ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*diminish*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น diminish, -diminish-

*diminish* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diminish (vt.) ทำให้ลดลง See also: ทำให้น้อยลง, ทำให้เล็กลง Syn. decrease Ops. increase, intensify
diminish (vi.) ทำให้ลดลง See also: ทำให้น้อยลง, ทำให้เล็กลง Syn. decrease Ops. increase, intensify
diminishable (adj.) ซึ่งลดลง See also: ซึ่งน้อยลง
diminished (adj.) ซึ่งลดลง See also: ซึ่งน้อยลง Syn. decreased, shortened
English-Thai: HOPE Dictionary
diminish(ดิมิน'นิช) vt. ทำให้ลดน้อยลง,ลดลง,ดูหมิ่น vi. ลดลง, See also: diminishable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
diminish(vi,vt) ลดลง,น้อยลง,ดูหมิ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diminished responsibilityความรับผิดทางอาญาที่เบาลง (เพราะสติไม่สมประกอบ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซาลง (v.) diminish See also: dwindle, subside, lessen, moderate, abate Syn. เบาลง, เบาบาง, บรรเทา
สิ้นสลาย (v.) diminish See also: end, disappear, come to an end, terminate Ops. ก่อกำเนิด
เบาลง (v.) diminish See also: dwindle, subside, lessen, moderate, abate Syn. เบาบาง, บรรเทา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you think that time will diminish their presence...และคุณคิดว่า เวลาจะเป็นตัวช่วยที่ดีได้...
I will diminish and go into the West...และเดินทางไปสู่ประจิมทิศ
And the purpose of diminished capacity is?And the purpose of diminished capacity is?
We are leaving a terrible legacy of poison and diminishment of the environment for our grandchildren's grandchildren generations not yet born.เรากำลังทิ้งมรดกอันเลวร้ายของมลพิษ และการทำลายสิ่งแวดล้อม ให้แก่ลูกหลานเหลนโหลนของเรา
Even so, it won't diminish the meaning of your wedding.แต่กระนั้น มันก็ไม่ได้ทำลายความหมายของงานแต่งงานของเจ้าเสียทีเดียว
This love is not to be diminished by difficult circumstances and it is only to be dissolved by death.ให้ความรักนี้มิอาจถูกบั่นทอน ด้วยสถานการณ์อันยากลำบาก และจักถูกพรากไปด้วยเพียงความตาย
It has diminished by 40% in 40 years.มันลดน้อยถอยลง 40% ในช่วง 40 ปี
Global warming, terrorism, diminishing resources, seem almost insurmountable on our thin shoulders.สภาวะโลกร้อน,ผู้ก่อการร้าย,ประชากรลดลง ทั้งหมดนั้น เป็นสิ่งซึ่งยากเกินกว่าจะจัดการได้
To be mistress of the king of England is by no means to diminish yourself.การที่จะเป็นนางสนมของกษัตริย์แห่งอังกฤษ ไม่ได้เป็นการลดค่าของตัวเองลงหรอกนะ
You know, the first and greatest sin or deception of television is that it simplifies, it diminishes, great, complex ideas, tranches of time.คุณรู้ไหมว่า บาปหรือการหลอกลวงของโทรทัศน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งเลย คือมันทำให้ดูง่ายขึ้น ตัดตอนให้สั้นลง หลายช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ ความคิดที่ซับซ้อน
The new arrivals are mostly farmers forced off the land for economic or demographic reasons, or because of diminishing resources.ผู้ที่ย้ายมาใหม่ส่วนใหญ่ เป็นชาวนาซึ่งละทิ้งที่ดิน เหตุผลอาจเนื่องมาจากเศรษฐกิจ, ประชากร หรือทรัพยากรลดน้อยลง
I figured his balance was off from diminished sensation.ผมประเมินว่าเขาเสียการทรงตัว จากการมึนงงเล็กน้อย

*diminish* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, 裁] cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment

