ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expectancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expectancy*, -expectancy-

expectancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expectancy (n.) ความคาดหมาย See also: ความคาดหวัง, การคาดหวัง Syn. anticipations, hope, outlook
English-Thai: HOPE Dictionary
expectancy(อิคซฺเพค'เทินซี) n. ความคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมาย, Syn. expectation
English-Thai: Nontri Dictionary
expectancy(n) การคาดหวัง,ความคาดหมาย,ความคาดคิด,การคอยท่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expectancyภาวะคาดหมาย, ความหวังว่าจะได้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectancyความคาดหวัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่คาดหวัง (n.) expectancy See also: hope, prospect, likelihood Syn. น้ำบ่อหน้า, ความหวัง, เป้าหมาย
ที่หวัง (n.) expectancy See also: hope, prospect, likelihood Syn. น้ำบ่อหน้า, ความหวัง, ที่คาดหวัง, เป้าหมาย
น้ำบ่อหน้า (n.) expectancy See also: hope, prospect, likelihood Syn. ความหวัง, ที่คาดหวัง, เป้าหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Captain bother to tell you the life expectancy for pilots around here?ผู้กองบอกหรือยัง เรื่องอายุขัยนักบินที่นี่
They hang on way past their normal life expectancy To take care of their masters.They hang on way past their normal life expectancy to take care of their masters.
See, I figured out the other day that life expectancy for a male is 72 years.ผมพบว่าอายุขัยเฉลี่ยของผู้ชายประมาณ 72 ปี
But life expectancy is short and hard labor takes its toll.แต่อายุคนช่างสั้นนัก และการทำงานหนักก็พรากเอาเวลาส่วนใหญ่ไป
What's the life expectancy for a female sloth?ชีวิตของสลอธเพศเมียเขาคาดหวังอะไรกันเหรอ?
What is the life expectancy of a civilization?อาจขึ้นอยู่กับคำถามที่สำคัญ อายุขัยของอารยธรรมคืออะไร?
I hear the life expectancy of some widows can be very short.ได้ยินว่าอายุแม่ม่ายบางคนอาจสั้นมาก
For most people with the particulars of your condition, the average life expectancy is five to ten years.คนส่วนใหญ่ที่มีอาการอย่างของคุณ คาดว่าอยู่ได้อีกเฉลี่ย 5-10 ปี
Well, I understand double-0s have a very short life-expectancy so your mistake will be short-lived.ผมเข้าใจดีว่าชีวิตสายลับ มันจะสั้นกว่าชีวิตชาวบ้านเค้า ถ้าคุณทำพลาด คงอยู่อีกไม่นาน
Being in a gang shortens your life expectancy,การเป็นสมาชิกแก๊งค์ทำให้อายุคุณสั้นลง
Low self-esteem, tiny IQ and a limited life expectancy, and you think he's a criminal mastermind?ขาดความมั่นใจ ไอคิวต่ำ ไม่มีหวังในชีวิต แล้วคุณคิดว่าเขาจะเป็นสุดยอดอาชญากรแบบนั้นเนี่ยนะ?

expectancy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寿命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 寿命 / 壽命] life span; life expectancy
平均寿命[píng jūn shòu mìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 平均寿命 / 平均壽命] life expectancy

expectancy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
余齢[よれい, yorei] (n) life expectancy
平均余命[へいきんよめい, heikinyomei] (n) life expectancy
平均寿命[へいきんじゅみょう, heikinjumyou] (n) life expectancy

expectancy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [f]
ความคาดหวัง[n.] (khwām khātw) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]

expectancy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umsatzerwartung {f}sales expectancy
Erwartungsanalyse {f}expectancy analysis; prospect analysis
Erwartungswert {m}expectancy value; expectation value; expectation
Erwartung {f}expectancy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expectancy
Back to top