ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*evidence*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น evidence, -evidence-

*evidence* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be in evidence (idm.) ปรากฏตัวให้เห็นเด่นชัด See also: เป็นที่สังเกตุ, สังเกตได้, สะดุดตา
evidence (vt.) พิสูจน์หลักฐาน See also: พิสูจน์ว่า, แสดงให้เห็น Syn. demonstrate, prove
evidence (n.) หลักฐาน See also: พยานหลักฐาน Syn. proof, sign
geological evidence (n.) หลักฐานทางธรณีวิทยา
give evidence of (vt.) ยืนยัน See also: รับรอง, แสดงหลักฐาน Syn. affirm, express, reveal, show, state firmly
legal evidence (n.) คำให้การของพยาน
much in evidence (idm.) เห็นได้ชัด See also: ชัดแจ้ง
prima facie evidence (n.) พยานหลักฐานที่พอเพียง
English-Thai: HOPE Dictionary
evidence(เอฟ'วิเดินซฺ) n. หลักฐาน,ความชัดแจ้ง. -Phr. (in evidence ชัดแจ้ง) . vt. ทำให้ชัดแจ้ง, พิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐาน, Syn. proof
king's evidence() n. หลักฐานพยานจากจำเลย
prima facie evidencen. พยานหลักฐาน ที่พอเพียง
English-Thai: Nontri Dictionary
evidence(n) หลักฐาน,ข้อแสดง,พยานหลักฐาน,พยานบุคคล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adduce counter evidenceนำพยานหลักฐานมาสืบแก้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admissible evidence; admissible๑. ที่รับไว้พิจารณาได้, ที่ยอมรับได้๒. ที่อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advice on evidenceคำแถลงการณ์ปิดคดี (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
best evidence ruleหลักว่าด้วยพยานหลักฐานที่ดีที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conclusive evidenceพยานหลักฐานอันเป็นที่ยุติ, พยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demonstrative evidenceพยานหลักฐานที่แสดงชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
documentary evidenceพยานเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidenceพยานหลักฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expert evidence; expert testimonyคำให้การของพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabricated evidenceพยานหลักฐานที่ทำขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
give evidenceให้การเป็นพยาน, เบิกความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hearsay evidenceพยานบอกเล่า [ดู eye witness ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegally obtained evidenceพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insufficiency of evidenceการมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
King's evidenceคำเบิกความของผู้ร่วมกระทำผิดที่กันไว้เป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary evidence; prima facie evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preponderance of evidenceพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักยิ่งกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presumptive evidenceพยานหลักฐานที่เป็นข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prima facie evidence; preliminary evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probative evidenceพยานหลักฐานในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satisfactory evidenceพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อฟังได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tangible evidenceพยานวัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Admissible evidenceพยานหลักฐานที่ยอมรับได้ [TU Subject Heading]
Evidenceหลักฐาน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กันได (n.) evidence See also: proof
ซักพยาน (v.) investigate the evidence Syn. ซักฟอกพยาน
ซักฟอกพยาน (v.) investigate the evidence Syn. ซักพยาน
พยานบอกเล่า (n.) oral evidence
พยานวัตถุ (n.) physical evidence
พยานหลักฐาน (n.) evidence See also: testimony, proof Syn. หลักฐาน
พยานเอกสาร (n.) documentary evidence
พยานเอกสาร (n.) documentary evidence
ฟอกพยาน (v.) investigate the evidence Syn. ซักพยาน, ซักฟอกพยาน
หลักฐาน (n.) evidence See also: testimony, proof
หลักฐาน (n.) evidence See also: proof
หลักฐานทางธรณีวิทยา (n.) geological evidence
หลักฐานทางโบราณคดี (n.) archaeological evidence
หลักพยาน (n.) evidence See also: proof Syn. หลักฐาน
แสดงหลักฐาน (v.) produce evidence See also: provide evidence
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What evidence do you have?คุณมีหลักฐานอะไร?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The evidence you give will be the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?คำให้การของคุณเป็นความจริง เป็นความจริงทั้งหมด - ไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากความจริง
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา
I sat there in court for six days listening while the evidence built up.ฉันนั่งอยู่ในศาลหกวันในขณะที่การฟังหลักฐานที่สร้างขึ้น
The knife and the way it was bought is strong evidence, don't you think?มีดและวิธีที่มันถูกซื้อมาเป็นหลักฐานไม่ได้คุณคิดว่า?
The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed.One: The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed.
So much evidence to sift.So much evidence to sift.
You can't send someone off to die on evidence like that.You can't send someone off to die on evidence like that.
Quite frankly, my government is still waiting to see... some evidence of democratic reforms in Sarkhan.{\cHFFFFFF}ค่อนข้างตรงไปตรงรัฐบาลของฉัน ยังคงรอดู ... {\cHFFFFFF}หลักฐานของประชาธิปไตย การปฏิรูปใน Sarkhan
Is there any evidence of foreign troops fighting with Deong's forces?{\cHFFFFFF}Is there any evidence of foreign troops fighting with Deong's forces?
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย...
However, we now have evidence that that vast barren area is inhabited.เเต่บัดนี้เรามีหลักฐานยืนยันว่า ดินเเดนรกร้างเเห่งนั้น

