ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-evidence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น evidence, *evidence*,

-evidence- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What evidence do you have?คุณมีหลักฐานอะไร?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The evidence you give will be the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?คำให้การของคุณเป็นความจริง เป็นความจริงทั้งหมด - ไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากความจริง
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา
I sat there in court for six days listening while the evidence built up.ฉันนั่งอยู่ในศาลหกวันในขณะที่การฟังหลักฐานที่สร้างขึ้น
The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed.One: The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed.
So much evidence to sift.So much evidence to sift.
You can't send someone off to die on evidence like that.You can't send someone off to die on evidence like that.
Quite frankly, my government is still waiting to see... some evidence of democratic reforms in Sarkhan.{\cHFFFFFF}ค่อนข้างตรงไปตรงรัฐบาลของฉัน ยังคงรอดู ... {\cHFFFFFF}หลักฐานของประชาธิปไตย การปฏิรูปใน Sarkhan
Is there any evidence of foreign troops fighting with Deong's forces?{\cHFFFFFF}Is there any evidence of foreign troops fighting with Deong's forces?
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย...
However, we now have evidence that that vast barren area is inhabited.เเต่บัดนี้เรามีหลักฐานยืนยันว่า ดินเเดนรกร้างเเห่งนั้น
Perhaps there's some vital evidence eluding us.บางที่มันอาจจะมีหลักฐานที่มีชีวิต หลบลีกเราอยู่

-evidence- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凭准[píng zhǔn, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨㄣˇ, 凭准 / 憑準] evidence (that one can rely on); grounds (for believing sth)
血证[xuè zhèng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, 血证 / 血證] evidence of murder; bloodstain evidence
案验[àn yàn, ㄢˋ ㄧㄢˋ, 案验 / 案驗] investigate the evidence of a case
证明力[zhèng míng lì, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 证明力 / 證明力] probative value; strength of evidence in legal proof; relevance
真凭实据[zhēn píng shí jù, ㄓㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄕˊ ㄐㄩˋ, 真凭实据 / 真憑實據] reliable evidence (成语 saw); conclusive proof; definitive evidence
孤证不立[gū zhèng bù lì, ㄍㄨ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 孤证不立 / 孤證不立] unacceptable as uncorroborated evidence (in law or in textual criticism)

-evidence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エビデンス[, ebidensu] (n) evidence
人類最古[じんるいさいこ, jinruisaiko] (exp) oldest mankind (e.g. evidence of)
決め手に欠ける[きめてにかける, kimetenikakeru] (exp,v1) to be lacking a trump card; to be lacking conclusive evidence
決め手を欠く[きめてをかく, kimetewokaku] (exp,v5k) (See 決め手に欠ける) to be lacking a trump card; to be lacking conclusive evidence
状況証拠;情況証拠[じょうきょうしょうこ, joukyoushouko] (n) circumstantial evidence
確たる証拠[かくたるしょうこ, kakutarushouko] (n) certain (definite) evidence
罪体[ざいたい, zaitai] (n) corpus delicti (concrete evidence of a crime, e.g. a bullet-riddled body)
補強証拠[ほきょうしょうこ, hokyoushouko] (n) corroboration; supporting evidence
証憑[しょうひょう, shouhyou] (n) documented evidence (contract, voucher, etc.)
跡形;跡方;跡かた[あとかた, atokata] (n) trace; vestige; evidence

