ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*expire*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น expire, -expire-

*expire* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expire (vi.) ตาย Syn. depart, die, perish
expire (vi.) หมดอายุ See also: หมดเขต, ขาดอายุ Syn. end, lapse, terminate
expire (vi.) หายใจออก Syn. breathe out, exhale
expired (adj.) ซึ่งหมดอายุ Syn. ended, lapsed
English-Thai: HOPE Dictionary
expire(เอคซไพ'เออะ) {expired,expiring,expires} v. หายใจออก,ยุติ,หมดอายุ,ตาย., See also: expirer n., Syn. perish
English-Thai: Nontri Dictionary
expire(vi) สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,หมดลม,สิ้นใจ,สิ้นลม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expire Dateเวลาหมดอายุ,วันหมดอายุ [การแพทย์]
Expired Dateวันหมดอายุ,ระยะเวลาแสดงความคงสภาพ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดอายุ (v.) expire See also: terminate Syn. หมดอายุ, เกินกำหนด, เกินอายุ
ครบกำหนด (v.) expire See also: be over Syn. ถึงกำหนด, ครบวาระ
พ้นกำหนด (v.) expire See also: be overdue, be expired Syn. เลยกำหนด
หมดอายุ (v.) expire See also: run out, finish, end, terminate Syn. หมดเวลา, หมดเขต, ถึงกำหนด
หมดเขต (v.) expire See also: come to deadline
เกินกำหนด (v.) expire See also: terminate Syn. หมดอายุ, เกินอายุ
เกินอายุ (v.) expire See also: terminate Syn. หมดอายุ, เกินกำหนด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your time has expiredเวลาของคุณหมดแล้ว
The time period for that is expiredเวลาสำหรับเรื่องนั้นมันหมดไปแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no problem, I assure you. In three days, permits expire and legal options go out the window.อีก 3 วันใบอนุญาตจะหมดอายุ และทางเลือกด้านกฎหมายก็เช่นกัน
The instant his 10-day paper expires, he'll be committed...พอครบ 10 วัน เขาจะถูกกักตัว
An expired community college student id.กูรู้ว่าบ้านมึงอยู่ไหน
I'm sure the autopsy will show that commander Trapp expired almost immediately.ผมเบาใจ ที่เราหมดข้อสงสัย ความผิดเพื้ยนแบบนี้ มักจะเป็นจุดเริ่มของทฤษฏีสมคบคิด
The tags don't expire for seven months.ใบเสียภาษียังใช้ได้อีกตั้ง 7 เดือน
They expire May of next year.มันหมดอายุพฤษภาคมปีหน้า
Soon as you reach the age where your warranty expires, you start falling apart.พอเราเลยวัยรับประกันแล้ว อะไหล่ก็เริ่มหลุดทีละชิ้น
When the time expired, the door in front of you will be locked forever..เวลาหมดเมื่อไหร่ ประตูข้างหน้าคุณจะปิดตายไปตลอดกาล
The puts expired. I'm sorry, I'm not sure yet how much you've lost.ผมขอโทษ แต่ผมยังไม่แน่ใจว่าคุณขาดทุนเท่าไหร่
I booked this room on my expired student pass code, so whatever decision you intend to make, I suggest you make it quickly.ฉันจองห้องนี้ไว้สำหรับ นักศึกษาหัวกะทิที่มีรหัสผ่าน ดังนั้น ไม่ว่าคุณคิดจะทำอะไรก็ตาม ฉันขอแนะนำให้คุณทำให้เร็วที่สุด
Get this... Her visa expired two years ago.ฟังนะ วีซ่าเธอหมดอายุไปสองปีแล้ว
And you're here on an expired visa.วีซ่าหมดอายุแล้วแต่คุณก็ยังอยู่ที่นี่

*expire* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝气[jué qì, ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧˋ, 绝气 / 絕氣] expire
满期[mǎn qī, ㄇㄢˇ ㄑㄧ, 满期 / 滿期] to fall due; to come to the end of a term; to expire

