ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-diminish-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น diminish, *diminish*,

-diminish- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you think that time will diminish their presence...และคุณคิดว่า เวลาจะเป็นตัวช่วยที่ดีได้...
I will diminish and go into the West...และเดินทางไปสู่ประจิมทิศ
Even so, it won't diminish the meaning of your wedding.แต่กระนั้น มันก็ไม่ได้ทำลายความหมายของงานแต่งงานของเจ้าเสียทีเดียว
To be mistress of the king of England is by no means to diminish yourself.การที่จะเป็นนางสนมของกษัตริย์แห่งอังกฤษ ไม่ได้เป็นการลดค่าของตัวเองลงหรอกนะ
I'm not trying to diminish what you're going through.ฉันไม่ได้พยายามจะตอกย้ำ ว่าคุณได้ผ่านอะไรมา
We will not diminish this brave soldier's sacrificeเราไม่ควรไปลดคุณค่า แห่งความกล้าหาญในการยอม พลีชีพของนายทหารคนหนึ่ง
I don't want to use the F-word... 'cause I don't want to diminish its beauty in any way.ฉันไม่อยากจะใช้ตัว F เพราะ ฉันไม่อยากมันให้มันดูแย่ ไม่ว่ายังไงมันสวยงาม
Mr. Vaziri, your obsession with sport will no doubt diminish your mental acuity.คุณวาซีรี่ ความหมกมุ่นของคุณ เรื่องเบสบอลเนี่ย จะทำให้ความเฉลียวฉลาดทางด้านจิตใจของคุณลดลงนะ
Mason said it'll diminish my strength...อาเมสันบอกว่ามันจะลดพลังของฉัน
I'm not trying to diminish it or guilt-trip you or anything,ฉันไม่ได้จะพยายามไปขัดขวาง หรืออะไรหรอกนะ
Otherwise our chances of survival diminish greatly.ไม่อย่างนั้นโอกาสรอดชีวิตของเราจะน้อยลง
Just because I pay you for your services doesn't diminish our friendship.เพียงเพราะฉันต้องจ่ายเงิน สำหรับการให้บริการของคุณไม่ได้ มิตรภาพของเราลดน้อยลง

-diminish- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気勢を削ぐ;気勢を殺ぐ[きせいをそぐ, kiseiwosogu] (exp,v5g) to diminish (dampen) the spirit
縮かむ[ちぢかむ, chidikamu] (v5m,vi) (1) to be benumbed (e.g. with cold); (2) to shrink; to contract; to diminish (in size)

-diminish- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter FR: diminuer
ด้อยลง[v. exp.] (dǿi long) EN: decrease ; diminish ; decline ; deteriorate FR:
เหือด[v.] (heūat) EN: dry up ; diminish FR:
ลบ[v.] (lop) EN: subtract ; deduct ; take away ; remove ; diminish ; take off FR: soustraire ; ôter ; déduire ; enlever ; retirer
ลดค่าใช้จ่าย[v. exp.] (lot khāchai) EN: reduce the expenses ; diminish the expenses FR: réduire les dépenses ; réduire ses dépenses ; diminuer les dépenses ; diminuer ses dépenses
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi lon) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer ; calmer ; s'amoindrir ; s'amenuiser
งวด[v.] (ngūat) EN: dry up ; dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight FR: assécher : être à sec ; se tarir ; décroître ; être serré ; se réduire
น้อยลง[v. exp.] (nøi long) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
อ่อนกำลัง[v.] (øn kamlang) EN: weaken ; diminish FR:
อ่อนตัว[v.] (øntūa) EN: reduce ; diminish ; lessen ; lower ; decrease FR:
เพลาลง[v. exp.] (phēlā long ) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce FR:
หรี่[v.] (rī) EN: diminish ; lower ; decrease ; turn down ; narrow FR:
ร่อยหรอ[v.] (rǿirø) EN: be gradually consumed ; be diminished ; grow less and less ; become less and less ; wear off ; wear away ; diminish in quantity ; deteriorate FR: s'amoindrir
ซา[v.] (sā) EN: decrease ; diminish ; abate ; let up ; moderate ; subside FR: diminuer
ทำให้น้อยลง[v. exp.] (thamhai nøi) EN: diminish ; alleviate FR:
ถอย[v.] (thøi) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken FR: faiblir
ทุเลา[v.] (thulao) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate FR:
ตก[v.] (tok) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off FR: reculer ; être en déclin
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished FR: décliner ; déprécier
ย่น[v.] (yon) EN: shorten ; reduce ; cut down ; diminish ; lessen ; save FR: écourter ; réduire ; diminuer ; raccourcir ; abréger
หย่อน[v.] (yǿn) EN: lower ; diminish ; slacken ; relax ; slack ; sag FR: relâcher ; détendre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -diminish-
Back to top