ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*excessively*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น excessively, -excessively-

*excessively* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excessively (adv.) อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้ See also: อย่างเกินไป, อย่างมากเกินความจำเป็น Syn. immoderately, inordinately
excessively refined (adj.) ที่ละเอียดมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บาน (adv.) excessively Syn. มาก, มากมาย, บานเบอะ, บานตะไท
ปรี่ (adv.) excessively See also: extremely Syn. ล้น
เกินควร (adv.) excessively Syn. เกินไป, เกินเลย
เกินงาม (adv.) excessively See also: too much, immoderately, unreasonably
เกินดี (adv.) excessively See also: too much, immoderately, unreasonably
เกินพอ (adv.) excessively See also: amply, plentifully, profusely, abundantly Syn. เหลือเฟือ, มากมาย Ops. ขาด, น้อย
เกินเลย (adv.) excessively Syn. เกินไป
เติบ (adv.) excessively See also: lavishly, prodigally, extravagantly Syn. มาก, โข, มากมาย
เหลือล้น (adv.) excessively See also: amply Syn. เหลือเฟือ, เหลือหลาย, เหลือแหล่, มากมาย Ops. ขาด, น้อย
เหลือแหล่ (adv.) excessively See also: amply, plentifully, profusely, abundantly Syn. เหลือเฟือ, มากมาย, เกินพอ Ops. ขาด, น้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, no, I am excessively diverted. It's all so strange.โอไม่หรอกค่ะ หนูรู้สึกสนุกที่สุด มันแปลกมากๆ เลย
Well, excessively charming, I thought.แหม ผมคิดว่ามีเสน่ห์เหลือเกิน
That night wasn't excessively what I signed up for either.คืนนั้นก็แย่เลยที่ฉันเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
What is this excessively environmentally friendly present?เป็นของขวัญที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนั้นน่ะครับ
Yeah, you keep this apartment excessively warm.ใช่ อพาร์ทเม้นที่นี่ร้อนเกินไป
I did think the police used their clubs rather excessively.ฉันคิดว่าตำรวจ/เล่นพรรคเล่นพวก แม่งทำเกินไป
The human specie has increased excessively.เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ถูกแพร่ออกไปมากมายจนล้นขนาด
Simple assignment. The subject was stabbed, excessively.เรื่องง่ายๆ ศพถูกแทงหลายครั้ง
So, she intentionally reacted excessively.เราระมัดระวังมากเรื่อง ปัญหาการกลั่นแกล้งที่โรงเรียนในแต่ละวัน
No. Uh, yes. Not excessively.ไม่ เอ่อ ใช่ ผมดื่มมาครับ เเต่ก็ไม่ได้หนักมาก

*excessively* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姑息[gū xī, ㄍㄨ ㄒㄧ, 姑息] excessively tolerant; to indulge; to appease

*excessively* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling
余りと言えば[あまりといえば, amaritoieba] (exp) excessively
使い過ぎる[つかいすぎる, tsukaisugiru] (v1) to use excessively; to use too much; to spend too much; to overwork someone
冥加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for
無性に[むしょうに, mushouni] (adv) excessively; very much; (P)
矢鱈[やたら, yatara] (adj-na,adv,adv-to) (uk) at random; thoughtlessly; recklessly; excessively
石橋を叩いて渡る[いしばしをたたいてわたる, ishibashiwotataitewataru] (exp) (id) being excessively cautious; knocking on a strong stone bridge before crossing it
馬鹿丁寧[ばかていねい, bakateinei] (adj-na,n) overly polite; excessively polite; polite to a fault

*excessively* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of ; lots of ; tons of FR: beaucoup ; énormément
จัด[adv.] (jat) EN: very ; extremely ; intensely ; exceedingly ; excessively FR: extrêmement ; très
จ๋อย[adv.] (jǿi ; jǿi-j) EN: excessively FR:
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond ; above FR: trop
เกินดี[adv.] (koēndī) EN: excessively FR:
เกินการ[adv.] (koēnkān) EN: too ; too much ; excessively ; exceedingly FR: trop
เกินควร[adv.] (koēn khūan) EN: excessively FR:
เกินหน้าเกินตา[adv.] (koēnnākoēnt) EN: immoderately ; excessively FR:
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; too far ; too ; over ; excessively ; improperly ; immoderately FR: trop ; excessivement
เกินพอดี[adv.] (koēn phødī) EN: too much ; excessively ; more than is appropriate FR: plus que nécessaire
เหลือขนาด[adv.] (leūa khanāt) EN: excessively FR:
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; excessively FR:
เหลือแหล่[adv.] (leūalaē) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
เหลือหลาย[adv.] (leūalāi) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
เหลือล้น ; เหลือหลาย ; เหลือแหล่[adv.] (leūalon) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
เลยเถิด[adv.] (loēithoēt) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively FR:
ล้นหลาม[adv.] (lonlām) EN: overwhelmingly ; excessively ; vast number (of) ; multitude (of) ; myriads (of) FR:
นัก[adv.] (nak) EN: extremely ; very ; greatly ; much ; excessively ; intensely ; utterly FR: extrêmement ; intensément ; excessivement ; très
นักหนา[adv.] (naknā) EN: excessively ; very ; much FR:
ปรี่[adv.] (prī) EN: full to the brim ; excessively ; extremely FR: plein à ras bord
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment
เติบ[adv.] (toēp) EN: excessively ; lavishly ; prodigally ; extravagantly FR:
อย่างล้นหลาม[adv.] (yāng lonlām) EN: overwhelmingly ; excessively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *excessively*
Back to top