ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*entire*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น entire, -entire-

*entire* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entire (adj.) ทั้งหมด See also: ทั้งมวล Syn. whole
entirely (adv.) โดยสิ้นเชิง See also: โดยทั้งมวล, โดยทั้งหมด, โดยทั้งปวง, โดยทั้งสิ้น Syn. fully, totally, wholly
entireness (n.) ความครบถ้วน See also: ความสมบูรณ์ Syn. completeness, wholeness
English-Thai: HOPE Dictionary
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
entirely(เอนไท'เออลี) adv. โดยสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง
entirety(เอนไท'เออที) n. ความสมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ความถ้วนทั่ว, Syn. unity
English-Thai: Nontri Dictionary
entire(adj) ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ครบถ้วน,ทุกส่วน
entirely(adv) อย่างสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง,ตลอดทั้งหมด
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
entireเรียบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความครบครัน (n.) entirety See also: wholeness, completeness Syn. ความบริบูรณ์
ความครบถ้วน (n.) entirety See also: wholeness, completeness Syn. ความครบครัน, ความบริบูรณ์
ความบริบูรณ์ (n.) entirety See also: wholeness, completeness Syn. ความครบครัน
ด้วยประการทั้งปวง (adv.) entirely See also: completely, fully, wholly, altogether
ทั้งชาติ (pron.) entire nation See also: the whole nation, the whole life, all one´s life, the whole country Syn. ทั้งประเทศ
ทั้งประเทศ (pron.) entire nation See also: the whole nation, the whole life, all one´s life, the whole country
ทั้งเพ (adv.) entirely See also: wholly, totally, fully, all Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน Ops. บางส่วน
มวล (adj.) entire See also: all, whole, total Syn. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, ทั้งมวล
หมดด้วยกัน (adv.) entirely See also: wholly, totally, fully, all Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด Ops. บางส่วน
เบ็ดเสร็จ (adv.) entirely See also: in total, altogether, absolutely, completely
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've been waiting for this day my entire lifeฉันรอคอยวันนี้มาตลอดทั้งชีวิต
I am entirely grown upฉันเติบโตเต็มที่แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He will have the embarrassment of walking the entire floor.เขาจะต้องลำบากแน่ๆ เวลาเดิน
To make Geppetto's wish come true will be entirely up to you.ที่จะทำให้ความปรารถนาของ เจเปโท เป็นจริงขึ้นมา จะขึ้นอยู่กับคุณ ขึ้นอยู่กับฉัน?
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์
I entirely agree with you, Colonel.ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่านผู้พัน
It is obvious to me that the boy's entire story was flimsy.เป็นที่ชัดเจนกับผมว่าเด็กเรื่องราวทั้งหมดเป็นบอบบาง
But those two witnesses were the entire case for the prosecution.แต่พยานทั้งสองเหล่านั้นทั้งหมดสำหรับกรณีการฟ้องคดี
I don't think I can eat an entire one. "ฉันไม่คิดว่าฉันสามารถกินทั้ง หนึ่ง
This is a children's clinic started by Emma and Homer entirely at their own expense.{\cHFFFFFF}นี่คือคลินิกสำหรับเด็กที่เริ่มโดยเอ็มม่า และโฮเมอร์ทั้งที่ค่าใช้จ่ายของตัวเอง
You might say we were bringing up the rear, when suddenly, ...from out of the West, came the entire Sioux Nation!จะพูดว่าเราเกาะท้ายมาก็ได้ ตอนที่จู่ๆ... ...มีพวกเผ่าซูส์ ยกโขยงกันมาหมดเผ่า
You'll have to ring this entire harbor!เราต้องล้อมชายฝั่งเอาไว้ทั้งหมด!
He says that he's given us everything that we need, and it's entirely up to us.ท่านให้ทุกอย่าง ที่เราต้องการแล้ว้ ขึนอยู่กับเรา
This plane has four engines. It's an entirely different kind of flying.เครื่องบินลำนี้มี 4 เครื่องยนต์ การบินมันต่างกันโดยสิ้นเชิง