*expire* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスパイア[, ekusupaia] (n) expire
事切れる[こときれる, kotokireru] (v1,vi) to expire; to die
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
期限が切れる[きげんがきれる, kigengakireru] (exp,v1) (See 期限切れ,切れる・6) to have a time-limit expire; to pass a deadline; to pass an expiration date
未経過[みけいか, mikeika] (n) unexpired
未経過保険料[みけいかほけんりょう, mikeikahokenryou] (n) prepaid insurance premium; unearned premium; unexpired premium
満ちる(P);充ちる;盈ちる(oK)[みちる, michiru] (v1,vi) (1) to be full; (2) to wax (e.g. moon); (3) to rise (e.g. tide); (4) to mature; to expire; (P)
満つ;充つ[みつ, mitsu] (v5t,vi) (1) (See 満ちる) to be full; (2) to wax (e.g. moon); (3) to rise (e.g. tide); (4) to mature; to expire
空しくなる;虚しくなる[むなしくなる, munashikunaru] (v5r) to die; to expire
絶え入る[たえいる, taeiru] (v5r,vi) to expire
締め切る(P);閉め切る;〆切る;閉切る;締切る[しめきる, shimekiru] (v5r,vt) to close up; to shut up (e.g. behind doors); to cut off (e.g. because a deadline has expired); (P)
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
満ちる[みちる, michiru] Thai: ขาดอายุ English: to expire

*expire* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาสัญ[v.] (āsan) EN: die ; expire ; pass away ; decease FR: mourir
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out FR: expirer ; exhaler
ขาดอายุ[v. exp.] (khāt-āyu) EN: expire FR:
ขาดใจ[v.] (khātjai) EN: stop breathing ; expire ; die ; succomb FR: expirer
ครบกำหนด[v.] (khrop kamno) EN: expire ; be over ; be due ; become due FR: expirer ; arriver à échéance
เกินอายุ[v. exp.] (koēn āyu) EN: expire FR:
เกินกำหนด[v.] (koēn kamnot) EN: overdue ; be overdue ; expire FR:
ล่วงเลย[v.] (lūangloēi) EN: expire ; pass ; go by FR:
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out (of) FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดอายุ [v.] (mot-āyu) EN: expire ; run out ; finish ; end ; terminate FR: expirer ; se périmer
หมดอายุ [adj.] (mot-āyu) EN: expired ; out of date FR: périmé ; expiré
สิ้น[v.] (sin) EN: be finished ; be over ; come to the end ; end ; terminate ; expire FR: se terminer ; expirer ; prendre fin ; être révolu
สิ้นอายุ[v. exp.] (sin āyu) EN: expire ; die FR:
สิ้นชีพ[v.] (sinchīp) EN: die ; expire FR: mourir ; expirer
สิ้นชีวิต[v.] (sinchīwit) EN: die ; pass away ; expire FR: cesser de vivre ; mourir ; rendre l'âme ; expirer
สิ้นใจ[v.] (sinjai) EN: die ; expire ; breathe one's last FR: mourir ; rendre l'âme ; rendre son dernier soufle
สิ้นสุด[v.] (sinsut) EN: end ; come to an end ; terminate ; be finished ; be completed FR: finir ; se terminer ; expirer ; cesser ; prendre fin
สิ้นสุดลง[v. exp.] (sinsut long) EN: terminate ; end ; stop ; cease ; expire ; discontinue FR: finir
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche
วายชีวิต[v.] (wāichīwit) EN: die ; expire ; pass away FR: mourir
วายชนม์[v.] (wāichon) EN: die ; expire ; pass away FR: mourir
วายปราณ[v.] (wāiprān) EN: expire ; pass away ; breast one's last FR: mourir
วายสังขาร[v.] (wāisangkhān) EN: die ; expire ; pass away FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *expire*
Back to top