ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-entire-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น entire, *entire*,

-entire- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've been waiting for this day my entire lifeฉันรอคอยวันนี้มาตลอดทั้งชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He will have the embarrassment of walking the entire floor.เขาจะต้องลำบากแน่ๆ เวลาเดิน
It is obvious to me that the boy's entire story was flimsy.เป็นที่ชัดเจนกับผมว่าเด็กเรื่องราวทั้งหมดเป็นบอบบาง
But those two witnesses were the entire case for the prosecution.แต่พยานทั้งสองเหล่านั้นทั้งหมดสำหรับกรณีการฟ้องคดี
I don't think I can eat an entire one. "ฉันไม่คิดว่าฉันสามารถกินทั้ง หนึ่ง
You might say we were bringing up the rear, when suddenly, ...from out of the West, came the entire Sioux Nation!จะพูดว่าเราเกาะท้ายมาก็ได้ ตอนที่จู่ๆ... ...มีพวกเผ่าซูส์ ยกโขยงกันมาหมดเผ่า
You'll have to ring this entire harbor!เราต้องล้อมชายฝั่งเอาไว้ทั้งหมด!
The Bible speaks of the Ark laying waste to entire regions.คัมภีร์ไบเบิ้ลพูดถึงหีบว่า ก่อให้เกิดการทำลายไปทั่วทั้งภูมิภาค
I want you to be the first prime minister of India to name your entire cabinet to make the head of every government department a Muslim.ผมอยากให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกของอินเดีย และแต่งตั้งคณะรมต.ของคุณเอง ให้รมต.ของทุกกระทรวงเป็นมุสลิม
I doubt if anybody's talked to anybody on this entire continent, and you want me to reach somebody !จนผมสงสัยว่าทวีปนี้... แม่ง ไม่มีใครคุยติดต่อกัน บ้างรึไง? แล้วจะให้ผม ติดต่อใครสักคนเนี่ยนะ
If a small particle of this thing is enough to take over an entire organism, then everyone should prepare their own meals.มีใครเห็นฟุชบ้างมั้ย มีใครบางคนดับไฟ ในห้องแลป
Even if you burn down the entire Lu Mansion, You will never find my brother.ต่อให้เจ้าเผาป้ายบรรชนสกุลเล็กไหม้จนหมด, เจ้าก็ไม่มีวันจะได้เจอพี่ชายข้าแน่.
The Soviet ambassador has been expelled along with the entire staff.เอกอัครราชทูตสหภาพโซเวียต ได้ถูกไล่ออก พร้อมด้วยพนักงานทั้งหมด

-entire- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全国[quán guó, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, 全国 / 全國] entire country; nationwide
全文[quán wén, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˊ, 全文] entire text
全民[quán mín, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ, 全民] entire population (of a country)
整套[zhěng tào, ㄓㄥˇ ㄊㄠˋ, 整套] entire set
终年[zhōng nián, ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ, 终年 / 終年] entire year; throughout the year; age at death
全家福[quán jiā fú, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄨˊ, 全家福] family portrait; picture of the entire family
弥天[mí tiān, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ, 弥天 / 彌天] filling the entire sky; covering everything (of fog, crime, disaster etc)
估堆儿[gū duī r, ㄍㄨ ㄉㄨㄟ ㄖ˙, 估堆儿 / 估堆兒] to assess an entire lot
全世界[quán shì jiè, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 全世界] worldwide; entire world
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, 推心置腹] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity
合家[hé jiā, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ, 合家] whole family; entire household

-entire- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre
マンスリークリア[, mansuri-kuria] (n) paying off one's entire credit card balance monthly
一巻[いちまき, ichimaki] (n) one entire scroll
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P)
一気飲み;イッキ飲み[いっきのみ(一気飲み);イッキのみ(イッキ飲み), ikkinomi ( ikki nomi ); ikki nomi ( ikki nomi )] (n,vs) (See 一気に飲む) chugging an entire drink without stopping to take a breath
撥鬢[ばちびん, bachibin] (n) (arch) Edo-period hairstyle for the common man (the entire head shaved just above the ear, with the remainder tied up in the back)
通し[どおし, dooshi] (n) (1) (See 通し・どおし) direct; right through; straight; (2) (See お通し) appetizer; appetiser; (3) (abbr) (See 通し狂言) performance of an entire play; (P)
通奏[つうそう, tsuusou] (n) playing an entire composition without break; continually playing (in the background of a melody)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネットワーク全体[ネットワークぜんたい, nettowa-ku zentai] entire network

-entire- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรดา[adj.] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
ฟังก์ชันทั่ว[n. exp.] (fangchan th) EN: entire function FR: fonction entière [f]
กฎหมายทั้งฉบับ[n. exp.] (kotmāi than) EN: entire act FR:
มวล[adj.] (mūan) EN: entire ; all ; whole ; total FR: entier ; total
สกล[adj.] (sakon) EN: all ; entire ; whole ; full ; complete ; total ; universal FR:
สรรพ[adj.] (sap) EN: whole ; all ; every ; entire FR:
สรรพ[X] (sap) EN: every ; entire ; all ; whole FR: tout ; toute ; tous ; toutes ; de toutes sortes
สรรพ-[pref.] (sappha- = s) EN: whole ; all ; every ; entire FR:
สรรพ-[pref.] (sapphaya- =) EN: whole ; all ; every ; entire FR:
สารพัน[adj.] (sāraphan) EN: all kinds of ; every ; all ; entire ; whole ; total ; everything ; all things FR:
เต็มจำนวน[adv.] (tem jamnūan) EN: total ; in full ; all amount ; entire sum ; amount in full ; exactly FR: au total
ทั้ง[X] (thang) EN: all ; entire ; the whole of ; all altogether ; wholly ; at large FR: la totalité de
ทั้งชั้น [X] (thang chan) EN: the whole class ; entire class FR:
ทั้งหมด[adj.] (thangmot) EN: all ; entire ; total FR: entier ; global ; total
ทั้งหมดทั้งตัว[adj.] (thangmot th) EN: all ; whole ; total ; entire ; complete FR:
ทั้งประเทศ[X] (thang prath) EN: the whole nation ; the entire nation FR: tout le pays
ทั้งสิ้น[adj.] (thangsin) EN: whole ; total ; entire ; overall ; whatsoever  FR: total

-entire- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umsiedlung {f} | Umsiedlung von Lebensräumenrelocation | relocation of entire habitats

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -entire-
Back to top