ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*competence*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น competence, -competence-

*competence* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
competence (n.) ความสามารถ Syn. competency, capability, skill, proficiency
financial competence (n.) ความสามารถในการชำระหนี้ Syn. richness
incompetence (n.) การไม่มีความสามารถ See also: การขาดความสามารถ Syn. inaptitude, incapacity Ops. aptitude, capacity, competence
English-Thai: HOPE Dictionary
competence(คอม'พิเทินซฺ) n. ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง, Syn. fitness
incompetence(อินคอม' พิเทินซฺ) n. การไร้ความสามารถ, ความไม่เหมาะสม, การขาดคุณสมบัติ., See also: incompetency n., Syn. ineptitude, inability ###A. competence
English-Thai: Nontri Dictionary
competence(n) ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง,ธนทรัพย์
incompetence(n) การไร้ความสามารถ,การขาดคุณวุฒิ,การขาดคุณสมบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
competenceอำนาจหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imputation of incompetence; incompetence, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incompetence, imputation of; imputation of incompetenceการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communicative competenceความสามารถในการสื่อสาร [TU Subject Heading]
Competenceความสามารถ,ความเชื่อมั่น [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your incompetence is becoming most taxing.ความไร้สามารถของเจ้าใกล้เข้ามาถึงจุดสูงสุดแล้ว
Reason for separation/incompetence Address/Dongjak Bridgeเหตุผลที่บอกเลิก / ไร้น้ำยา ที่อยู่ / สะพานดองจัก
Mr. Brassel, it's unacceptable to judge Agent Farris' competence based...คุณบรัสเซล, นั่นไม่ได้หมายความว่า เอเจนท์ฟาร์ริสไร้ประสิทธิภาพ...
Details of your incompetence do not interest me.ฉันไม่สนรายละเอียด ความไม่ได้เรื่องของเธอ
We are finally on the verge of becoming a bona fide religion... and your incompetence has thrown 20 years of careful planning down the tubes.เราใกล้จุดสุดท้ายที่จะเป็น ศาสนาแห่งความศรัทธาแท้จริง ความอ่อนหัดของพวกคุณทำลาย แผนที่วางไว้นานถึง 20 ปีของเรา
No, what I'm asking for is competence, okay?ไม่ สิ่งที่ผมต้องการคือความสามารถ เข้าใจไม๊
I'm not disputing Olivia's competence, we need people but she's also a political liabilityผมไม่ได้ว่าโอลิเวียไม่มีความสามารถนะครับ แต่เราต้องคนที่มีความสามารถ ด้านการรัฐศาสตร์
I'd be doing everything in my power to demonstrate my competence right now.ผมจะทำทุกอย่างภายใต้อำนาจที่ผมมี เพื่อเเสดงความสามารถของฉันตอนนี้
Hey, what we lack profoundly and proudly in on-the-job competence, we more than make up for with listening skills.เฮ้ อะไรกันพวกเราขาดความลึกซึ้ง และความภาคภูมิใจในความสามารถในที่ทำงาน เราทำได้มากกว่าทักษะการรับฟัง
Is the government incompetence? Or because of looking after the United States face?เพราะความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล หรือต้องการรักษาหน้าอเมริกา
And now, because of your incompetence, he has help...เพราะความไร้ความสามารถของคุณ
I don't like having my competence questioned.ฉันไม่ชอบ ให้ถามถึงความสามารถของฉัน

*competence* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功力[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, 功力] merit; efficacy; competence; skill; power
才干[cái gàn, ㄘㄞˊ ㄍㄢˋ, 才干] ability; competence

*competence* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不器量;不縹緻(oK)[ふきりょう;ぶきりょう, fukiryou ; bukiryou] (adj-na,n) (1) ugliness; homeliness; (2) lack of ability; incompetence
不堪[ふかん, fukan] (adj-na,n) (obsc) incompetence
不才の致す所[ふさいのいたすところ, fusainoitasutokoro] (n) being due to my incompetence
不肖[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P)
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me
不行き届き;不行届き[ふゆきとどき, fuyukitodoki] (adj-na,n) negligence; carelessness; incompetence; mismanagement
僭上越権[せんじょうえっけん, senjouekken] (n) exceeding (overstepping) one's powers (competence, authority); abuse of one's legal authority; acting ultra vires
応答能[おうとうのう, outounou] (n) competence
敏腕を振るう[びんわんをふるう, binwanwofuruu] (exp,v5u) to show one's competence; to demonstrate one's skill
浅才[せんさい, sensai] (n) incompetence; lack of ability
準禁治産[じゅんきんちさん, junkinchisan] (n) quasi-incompetence
能無し;能なし[のうなし, nounashi] (n) (1) incompetence; ne'er-do-well; (adj-no) (2) incompetent; dimwitted; brainless
言語能力[げんごのうりょく, gengonouryoku] (n) {ling} (linguistic) competence; language capability
非力[ひりき, hiriki] (adj-na,n) powerless; disability; incompetence
非才;菲才[ひさい, hisai] (n) lack of ability; incompetence; incapacity

*competence* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจผูกพัน[n. exp.] (amnāt phūkp) EN: mandatory power FR: compétence liée [f]
ขาดความสามารถ[n. exp.] (khāt khwāms) EN: be incompetent ; be incapacitated FR: manquer de compétence ; manquer de compétences
คุณวุฒิ[n.] (khunnawutth) EN: qualification ; competence ; ability FR: qualification [f] ; capacité [f]
ความสามารถ[n.] (khwām sāmāt) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity ; talent ; potential FR: capacité [f] ; aptitude [f] ; compétence [f] ; compétences [fpl] ; potentiel [m] ; faculté [f] ; habileté [f] (vx)
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: FR: compétences informatiques [fpl]
ศักยภาพ[n.] (sakkayaphāp) EN: potential ; ability ; capability ; capacity ; competency ; aptitude ; power ; potentiality ; possibility FR: compétence [f] ; aptitude [f] ; potentiel [m]
สมรรถนะ[n.] (samatthana) EN: capacity ; capability ; ability ; aptitude ; competency FR: capacité [f] ; compétence [f]
สมรรถภาพ[n.] (sāmatthaphā) EN: efficiency ; capability ; effectiveness . competence FR: efficacité [f] ; efficience [f] ; capacités [fpl]
ส่งเสริมทักษะ[v. exp.] (songsoēm th) EN: FR: développer les compétences ; développer les aptitudes
ทักษะ[n.] (thaksa) EN: skill ; talent ; ability ; capability FR: talent [m] ; don [m] ; capacité [f] ; habileté [f] ; aptitude [f] ; qualité [f] ; compétence [f] ; esprit [m]
วุฒิ[n.] (wutthi = wu) EN: qualification ; accomplishments ; knowledge FR: qualification [f] ; compétence [f] ; connaissance [f]
ไม่มีความรู้[xp] (mai mī khwā) EN: lack knowledge/skill ; be unskilled ; be uneducated FR: manquer de connaissances ; manquer de compétences
ไม่มีความรู้พอ [n. exp.] (mai mī khwā) EN: FR: ne pas avoir les connaissances nécessaires ; manquer de compétences
สุดฝีมือ[n. exp.] (sut fīmeū) EN: highest skill FR: extrême compétence

*competence* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompetenzzentrum {n}center of excellence; competence center
Stümperei {f}botching; incompetence; bungling
Sprachfähigkeit {f}linguistic competence; linguistic ability
Fachkompetenz {f}professional competence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *competence*
Back to top