ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cowardice*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cowardice, -cowardice-

*cowardice* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cowardice (n.) ความขี้ขลาด Syn. cowardliness
English-Thai: HOPE Dictionary
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil
English-Thai: Nontri Dictionary
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขี้ขลาด (n.) cowardice See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า Ops. ความองอาจ, ความกล้าหาญ
ความไม่กล้า (n.) cowardice See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness Syn. ความขลาด Ops. ความองอาจ, ความกล้าหาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you get much thievery, cowardice, things like that?คุณจะได้รับมาก ลักทรัพย์ขี้ขลาดสิ่งเช่นนั้น? ไม่ไม่.
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน
Is it cowardice to save oneself from persecution?จะเรียกว่าขี้ขลาดหรอกับการจะปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกข่มเหงน่ะ
If not for her own self-absorption and cowardice, she could have brought your son's killer to justice.ถ้าเธอไม่ขี้ขลาด เธออาจจะไปชี้ตัวคนฆ่าลูกคุณ
Fueled By Cowardice And Amaretto Sours.เติมด้วยขี้ขลาดและเหล้าบูด
His cowardice led to mass desertion.ความขี้ขลาดของมันนำมาซึ่งการหนีทัพ
You're confusing cowardice with a tactical retreat.นายสับสนอะไรรึเปล่า ระหว่าง ความขี้ขลาดกับกลยุทธของการถอยกลับ
This is cowardice, plain and simple.นี่คือความขี้ขลาดธรรมดาและ เรียบง่าย
I've lived a life of selfishness, cowardice, and dishonesty.ผมมีชีวิตอยู่ บนความเห็นแก่ตัว ความขี้ขลาดและความไม่ซื่อสัตย์
Not the way I do it. Everything your father put in you-- his cowardice, his small-mindedness, his hate--ฉันจะไม่ทำให้เจ็บ ทุกอย่างที่พ่อของเธอฝังหัวเธอไว้
I ignored my own cowardice, conveniently hiding behind a position of political compromise.ฉันไม่สนใจความขี้ขลาดของตัวเอง หลบซ่อนตัวอยู่ในทำเลที่สะดวก ตำแหน่งที่อยู่เบื้องหลัง ของการประนีประนอมทางการเมือง
I think this is cowardice, plain and simple.ฉันคิดว่านี่คือความขี้ขลาด ธรรมดาและเรียบง่าย

*cowardice* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胆小[dǎn xiǎo, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, 胆小 / 膽小] cowardice; timid

*cowardice* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛臆[ごうおく, gouoku] (n) bravery and cowardice
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P)
怯懦[きょうだ, kyouda] (adj-na,n) cowardice
物怖じ;物おじ[ものおじ, monooji] (n,vs) cowardice; timidity; bashfulness
臆病(P);憶病;おく病[おくびょう, okubyou] (adj-na,n) cowardice; timidity; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cowardice*
Back to top