film)
ファイナンス[, fainansu] (n) finance; (P)
ミクロファイナンス[, mikurofainansu] (n) microfinance
リスクファイナンス[, risukufainansu] (n) risk finance
リテールバンキング[, rite-rubankingu] (n) small-scale finance (wasei
リテールファイナンス[, rite-rufainansu] (n) small-scale finance (wasei
リファイナンス[, rifainansu] (n) refinance; (P)
一般会計[いっぱんかいけい, ippankaikei] (n) general accounting and finance
丸抱え[まるがかえ, marugakae] (n) completely financed; sponsored; under patronage
会計[かいけい, kaikei] (n,adj-no) account; finance; accountant; treasurer; paymaster; reckoning; bill; (P)
区の財政[くのざいせい, kunozaisei] (n) ward finances
国家財政[こっかざいせい, kokkazaisei] (n) (See 地方財政) national finance; central government finance
家計[かけい, kakei] (n) household economy; family finances; (P)
政所[まんどころ;まどころ;まつりごとどころ, mandokoro ; madokoro ; matsurigotodokoro] (n) (1) official in charge of the administration of domains and general affairs of powerful noble families (from the middle of the Heian period); (2) (hon) (abbr) (See 北の政所) titled lady (legal wife of an important official); (3) government office related to finances (Kamakura and Muromachi periods); (4) clerk working for large temples and shrines
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) {food} egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi)
第三セクター[だいさんセクター, daisan sekuta-] (n) joint venture of government and business; business venture financed jointly by the public and private sectors; semi-public sector; third sector
融通[ゆうずう(P);ゆうづう, yuuzuu (P); yuuduu] (n,adj-no,vs) (1) lending (money); finance; (2) adaptability; versatility; flexibility; accommodation; (P)
財政調整基金[ざいせいちょうせいききん, zaiseichouseikikin] (n) financial adjustment monies; public finance adjustment reserve funds stipulated in the Local Finance Act
財源[ざいげん, zaigen] (n) source of funds; resources; finances; (P)
資す[しす, shisu] (v5s,vi) (1) (See 資する) to contribute; to play a part in; to have a hand in; (2) to finance
資する[しする, shisuru] (vs-s,vi) (1) to contribute; to play a part in; to have a hand in; to be conducive to; to be instrumental in; (2) to finance; (P)

*finance* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทการเงิน[n. exp.] (børisat kān) EN: finance company ; financial enterprise FR: société financière [f]
บริษัทเงินทุน[n. exp.] (børisat ngo) EN: finance company ; financial enterprise FR: société financière [f]
ดุลบัญชีเงินทุน[n. exp.] (dun banchī ) EN: capital and finance account FR:
ฝ่ายการเงิน[n. exp.] (fāi kānngoe) EN: finance department FR:
ไฟแนนซ์[n.] (fainaēn) EN: finance FR: finance [f]
หัวหน้าส่วนการคลัง[n. exp.] (hūanā suan ) EN: head of the finance department FR:
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี[n. exp.] (jaophanakng) EN: finance and accounting officer FR:
จัตุสดมภ์[n.] (jattusadom) EN: four ministers of the ancient government (Interior Royal, Household, Finance, Agriculture) FR:
กรรมการฝ่ายการเงิน[n. exp.] (kammakān fā) EN: finance director FR:
การจัดไฟแนนซ์[n. exp.] (kān jat fai) EN: FR: financement [m]
การคลัง[n.] (kānkhlang) EN: finance ; public finance FR: finances [fpl]
การคลัง[org.] (Kānkhlang) EN: Ministry of Finance FR: ministère des Finances [m] ; Finances [fpl]
การเงิน[n.] (kānngoen) EN: finance FR: finance [f]
การเงินระดับฐานราก[n. exp.] (kānngoen ra) EN: microfinance FR:
การรีไฟแนนซ์[n.] (kān rīfaina) EN: FR: refinancement [m]
คณิตศาสตร์การเงิน[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics FR:
คลัง[n.] (khlang) EN: treasury ; finance FR: trésorerie [f]
ขุนคลัง[n. exp.] (khun khlang) EN: financial oligarch ; financial magnate ; minister of finance ; lord of the treasury ; treasurer FR: magnat de la finance [m]
กระทรวงการคลัง[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Finance FR: ministère des Finances [m]
กรมการเงินกลาโหม[org.] (Krom Kān Ng) EN: Finance Department ; Ministry of Defence FR:
ลงทุน[v.] (longthun) EN: invest ; make an investment FR: investir ; financer ; placer de l'argent ; placer ; injecter
นักวิชาการเงินและบัญชี[n. exp.] (nakwichākān) EN: finance and accounting analyst FR:
ออกทุน[v.] (økthun) EN: put up money ; finance ; invest ; make an investment ; provide the capital or funds for a business FR: investir
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน[n. exp.] (phūjatkān f) EN: finance manager FR: directeur financier [m]
ผู้จัดการการเงิน[n. exp.] (phūjatkān k) EN: treasurer ; finance manager FR: directeur financier [m]
เปลืองเงิน[v. exp.] (pleūang ngo) EN: waste money ; squander money ; dissipate money FR: dilapider l'argent ; dilapider les finances ; gaspiller l'argent
รัฐมนตรีคลัง[n. prop.] (Ratthamontr) EN: Finance Minister FR: ministre des Finances [m]
รีไฟแนนซ์[v.] (rīfainaēn) EN: refinance FR: refinancer
รองปลัดกระทรวงการคลัง[n. prop.] (Røng Palat ) EN: Deputy Permanent Secretary of Ministry of Finance FR:
เสมียนตราจังหวัด[n. exp.] (samiēn trā ) EN: Chief of the Finance and Accounting Branch FR:
ธุรกิจหลักทรัพย์[n.] (thurakitlak) EN: finance FR:
วิธีหาเงิน[n. exp.] (withī hā ng) EN: FR: mode de financement [m] ; source de revenu [f]
ยักษ์ใหญ่ในวงการเงิน[n. exp.] (yak-yai nai) EN: financial magnate FR: baron de la finance []

*finance* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwischenfinanzierung {f} [fin.]interim finance; bridging finance
Finanzminister {m}minister of finance
Finanzabteilung {f}finance department; accounts department
Finanzen {pl}finances

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *finance*
Back to top