ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*expectation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น expectation, -expectation-

*expectation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expectation (n.) มาตรฐานที่คาดหวังไว้ See also: การคาดการณ์, การคาดหวัง, การคาดคิด, ความคาดหวัง, สิ่งที่คาดหมายไว้, ความมุ่งหวัง
expectation (n.) สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต See also: สิ่งที่คาดหวัง, ความควาดหวัง Syn. anticipation, hope, prospect
expectations (n.) อนาคตที่คาดหวังไว้ See also: อนาคตที่คาดหวังให้ดีขึ้น Syn. prospect
meet expectations (vt.) ยอม See also: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา Syn. comethrough, fill
English-Thai: HOPE Dictionary
expectation(อิคซฺเพคเท'เชิน) n. การคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมายไว้,ความหวัง., Syn. expectancy
English-Thai: Nontri Dictionary
expectation(n) ความหวัง,การคาดคิด,การคาดหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expectation๑. การคาดหมาย ๒. ค่าคาดหมาย [มีความหมายเหมือนกับ expected value] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectationการคาดหวัง,การประมาณค่า,การคาดคะเน [การแพทย์]
Role expectationการคาดหวังตามบทบาท [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคาดหมาย (n.) expectation See also: anticipation, expectancy Syn. ความคาดหวัง, ความหวัง
ความคาดหวัง (n.) expectation See also: anticipation, hope Syn. ความคาดหมาย
เกินคาด (v.) be beyond expectation
ไม่ได้ความ (v.) be contrary/against to all expectations See also: fall short of somebody´s expectations, not come up to somebody´s expectations Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว
ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว (v.) be contrary/against to all expectations See also: fall short of somebody´s expectations, not come up to somebody´s expectations Syn. ไม่ได้เรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am exhausted from living up to your expectations of me.ฉันเหนื่อยกับการมีชีวิต ตามที่เธอหวังไว้กับฉัน
Why should I live up to other people's expectations instead of my own?ทำไมฉันต้องมาทำตามความต้องการ ของคนอื่น นอกจากของตัวเอง?
Beyond all expectations, I've reached my fifteenth birthday.ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันอายุ 15แล้ว
My expectations are not that high after 13 years of Mr Oh-But-You-Always-Love-Scarves.หลังจากอยู่กันมา 13 ปี คุณให้ฉันแต่ผ้าพันคอ
He had high expectations for meเขาตั้งความหวังไว้กับผมสูงมาก
I have fought against judgement, my family's expectation, the inferiority of your birth, my rank.ผมพยายามใช้เหตุผล และความคาดหวังของครอบครัว ชาติกำเนิดของคุณที่ตํ่ากว่า ศักดิ์ศรีของผม
Leviathan is exceeding all expectations across the board.Leviathan ทำได้ดีกว่าที่คาดไว้
I have high expectations of your skill of doing this during this time of training.เราคาดหวังไว้ในความสามารถของเจ้าในการฝึกฝนครั้งนี้นะ
It also includes the eager expectations and anticipations of the young Crown Princess.มันยังรวมถึงความคาดหวังอย่างแรงกล้าและการคาดเดาเกี่ยวกับเจ้าหญิง
And if I reach the demographic expectation for the baby boomers, it'II go over nine billion.และถ้าผมอยู่ไปจนถึงอายุเฉลี่ยของคนยุคเบบีบูม มันจะไปถึงมากกว่า 9 พันล้าน
But you need to have realistic expectations, son.แต่ก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างนะ ลูกชาย
Kang Taewook's resolve is stronger than ever, and to find out more about his expectations, we've come to meet him personally,คัง เทวุก แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้รู้ถึงความพร้อมของเค้า เราจึงมาพบเค้าเป็นการส่วนตัว

*expectation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吹冷风[chuī lěng fēng, ㄔㄨㄟ ㄌㄥˇ ㄈㄥ, 吹冷风 / 吹冷風] to blow cold; damping expectations by discouraging or realistic words
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, 不符合] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming
所料[suǒ liào, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 所料] expectation; what one anticipates
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, 期盼] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly
人穷志短[rén qióng zhì duǎn, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄓˋ ㄉㄨㄢˇ, 人穷志短 / 人窮志短] poor and with low expectations; poverty stunts ambition
不争气[bù zhēng qì, ㄅㄨˋ ㄓㄥ ㄑㄧˋ, 不争气 / 不爭氣] be disappointing; fail to live up to expectations
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, 不期然而然] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations
期望[qī wàng, ㄑㄧ ㄨㄤˋ, 期望] hope; expectation
反而[fǎn ér, ㄈㄢˇ ㄦˊ, 反而] instead; contrary (to expectations)
重望[zhòng wàng, ㄓㄨㄥˋ ㄨㄤˋ, 重望] renowned; prestigious; great hopes; expectations
出乎意料[chū hū yì liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, 出乎意料] unexpected; exceeding all expectations