*entire* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
几乎完全[jī hū wán quán, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 几乎完全 / 幾乎完全] almost entirely; almost completely
[yī, ㄧ, 一] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout
[jū, ㄐㄩ, 俱] entirely; without exception
全国[quán guó, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, 全国 / 全國] entire country; nationwide
全文[quán wén, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˊ, 全文] entire text
全民[quán mín, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ, 全民] entire population (of a country)
全球[quán qiú, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 全球] entire; total; global
整套[zhěng tào, ㄓㄥˇ ㄊㄠˋ, 整套] entire set
殊异[shū yì, ㄕㄨ ㄧˋ, 殊异 / 殊異] entirely different; quite separate
[dān, ㄉㄢ, 殚 / 殫] entirely; to exhaust
终年[zhōng nián, ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ, 终年 / 終年] entire year; throughout the year; age at death
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 罄] entirely; exhausted; stern
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
全家福[quán jiā fú, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄨˊ, 全家福] family portrait; picture of the entire family
弥天[mí tiān, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ, 弥天 / 彌天] filling the entire sky; covering everything (of fog, crime, disaster etc)
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ˊ ㄎㄨㄟˋ, 当之无愧 / 當之無愧] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc)
估堆儿[gū duī r, ㄍㄨ ㄉㄨㄟ ㄖ˙, 估堆儿 / 估堆兒] to assess an entire lot
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ, 罪有应得 / 罪有應得] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime
得心应手[dé xīn yìng shǒu, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ ˋ ㄕㄡˇ, 得心应手 / 得心應手] lit. what the heart wishes, the hand accomplishes (成语 saw) skilled at the job; entirely in one's element; going smoothly and easily
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 全] all; whole; entire; every; complete; surname Quan
全世界[quán shì jiè, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 全世界] worldwide; entire world
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, 推心置腹] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity
全部[quán bù, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ, 全部] whole; entire; complete
合家[hé jiā, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ, 合家] whole family; entire household
全般[quán bān, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄢ, 全般] entire

*entire* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P)
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened
ごっそり[, gossori] (adv) completely; entirely; wholly
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
スカンク(P);スコンク[, sukanku (P); sukonku] (n,adj-no) (1) (スカンク only) skunk (animal); (2) (esp. スコンク) skunk (i.e. preventing someone from scoring entirely); (P)
すっぽり[, suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P)
ずぶ[, zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally
そっくり[, sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P)
ぞっこん[, zokkon] (adv) (1) from the bottom of one's heart; with all one's heart; (2) completely; entirely
てんで[, tende] (adv) (not) at all; altogether; entirely
マンスリークリア[, mansuri-kuria] (n) paying off one's entire credit card balance monthly
一つにかかって;一にかかって;一つに掛かって;一に掛かって[ひとつにかかって;いちにかかって(一にかかって;一に掛かって), hitotsunikakatte ; ichinikakatte ( ichi nikakatte ; ichi ni kaka tte )] (exp) depends entirely on; depends above all on
一に[いつに, itsuni] (adv) solely; entirely; only; or
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P)
一巻[いちまき, ichimaki] (n) one entire scroll
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P)
一気飲み;イッキ飲み[いっきのみ(一気飲み);イッキのみ(イッキ飲み), ikkinomi ( ikki nomi ); ikki nomi ( ikki nomi )] (n,vs) (See 一気に飲む) chugging an entire drink without stopping to take a breath
丸々;丸丸[まるまる, marumaru] (adj-f,vs) (1) plump; rotund; chubby; (adv,adv-to) (2) entirely; completely; wholly; (P)
丸ごと(P);丸事(iK);丸毎(iK)[まるごと, marugoto] (adv) (uk) in its entirety; whole; wholly; (P)
丸で[まるで, marude] (adv) (uk) quite; entirely; completely; at all; as if; as though; so to speak; just like; (P)
丸の侭[まるのまま, marunomama] (n) in its entirety; whole
丸写し[まるうつし, maruutsushi] (n,vs) copying in entirety (verbatim)
[ぜん, zen] (n) (1) all; whole; entire; complete; overall; (pref) (2) pan-; omni-; toti-; (P)
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P)
全体[ぜんたい, zentai] (n-adv,n-t) whole; entirety; whatever (is the matter); (P)
専ら[もっぱら(P);もはら, moppara (P); mohara] (adv) wholly; solely; entirely; exclusively; devotedly; fixedly; (P)
尽く;尽(io)[ずく;づく, zuku ; duku] (suf) (1) (uk) (after a noun) relying entirely on ...; using solely ...; (2) with the sole purpose of ...; (3) based on (mutual consent, etc.)
尽くめ[ずくめ;づくめ, zukume ; dukume] (suf) (uk) entire; complete; unqualified; without exception
悉く(P);尽く[ことごとく, kotogotoku] (adv) (uk) altogether; entirely; (P)
摩訶毘盧遮那[まかびるしゃな, makabirushana] (n) {Buddh} Mahavairocana (Buddha who symbolizes the entirety of the phenomenological world)
撥鬢[ばちびん, bachibin] (n) (arch) Edo-period hairstyle for the common man (the entire head shaved just above the ear, with the remainder tied up in the back)
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s,vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf,v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P)
毘盧遮那[びるしゃな, birushana] (n) {Buddh} Vairocana (Buddha who symbolizes the entirety of the phenomenological world)
渾然;混然[こんぜん, konzen] (adj-t,adv-to) whole; entire; harmonious; well-rounded
真っ当(ateji)(P);全う(P);真当(io)[まっとう, mattou] (adj-na) (1) proper; respectable; decent; honest; (adv) (2) (全う only) (arch) (See 全うする,全く) entirely; completely; wholly; perfectly; (P)
絵羽模様[えばもよう, ebamoyou] (n) single pattern on the entirety of a garment
草紙;草子;双紙;冊子[そうし, soushi] (n) (1) written work (esp. a bound text, as opposed to a scroll); (2) a text written entirely in kana; (3) graphic novel (esp. one created between the 12th and 19th centuries); (4) notebook (for practicing kana, drawing pictures, etc.); (5) rough draft
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネットワーク全体[ネットワークぜんたい, nettowa-ku zentai] entire network