-evidence- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างหลักฐาน[v. exp.] (āng lakthān) EN: cite evidence ; offer supporting evidence FR:
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement ; give testimony FR: témoigner ; déposer
ชี้ให้เห็นว่า[v. exp.] (chī hai hen) EN: show ; project that FR: montrer que ; mettre en évidence que ; démontrer que
ฟอกพยาน[v.] (føkphayān) EN: investigate the evidence ; examine a witness FR:
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead FR: témoigner ; déposer
ให้ปากคำ[v. exp.] (hai pākkham) EN: testify ; give evidence ; give a statement FR:
กันได[n.] (kandai) EN: evidence FR:
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certification [f] ; démonstration [f]
การพรางคดี[n. exp.] (kān phrāng ) EN: suppressing evidence of a crime FR:
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; declaration ; statement ; evidence FR: déposition [f] ; déclaration [f] ; témoignage [m]
ขาดพยานหลักฐาน[X] (khāt phayān) EN: lack of evidence FR:
ข้อพิสูจน์[n. exp.] (khø phisūt) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]
ข้อแสดง[n. exp.] (khø sadaēng) EN: evidence FR:
ข้อเท็จจริง[n.] (khøthetjing) EN: fact ; truth ; evidence ; matters of fact FR: fait [m]
เครื่องพิสูจน์[n. exp.] (khreūang ph) EN: evidence ; proof ; clear indication FR:
กฎหมายลักษณะพยาน[n. exp.] (kotmāi laks) EN: law of evidence FR:
หลักพยาน[n. exp.] (lakphayān) EN: judicial evidence ; evidence ; proof FR:
หลักฐาน[n.] (lakthān) EN: proof ; evidence ; testimony FR: preuve [f] ; témoignage [m] ; évidence [f]
หลักฐานเชิงประจักษ์[n. exp.] (lakthān cho) EN: empirical evidence FR:
หลักฐานจากการสอบบัญชี[n. exp.] (lakthān jāk) EN: audit evidence FR:
หลักฐานการบัญชี[n. exp.] (lakthān kān) EN: accounting evidence FR:
หลักฐานไม่พอ[X] (lakthān mai) EN: lack of evidence ; want proof FR:
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์[n. exp.] (lakthān sad) EN: evidence of title FR:
หลักฐานทางโบราณคดี[n. exp.] (lakthān thā) EN: archaeological evidence FR:
หลักฐานทางธรณีวิทยา[n. exp.] (lakthān thā) EN: geological evidence FR:
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (lakthān thā) EN: scientific evidence FR: évidence scientifique [f]
หลักฐานที่เป็นรูปธรรม[n. exp.] (lakthān thī) EN: concrete evidence FR:
นำสืบ[v.] (namseūp) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of FR: amener des témoins à la barre
เป็นรูปธรรม[adj.] (pen rūp tha) EN: concrete evidence FR:
พยาน[n.] (phayān) EN: testmony ; evidence ; proof FR: témoignage [m]
พยานบอกเล่า[n.] (phayānbøkla) EN: oral evidence ; hearsay witness FR: témoignage verbal [m]
พยานเอกสาร[n.] (phayānekkas) EN: documentary evidence FR:
พยานหลักฐาน[n.] (phayānlakth) EN: evidence ; testimony ; proof FR: témoignage [m] ; preuve [f]
พยานหลักฐานชัดแจ้ง[n. exp.] (phayānlakth) EN: clear evidence FR:
พยานหลักฐานโดยอ้อม[n. exp.] (phayānlakth) EN: indirect evidence ; extrinsic evidence ; extraneous evidence FR:
พยานหลักฐานโดยตรง[n. exp.] (phayānlakth) EN: direct evidence FR:
พยานหลักฐานไม่พอ[n. exp.] (phayānlakth) EN: insufficient evidence FR:
พยานหลักฐานอ่อน[n. exp.] (phayānlakth) EN: insufficient evidence FR:
พยานหลักฐานเพื่อหักล้าง[n. exp.] (phayānlakth) EN: evidence in rebuttal FR:
พยานหลักฐานสนับสนุน[n. exp.] (phayānlakth) EN: corroborating evidence ; corroborative evidence FR:

-evidence- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
archäologisch {adj} | archäologischer Beweis; archäologisches Zeugnisarchaeological | archaeological evidence
Urkundenbeweis {m}documentary evidence
Beweissicherung {f} | Beweissicherung durchführenperpetuation of evidence | to collect evidence
Bestandsnachweis {m}inventory evidence
Nachweis {m}objective evidence
Beweisstück {n}piece of evidence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -evidence-
Back to top