*evidence* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实证[shí zhèng, ㄕˊ ㄓㄥˋ, 实证 / 實證] actual proof; concrete evidence; empirical
佐证[zuǒ zhèng, ㄗㄨㄛˇ ㄓㄥˋ, 佐证 / 佐證] evidence; proof; to confirm; corroboration
凭准[píng zhǔn, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨㄣˇ, 凭准 / 憑準] evidence (that one can rely on); grounds (for believing sth)
血证[xuè zhèng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, 血证 / 血證] evidence of murder; bloodstain evidence
证据[zhèng jù, ㄓㄥˋ ㄐㄩˋ, 证据 / 證據] evidence; proof; testimony
案验[àn yàn, ㄢˋ ㄧㄢˋ, 案验 / 案驗] investigate the evidence of a case
证明力[zhèng míng lì, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 证明力 / 證明力] probative value; strength of evidence in legal proof; relevance
真凭实据[zhēn píng shí jù, ㄓㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄕˊ ㄐㄩˋ, 真凭实据 / 真憑實據] reliable evidence (成语 saw); conclusive proof; definitive evidence
孤证不立[gū zhèng bù lì, ㄍㄨ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 孤证不立 / 孤證不立] unacceptable as uncorroborated evidence (in law or in textual criticism)
事证[shì zhèng, ㄕˋ ㄓㄥˋ, 事证 / 事證] evidence
凭据[píng jù, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, 凭据 / 憑據] evidence
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, 信] letter; true; to believe; sign; evidence
中伤[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, 中伤 / 中傷] slander; calumny; to frame with false evidence

*evidence* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light
エビデンス[, ebidensu] (n) evidence
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
予備尋問[よびじんもん, yobijinmon] (n) voir dire (hearing to determine the admissibility of evidence, or the competency of a witness or juror)
争う[あらそう, arasou] (v5u,vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See 争えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P)
事迹;事跡;事蹟[じせき, jiseki] (n) evidence; trace; vestige
人類最古[じんるいさいこ, jinruisaiko] (exp) oldest mankind (e.g. evidence of)
偽証[ぎしょう, gishou] (n,vs,adj-no) false evidence; perjury; false testimony; (P)
傍証;旁証[ぼうしょう, boushou] (n,vs) supporting evidence; corroboration
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P)
反証[はんしょう, hanshou] (n,vs) proof to the contrary; disproof; counter-evidence; rebuttal; refutation; (P)
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P)
形跡[けいせき, keiseki] (n) traces; evidence; (P)
明証[めいしょう, meishou] (n,vs) proof; evidence; corroboration
決め手に欠ける[きめてにかける, kimetenikakeru] (exp,v1) to be lacking a trump card; to be lacking conclusive evidence
決め手を欠く[きめてをかく, kimetewokaku] (exp,v5k) (See 決め手に欠ける) to be lacking a trump card; to be lacking conclusive evidence
状況証拠;情況証拠[じょうきょうしょうこ, joukyoushouko] (n) circumstantial evidence
確たる証拠[かくたるしょうこ, kakutarushouko] (n) certain (definite) evidence
罪体[ざいたい, zaitai] (n) corpus delicti (concrete evidence of a crime, e.g. a bullet-riddled body)
補強証拠[ほきょうしょうこ, hokyoushouko] (n) corroboration; supporting evidence
言いくるめる;言い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1,vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle
証憑[しょうひょう, shouhyou] (n) documented evidence (contract, voucher, etc.)
証拠書類[しょうこしょるい, shoukoshorui] (n) documentary evidence; documentation
調書[ちょうしょ, chousho] (n) protocol; written evidence; record (investigation, interrogation, etc.); preliminary memo; charge sheet; (P)
跡形;跡方;跡かた[あとかた, atokata] (n) trace; vestige; evidence
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
証し[あかし, akashi] Thai: หลักฐาน English: evidence