*expectation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise
のです(P);のだ(P);んです;んだ[, nodesu (P); noda (P); ndesu ; nda] (exp) the expectation is that ...; the reason is that ...; the fact is that ...; it is that ...; (P)
九六[くんろく, kunroku] (n) ozeki ranked sumo wrestler unable to live up to the expectations of his rank
割合(P);割り合い(io)[わりあい, wariai] (adv,n) (1) rate; ratio; percentage; proportion; (2) comparatively; (3) contrary to expectations; (P)
希望に沿う[きぼうにそう, kibounisou] (exp,v5u) to meet someone's requirements; to meet expectations; to go along with what somebody wants
当て事[あてごと, ategoto] (n) hopes; expectations; guessing
思いがけない(P);思い掛けない;思い掛け無い[おもいがけない, omoigakenai] (adj-i) unexpected; contrary to expectations; by chance; casual; (P)
思いもかけない;思いも掛けない[おもいもかけない, omoimokakenai] (adj-i) (See 思いがけない) unexpected; contrary to expectations; unforeseen
思惑(P);思わく(P)[おもわく, omowaku] (n,adj-no) (1) expectation; prediction; forecast; (2) anticipation; speculation; (P)
想定外[そうていがい, souteigai] (adj-no,n) beyond expectations; beyond what one expected; not foreseen; exceeding assumptions
所期[しょき, shoki] (n,adj-no,vs) expected; anticipated; hoped for; expectation
期待[きたい, kitai] (n,vs) expectation; anticipation; hope; (P)
期待にかなう;期待に適う[きたいにかなう, kitainikanau] (exp,v5u) to live up to (one's) expectations
期待値[きたいち, kitaichi] (n) the expectation value (statistics)
期待感[きたいかん, kitaikan] (n) feeling of expectation; (P)
[あん, an] (n,n-suf) (1) idea; plan; thought; (2) (See 原案) draft plan; motion; rough copy; (3) expectation; (P)
案に相違して[あんにそういして, annisouishite] (adv) contrary to one's expectations
添う(P);副う[そう, sou] (v5u) (1) (See 沿う) to meet (one's expectations, etc.); to satisfy; to comply with; (2) to accompany; to stay by one's side; (3) (esp. 添う) to marry; to wed; (4) (esp. 添う) to be added; (P)
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P)
胸算用[むなざんよう;むねざんよう, munazanyou ; munezanyou] (n,vs) (1) making a rough estimate in one's head; (2) expectation; anticipation
見越し[みこし, mikoshi] (n,adj-f) (1) anticipation; expectation; (n) (2) looking over (e.g. a fence)
見込み(P);見込(io)[みこみ, mikomi] (n) (1) hope; promise; possibility; chance; probability; likelihood; (2) expectation; anticipation; forecast; estimate; (3) (See 見付・みつけ・2) side of a structural member; (P)
適応的期待[てきおうてききたい, tekioutekikitai] (n) adaptive expectations
Japanese-English: COMDICT Dictionary
平均値[へいきんち, heikinchi] average value, mean value, mean, expectation

*expectation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การคาดคะเน[n.] (kān khātkha) EN: conjecture ; anticipation ; expectations FR: conjecture [f]
การคาดหมาย[n.] (kān khātmāi) EN: prediction ; expectation FR:
การคาดหวัง[n. exp.] (kān khātwan) EN: expectation ; expecting FR:
การคาดหวังต่ำ[n. exp.] (kān khātwan) EN: low expectation FR:
ค่าคาดหมาย[n. exp.] (khā khātmāi) EN: expected value ; expectation value ; expectation FR:
ความคาดหมาย[n.] (khwām khātm) EN: expectation ; anticipation FR: anticipation [f]
ความคาดหวัง[n.] (khwām khātw) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]
ความมุ่งหวัง[n.] (khwām mungw) EN: expectation FR:
ความหวัง[n. exp.] (khwām wang) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire FR: espoir [m] ; espérance [f] ; désir [m] ; attente [f]
เกินคาด[X] (koēn khāt) EN: unexpected ; more than one expects ; beyond expectation ; beyond expectations ; contrary to all expectations FR: inespéré ; contre toute attente
กฎของค่าคาดหวัง[n. exp.] (kot khøng k) EN: law of expectation FR:
ล็อก[n.] (lǿk) EN: expectation FR:
ไม่ได้ความ[v. exp.] (mai dāi khw) EN: make no sense ; be contrary to all expectations ; fall short of somebody's expectations ; not come up to somebody's expectations ; it's incomprehensible FR: ne pas avoir de sens
มาตรฐานที่คาดหวังไว้[n. exp.] (māttrathān ) EN: expectation FR:
ผิดคาด[adj.] (phit khāt) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing FR:
ตามคาดหมาย[X] (tām khātmāi) EN: as planned ; as expected ; as anticipated ; according to expectations FR:
เต็มเม็ดเต็มหน่วย[adj.] (temmettemnū) EN: perfect ; excellent ; up to expectations ; fulfilled ; complete FR:

*expectation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entgegen {prp; +Dativ} | entgegen meinem Wunsch | entgegen dem Befehl | entgegen allen Erwartungencontrary to; against | against my wishes | contrary to orders | against all expectations
Erwartungswert {m}expectancy value; expectation value; expectation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *expectation*
Back to top