*diminish* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
収穫逓減の法則[しゅうかくていげんのほうそく, shuukakuteigennohousoku] (n) law of diminishing returns; law of diminishing marginal returns
基数1の補数[きすういちのほすう, kisuuichinohosuu] (n) {comp} diminished radix complement; radix-minus-one complement
少子高齢化[しょうしこうれいか, shoushikoureika] (n) (See 少子化,高齢化) decreasing birthrate and aging population; aging population combined with the diminishing number of children; declining birthrate and a growing proportion of elderly people; dwindling birthrate and an aging population; low birthrate and longevity
心神耗弱[しんしんもうじゃく(P);しんしんこうじゃく, shinshinmoujaku (P); shinshinkoujaku] (n) unsound mind; legally unaccountable (e.g. due to mental illness, drugs, alcohol, etc.); diminished capacity; diminished responsibility; (P)
心神耗弱者[しんしんもうじゃくしゃ;しんしんこうじゃくしゃ, shinshinmoujakusha ; shinshinkoujakusha] (n) (See 心神耗弱・しんしんもうじゃく) person of diminished capacity (e.g. drugs, alcohol, mental retardation, etc.)
気勢を削ぐ;気勢を殺ぐ[きせいをそぐ, kiseiwosogu] (exp,v5g) to diminish (dampen) the spirit
減らす[へらす, herasu] (v5s,vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P)
減る[へる, heru] (v5r,vi) to decrease (in size or number); to diminish; to abate; (P)
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] (n) {comp} diminished radix complement; radix-minus-one complement
減弱[げんじゃく, genjaku] (n,vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening
減殺[げんさい, gensai] (n,vs) lessening; diminishing; reducing
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms
縮かむ[ちぢかむ, chidikamu] (v5m,vi) (1) to be benumbed (e.g. with cold); (2) to shrink; to contract; to diminish (in size)
限界効用逓減の法則[げんかいこうようていげんのほうそく, genkaikouyouteigennohousoku] (n) law of diminishing marginal utility
限界生産物逓減の法則[げんかいせいさんぶつていげんのほうそく, genkaiseisanbutsuteigennohousoku] (n) law of diminishing marginal product
Japanese-English: COMDICT Dictionary
基数―1の補数[きすう―1のほすう, kisuu -1 nohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
減らす[へらす, herasu] Thai: ย่อขนาด English: to diminish

*diminish* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter FR: diminuer
ด้อยลง[v. exp.] (dǿi long) EN: decrease ; diminish ; decline ; deteriorate FR:
เหือด[v.] (heūat) EN: dry up ; diminish FR:
ความรับผิดทางอาญาที่เบาลง[n. exp.] (khwām rapph) EN: diminished criminal responsibility FR:
ลบ[v.] (lop) EN: subtract ; deduct ; take away ; remove ; diminish ; take off FR: soustraire ; ôter ; déduire ; enlever ; retirer
ลดค่าใช้จ่าย[v. exp.] (lot khāchai) EN: reduce the expenses ; diminish the expenses FR: réduire les dépenses ; réduire ses dépenses ; diminuer les dépenses ; diminuer ses dépenses
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi lon) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer ; calmer ; s'amoindrir ; s'amenuiser
งวด[v.] (ngūat) EN: dry up ; dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight FR: assécher : être à sec ; se tarir ; décroître ; être serré ; se réduire
น้อยลง[v. exp.] (nøi long) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
อ่อนกำลัง[v.] (øn kamlang) EN: weaken ; diminish FR:
อ่อนตัว[v.] (øntūa) EN: reduce ; diminish ; lessen ; lower ; decrease FR:
เพลาลง[v. exp.] (phēlā long ) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce FR:
พร่อง[v.] (phrǿng) EN: be depleted ; be decreased ; be diminished ; be partly consumed ; be short FR:
หรี่[v.] (rī) EN: diminish ; lower ; decrease ; turn down ; narrow FR:
ร่อยหรอ[v.] (rǿirø) EN: be gradually consumed ; be diminished ; grow less and less ; become less and less ; wear off ; wear away ; diminish in quantity ; deteriorate FR: s'amoindrir
ซา[v.] (sā) EN: decrease ; diminish ; abate ; let up ; moderate ; subside FR: diminuer
ทำให้น้อยลง[v. exp.] (thamhai nøi) EN: diminish ; alleviate FR:
ถอย[v.] (thøi) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken FR: faiblir
ทุเลา[v.] (thulao) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate FR:
ตก[v.] (tok) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off FR: reculer ; être en déclin
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished FR: décliner ; déprécier
ย่น[v.] (yon) EN: shorten ; reduce ; cut down ; diminish ; lessen ; save FR: écourter ; réduire ; diminuer ; raccourcir ; abréger
หย่อน[v.] (yǿn) EN: lower ; diminish ; slacken ; relax ; slack ; sag FR: relâcher ; détendre
ย่อหย่อน[adj.] (yøyǿn) EN: decreasing ; diminishing ; declining FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *diminish*
Back to top