ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cuddle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cuddle, -cuddle-

*cuddle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cuddle (vi.) กอดด้วยความรักใคร่
cuddle (vt.) กอดด้วยความรักใคร่ Syn. hold, hug, embrace
cuddle (n.) การกอดด้วยความรักใคร่ Syn. embrace, hug
cuddle up (phrv.) กอด See also: กอดรัด
English-Thai: HOPE Dictionary
cuddle(คัด'เดิล) {cuddled,cuddling,cuddles} vt. รัด,กอด,โอบกอด vi. นอนกอด n. การกอด,การโอบกอด., See also: cuddlesome adj. ดูcuddle cuddly adj. ดูcuddle
English-Thai: Nontri Dictionary
cuddle(vt) กกกอด,กอด,รัด,คุดคู้,โอบกอด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กก (v.) cuddle See also: fondle, embrace, hug Syn. กอด
กระหวัด (v.) cuddle See also: flick Syn. ตวัด, รัด, กอด Ops. คลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get ready to cuddle the love puddle.ถึงเวลาที่มึงนอนกกสาวในแอ่งน้ำ
Hoping that we can cuddle on the couch and watch espn.หวังงว่าเราจะกอดกันอยู่บนโซฟาและดูช่องเอเอสพีเอนด้วยกัน
Wanna cuddle her, eh?อยากกอดเธอบ้างไม๊ หือ?
But, uh, we can cuddle if you like.แต่ เออ เรานอนกอดกันได้ ถ้าคุณชอบนะ
We cuddled, and it creeped me out.เรากอดด้วยความรักใคร่ และผมรู้สึกหวาดกลัว
I mean, when you make love, you're so gentle and you like to cuddle and...คุณช่างนุ่มนวลเวลาโอบกอดชั้น
I mean, you're a girl, and you still love to hug and cuddle with me but your brother is just this miserable, smart-mouthed pain in the butt who won't let me anywhere near him.หมายถึงลูกเป็นผู้หญิง และลูกยังกอดกับแม่ได้ แต่พี่ชายลูกเขาก็แค่ พูดจาแดกดัน.. ..ซึ่งไม่เคยให้แม่ได้อยู่ใกล้เลย
It's cuddle weather. It's unseasonably warm actually for this time of year, but, uh-นี่มันเทศกาลที่ต้องกอดกัน
See, there's that closed door again... the secrets of the girls cuddled up in Alison's bedroom.ประตูปิดอีกแล้ว... ความลับของสาวๆ ในห้องนอนอัลลิสัน
Stick a monkey in a cage by himself for a couple of days, he'll cuddle with a kleenex.จับลิงขังกรง ไม่กี่วัน มันจะร้องไห้ อีกไม่กี่สัปดาห์...
The guy's lying out of his ass. Just go in there and cuddle, Diaz.หมอนี่มันตอแหลลงตับ เข้าไปทำให้เขาร้องไห้ซะ
Okay, how about we do one night cuddle, one night silent thing?แล้วว่ายังไงกับคืนหนึ่งกอดกัน คืนหนึ่งต่างคนต่างอยู่

*cuddle* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやす[, ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle
寄り添う;寄添う[よりそう, yorisou] (v5u,vi) to get close; to cuddle close together; to nestle close to; to snuggle up to
摩り寄る;擦り寄る;すり寄る;摩寄る;擦寄る[すりよる, suriyoru] (v5r,vi) to draw close to; to edge up to; to snuggle up to; to nestle close to; to cuddle with; to draw closer to

*cuddle* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟัด[v.] (fat) EN: cuddle FR: câliner
เคล้าเคลีย[v.] (khlaokhlīa) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle FR:
กก[v.] (kok) EN: hug ; embrace ; hold in one's embrace ; clasp to one's breast ; cuddle FR: étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กกลูก[v. exp.] (kok lūk) EN: cuddle a child ; cradle a baby in one's arms FR:
กกเมีย[v. exp.] (kok mīa) EN: cuddle one's wife FR: enlacer son épouse
กกนอน[v.] (koknøn) EN: cuddle ; nestle FR:
กระหวัด[v.] (krawat) EN: embrace ; surround ; cuddle FR:
สวมกอด[v.] (suamkøt) EN: mbrace ; hug ; enfold ; cuddle ; caress ; fondle FR: embrasser ; étreindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cuddle*
Back to top