*evidence* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างหลักฐาน[v. exp.] (āng lakthān) EN: cite evidence ; offer supporting evidence FR:
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement ; give testimony FR: témoigner ; déposer
ชี้ให้เห็นว่า[v. exp.] (chī hai hen) EN: show ; project that FR: montrer que ; mettre en évidence que ; démontrer que
ฟอกพยาน[v.] (føkphayān) EN: investigate the evidence ; examine a witness FR:
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead FR: témoigner ; déposer
ให้ปากคำ[v. exp.] (hai pākkham) EN: testify ; give evidence ; give a statement FR:
กันได[n.] (kandai) EN: evidence FR:
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certification [f] ; démonstration [f]
การพรางคดี[n. exp.] (kān phrāng ) EN: suppressing evidence of a crime FR:
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; declaration ; statement ; evidence FR: déposition [f] ; déclaration [f] ; témoignage [m]
ขาดพยานหลักฐาน[X] (khāt phayān) EN: lack of evidence FR:
ข้อพิสูจน์[n. exp.] (khø phisūt) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]
ข้อแสดง[n. exp.] (khø sadaēng) EN: evidence FR:
ข้อเท็จจริง[n.] (khøthetjing) EN: fact ; truth ; evidence ; matters of fact FR: fait [m]
เครื่องพิสูจน์[n. exp.] (khreūang ph) EN: evidence ; proof ; clear indication FR:
กฎหมายลักษณะพยาน[n. exp.] (kotmāi laks) EN: law of evidence FR:
หลักพยาน[n. exp.] (lakphayān) EN: judicial evidence ; evidence ; proof FR:
หลักฐาน[n.] (lakthān) EN: proof ; evidence ; testimony FR: preuve [f] ; témoignage [m] ; évidence [f]
หลักฐานเชิงประจักษ์[n. exp.] (lakthān cho) EN: empirical evidence FR:
หลักฐานจากการสอบบัญชี[n. exp.] (lakthān jāk) EN: audit evidence FR:
หลักฐานการบัญชี[n. exp.] (lakthān kān) EN: accounting evidence FR:
หลักฐานไม่พอ[X] (lakthān mai) EN: lack of evidence ; want proof FR:
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์[n. exp.] (lakthān sad) EN: evidence of title FR:
หลักฐานทางโบราณคดี[n. exp.] (lakthān thā) EN: archaeological evidence FR:
หลักฐานทางธรณีวิทยา[n. exp.] (lakthān thā) EN: geological evidence FR:
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (lakthān thā) EN: scientific evidence FR: évidence scientifique [f]
หลักฐานที่เป็นรูปธรรม[n. exp.] (lakthān thī) EN: concrete evidence FR:
นำสืบ[v.] (namseūp) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of FR: amener des témoins à la barre
เป็นรูปธรรม[adj.] (pen rūp tha) EN: concrete evidence FR:
พยาน[n.] (phayān) EN: testmony ; evidence ; proof FR: témoignage [m]
พยานบอกเล่า[n.] (phayānbøkla) EN: oral evidence ; hearsay witness FR: témoignage verbal [m]
พยานเอกสาร[n.] (phayānekkas) EN: documentary evidence FR:
พยานหลักฐาน[n.] (phayānlakth) EN: evidence ; testimony ; proof FR: témoignage [m] ; preuve [f]
พยานหลักฐานชัดแจ้ง[n. exp.] (phayānlakth) EN: clear evidence FR:
พยานหลักฐานโดยอ้อม[n. exp.] (phayānlakth) EN: indirect evidence ; extrinsic evidence ; extraneous evidence FR:
พยานหลักฐานโดยตรง[n. exp.] (phayānlakth) EN: direct evidence FR:
พยานหลักฐานไม่พอ[n. exp.] (phayānlakth) EN: insufficient evidence FR:
พยานหลักฐานอ่อน[n. exp.] (phayānlakth) EN: insufficient evidence FR:
พยานหลักฐานเพื่อหักล้าง[n. exp.] (phayānlakth) EN: evidence in rebuttal FR:
พยานหลักฐานสนับสนุน[n. exp.] (phayānlakth) EN: corroborating evidence ; corroborative evidence FR:

*evidence* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
archäologisch {adj} | archäologischer Beweis; archäologisches Zeugnisarchaeological | archaeological evidence
Urkundenbeweis {m}documentary evidence
Beweissicherung {f} | Beweissicherung durchführenperpetuation of evidence | to collect evidence
Bestandsnachweis {m}inventory evidence
Nachweis {m}objective evidence
Beweisstück {n}piece of evidence
Armutszeugnis {n}evidence of incapacity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *evidence*
Back to top