ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-expectation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น expectation, *expectation*,

-expectation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if I reach the demographic expectation for the baby boomers, it'II go over nine billion.และถ้าผมอยู่ไปจนถึงอายุเฉลี่ยของคนยุคเบบีบูม มันจะไปถึงมากกว่า 9 พันล้าน
They have no expectation of privacy in those rooms.พวกเขาไม่ได้คาดคิดถึงความเป็นส่วนตัวในห้องพวกนี้
But somehow, I don't have an expectation we'll find it.เราจะเอาที่ขุดเจาะมา แต่ว่านะ ฉันไม่หวังเลยว่าจะขุดเจอน่ะ
We are at Ellis Park on this historic day where even this early, crowd expectation is at fever pitch because their beloved green and gold has somehow managed to defy all expectations.เรากำลังอยู่ที่สนามกีฬาเอลีสพาร์ค.. ในวันแห่งประวัติศาสตร์วันนี้.. ผู้คนเริ่มคึกคักกัน ตั้งแต่การแข่งขันยังไม่เริ่มเลยครับ
Well, he seemed to have some expectation of you introducing me to him.พ่อหมายความว่ายังไงคะ เอ่อ ดูท่าทางเขาเหมือนกับว่าเขาอยากจะให้
When any two girls are matched up, there's an expectation of which will win based on their current rating, right?พอผู้หญิงสองคนไหนถูกจับมาคู่กัน ก็จะมีการคาดการณ์ว่าใครชนะ ตามเรตติ้งปัจจุบันของพวกเขา ถูกไหม?
When do I have the authority to enter? Reasonable expectation of a crime, uh, life in danger.ถ้าสงสัยว่า จะมีเหตุอันตราย
There's no obligation, no expectation and I guarantee you no regrets.ไม่ผูกพัน ไม่คาดหวัง รับรองว่าคุณจะไม่เสียใจ
Then you all expectation what?เนเธ•เนˆเธ›เธเธ•เธดเนเธฅเน‰เธงเธ–เน‰เธฒเธกเธตเนเธŸเธ™ เธเน‡เธ•เน‰เธญเธ‡เน„เธ›เธ—เธตเนˆเธชเธงเธ™เธชเธ™เธธเธเธญเธฐเน„เธฃเนเธšเธšเธ™เธฑเน‰เธ™เธ
♫ My useless secret expectationไม่มีประโยชน์ที่จะคาดหวัง
You picked a controlled environment, reduced expectation and pressure for all three of you.คุณเลือกสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้ ลดความคาดหวังและความกดดัน ของพวกคุณทั้ง 3 คน
There's no expectation of privacy in jail.ในคุก มันไม่มีพื้นที่ส่วนตัวหรอกค่ะ

-expectation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のです(P);のだ(P);んです;んだ[, nodesu (P); noda (P); ndesu ; nda] (exp) the expectation is that ...; the reason is that ...; the fact is that ...; it is that ...; (P)
所期[しょき, shoki] (n,adj-no,vs) expected; anticipated; hoped for; expectation
期待値[きたいち, kitaichi] (n) the expectation value (statistics)
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
平均値[へいきんち, heikinchi] average value, mean value, mean, expectation

-expectation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การคาดหมาย[n.] (kān khātmāi) EN: prediction ; expectation FR:
การคาดหวัง[n. exp.] (kān khātwan) EN: expectation ; expecting FR:
การคาดหวังต่ำ[n. exp.] (kān khātwan) EN: low expectation FR:
ค่าคาดหมาย[n. exp.] (khā khātmāi) EN: expected value ; expectation value ; expectation FR:
ความคาดหมาย[n.] (khwām khātm) EN: expectation ; anticipation FR: anticipation [f]
ความคาดหวัง[n.] (khwām khātw) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]
ความมุ่งหวัง[n.] (khwām mungw) EN: expectation FR:
ความหวัง[n. exp.] (khwām wang) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire FR: espoir [m] ; espérance [f] ; désir [m] ; attente [f]
เกินคาด[X] (koēn khāt) EN: unexpected ; more than one expects ; beyond expectation ; beyond expectations ; contrary to all expectations FR: inespéré ; contre toute attente
กฎของค่าคาดหวัง[n. exp.] (kot khøng k) EN: law of expectation FR:
ล็อก[n.] (lǿk) EN: expectation FR:
มาตรฐานที่คาดหวังไว้[n. exp.] (māttrathān ) EN: expectation FR:

-expectation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwartungswert {m}expectancy value; expectation value; expectation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -expectation-
Back to top