ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cowardice-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cowardice, *cowardice*,

-cowardice- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it cowardice to save oneself from persecution?จะเรียกว่าขี้ขลาดหรอกับการจะปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกข่มเหงน่ะ
Fueled By Cowardice And Amaretto Sours.เติมด้วยขี้ขลาดและเหล้าบูด
His cowardice led to mass desertion.ความขี้ขลาดของมันนำมาซึ่งการหนีทัพ
You're confusing cowardice with a tactical retreat.นายสับสนอะไรรึเปล่า ระหว่าง ความขี้ขลาดกับกลยุทธของการถอยกลับ

-cowardice- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛臆[ごうおく, gouoku] (n) bravery and cowardice
怯懦[きょうだ, kyouda] (adj-na,n) cowardice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cowardice-
Back to top