*entire* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรดา[adj.] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely FR:
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely FR: généralement
โดยรวม ๆ[adv.] (dōi rūam-rū) EN: generally ; totally ; entirely FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
ฟังก์ชันทั่ว[n. exp.] (fangchan th) EN: entire function FR: fonction entière [f]
หายขาด[v.] (hāikhāt) EN: be completely cured ; be entirely cured FR: être complètement rétabli ; être guéri
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly FR: complètement ; intégralement ; entièrement
ความครบถ้วน[n.] (khwām khrop) EN: entirety ; completeness FR:
กฎหมายทั้งฉบับ[n. exp.] (kotmāi than) EN: entire act FR:
เลย[adv.] (loēi) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
ล้วน[adv.] (lūan) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
มิด[adv.] (mit) EN: tightly ; entirely ; completely FR: complètement ; entièrement
มิดชิด[X] (mitchit) EN: entirely concealed ; completely covered over FR:
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly FR: entièrement ; complètement ; totalement
หมดเลย[adv.] (mot loēi) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly FR: entièrement ; complétement ; le tout ; tout
หมดเปลือก[X] (motpleūak) EN: totally ; entirely ; completely ; holding nothing back FR:
มวล[adj.] (mūan) EN: entire ; all ; whole ; total FR: entier ; total
เผง[adv.] (phēng) EN: correctly ; accurately ; precisely ; completely ; entirely ; totally FR:
ประดา[X] (pradā) EN: all ; every bit (of) ; the entirety FR:
รวด[adv.] (rūat) EN: wholly ; entirely ; completely FR:
สกล[adj.] (sakon) EN: all ; entire ; whole ; full ; complete ; total ; universal FR:
สรรพ[adj.] (sap) EN: whole ; all ; every ; entire FR:
สรรพ[X] (sap) EN: every ; entire ; all ; whole FR: tout ; toute ; tous ; toutes ; de toutes sortes
สรรพ-[pref.] (sappha- = s) EN: whole ; all ; every ; entire FR:
สรรพ-[pref.] (sapphaya- =) EN: whole ; all ; every ; entire FR:
สารพัน[adj.] (sāraphan) EN: all kinds of ; every ; all ; entire ; whole ; total ; everything ; all things FR:
เต็มจำนวน[adv.] (tem jamnūan) EN: total ; in full ; all amount ; entire sum ; amount in full ; exactly FR: au total
เต็มเปี่ยม[adv.] (tempīem) EN: brimming (with) ; fully; completely ; wholly ; entirely FR: entier ; plein
เต็มตัว[adv.] (temtūa) EN: full ; fully ; completely ; entirely FR: complètement
ถนัดใจ[adv.] (thanatjai) EN: fully ; completely ; wholly ; entirely FR:
ทั้ง[X] (thang) EN: all ; entire ; the whole of ; all altogether ; wholly ; at large FR: la totalité de
ทั้งชั้น [X] (thang chan) EN: the whole class ; entire class FR:
ทั้งกระบิ[adv.] (thang krabi) EN: in its entirety FR:
ทั้งหมด[adj.] (thangmot) EN: all ; entire ; total FR: entier ; global ; total
ทั้งหมด[adv.] (thangmot) EN: altogether ; the whole of ; wholly ; entirely FR: ensemble ; au total ; en tout ; en entier ; totalement ; entièrement ; intégralement ; tout ; tout le ; la totalité
ทั้งหมดทั้งตัว[adj.] (thangmot th) EN: all ; whole ; total ; entire ; complete FR:
ทั้งมวล[X] (thangmūan) EN: all ; entirely FR:
ทั้งเพ[adv.] (thangphē) EN: entirely ; wholly ; totally ; fully ; all FR:
ทั้งประเทศ[X] (thang prath) EN: the whole nation ; the entire nation FR: tout le pays

*entire* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umsiedlung {f} | Umsiedlung von Lebensräumenrelocation | relocation of entire habitats
müde {adj} | müder | am müdestentired | more tired | most tired

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *entire*
Back to top