ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*clothing*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clothing, -clothing-

*clothing* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clothing (n.) เสื้อผ้า Syn. clothes, garments
clothing for leg (n.) ขากางเกง
underclothing (n.) เสื้อ กางเกงชั้นใน Syn. underwear, undergarment
English-Thai: HOPE Dictionary
clothing(โคลธ'ธิง) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องอาภรณ์,ที่นอนหมอนมุ้ง,เครื่องใบเรือ, Syn. clothes
underclothingn. =underclothes (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Jeans (Clothing)ยีนส์ (เสื้อผ้า) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถกผ้า (v.) roll up (clothing) See also: hold up
พาสน์ (n.) clothing See also: dressing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Man ] The SS will manage... certain industries itself inside Plaszow-- a metalworks, brush factory, another for reprocessing Jewish clothing... from the ghettos for use by bombed-out families back home.เอสเอสจะตั้งโรงงานในค่ายพลาสโชว์ ผลิตโลหะ แปรง ซ่อมเสื้อผ้ายิว... ...ส่งให้แนวหลังที่โดนระเบิด
And noticed, for the first time how a woman's underclothing... barely touches her skin... how it rides on a cushion of air as she moves... how the silk floats about her body, brushing her flesh... like an angel's wings... and I understood how a woman mustและเป็นครั้งแรกที่สังเกตเห็น ว่าชุดชั้นในผู้หญิงมันแนบเนื้อ มันพริ้วไหวยามเธอเคลื่อนไหว
May one continue wearing clothing, if it suits you?ตนจะใส่เสื้อผ้าต่อไปได้มั้ย ถ้าท่านเห็นว่าเหมาะสม
Perhaps I should, uh, wear women's clothing more often.บางทีผมน่าจะแต่งหญิงบ่อยๆ นะ
Yeah.My mom, she runs this funky little clothing shop.แม่ฉันเปิดร้านเสื้อผ้าน่ะ
Glad to see we've moved beyond the clothing-optional stage of our relationship.Glad to seewe've moved beyond the clothing-optional stage of our relationship.
Siao Sih /19/ Clerk in Clothing Storeเสี่ยว ฉี / 19 / ลูกจ้างในร้านขายผ้า
True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing being more aggressive than her female colleagues which gives her a somewhat prickly demeanor and ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her mถูก แต่ผู้หญิงคนนี้ชดเชยโดยการ... ...แต่งตัวให้ดูทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ทำตัวแข็งกร้าวกว่า เพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วยกัน
We ran into those types at our clothing store as well.เราขาดแคลนข้าวของทำกิน แม้เสื้อผ้าที่เราใส่ก็ไม่เว้น
If you don't change into regulation clothing now I'm gonna kick the starboard side of your ass.ถ้านายไม่เปลี่ยนเป็นชุดพนักงาน... ฉันได้เตะก้นกราบขวานายแน่
The rules for a model the day of a photo shoot are similar to those of a patient presurgery-- ***rior, wear comfortable clothing and make sure your affairs are in order.กฎสำหรับโมเดล วันที่ต้องถ่ายรูป คล้ายกับของ ชุดคนไข้ก่อนผ่าตัด ใส่เสื้อผ้าที่สบายๆสิ
I want an old object from this house... something related to its history, and, if possible... some clothing from the past.ฉันต้องการสิ่งของเก่าๆ ภายในบ้านหลังนี้... . บางสิ่งที่เกี่ยวพันกับบ้าน และถ้าเป็นไปได้...

*clothing* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
布帛菽粟[bù bó shū sù, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄙㄨˋ, 布帛菽粟] cloth; silk; beans and grain; food and clothing; daily necessities
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, 一丝不挂 / 一絲不掛] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit
服装[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, 服装 / 服裝] dress; clothing; costume; clothes
省吃俭用[shěng chī jiǎn yòng, ㄕㄥˇ ㄔ ㄐㄧㄢˇ ㄩㄥˋ, 省吃俭用 / 省吃儉用] to live frugally; to economize on food and clothing; to scrimp and save
身长[shēn cháng, ㄕㄣ ㄔㄤˊ, 身长 / 身長] height (of person); length of clothing from shoulders to bottom (tailor or dressmaker's measure)
和服[hé fú, ㄏㄜˊ ㄈㄨˊ, 和服] kimono; Japanese: traditional national clothing, as opposed to Western clothing 洋服
外衣[wài yī, ㄨㄞˋ ㄧ, 外衣] outer clothing; semblance; appearance
征衣[zhēng yī, ㄓㄥ ㄧ, 征衣] traveler's clothing; military uniform
征衫[zhēng shān, ㄓㄥ ㄕㄢ, 征衫] traveler's clothing; by extension, traveler
装束[zhuāng shù, ㄓㄨㄤ ㄕㄨˋ, 装束 / 裝束] attire; clothing
迷彩服[mí cǎi fú, ㄇㄧˊ ㄘㄞˇ ㄈㄨˊ, 迷彩服] camouflage clothing
吃穿[chī chuān, ㄔ ㄔㄨㄢ, 吃穿] food and clothing
红妆[hóng zhuāng, ㄏㄨㄥˊ ㄓㄨㄤ, 红妆 / 紅妝] splendid gay female clothing
高档服装[gāo dàng fú zhuāng, ㄍㄠ ㄉㄤˋ ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, 高档服装 / 高檔服裝] haute couture; high fashion clothing

*clothing* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバクロ[, abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer)
アパレル[, apareru] (n) apparel (clothing)
アパレルメーカー[, aparerume-ka-] (n) apparel (clothing) maker
ウエア(P);ウェア[, uea (P); uea] (n,suf) (1) -ware; (2) -wear (clothing); (sports) wear; (P)
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric)
お召し物;御召し物[おめしもの, omeshimono] (n) (pol) clothing
カシミヤ;カシミア[, kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat)
ジャケットタイプ[, jakettotaipu] (n) (1) jacket type (e.g. a style of clothing); (2) jacket-style buoyancy control device (BCD) shaped like a sleeveless coat
シャネラー[, shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes
ダボダボ[, dabodabo] (adv-to) (1) loose (of clothing); (2) plenty (of pouring a liquid)
デアンドル[, deandoru] (n) dirndl (traditional women's clothing of Southern Germany and Austria)
ハウスミヌカン[, hausuminukan] (n) sales clerk in a fancy boutique clothing store (wasei
ハマトラ[, hamatora] (n) (abbr) style of clothing popular in the late 1970s and resembling a Catholic school uniform (wasei
ぶくぶく[, bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming
ブルセラ[, burusera] (n) (sl) (from ブルマー and セーラー服) used women's clothing such as bloomers and high-school sailor-suit uniforms (esp. as a source of sexual arousal); (P)
ブルセラショップ[, buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal)
ボディーコンシャス[, bodei-konshasu] (n) (See ボディコン) sexually flattering clothing (wasei
ボディコン[, bodeikon] (n) (abbr) (See ボディーコンシャス) sexually flattering clothing (wasei
メコ筋[メコすじ;メコスジ, meko suji ; mekosuji] (n) (uk) (sl) camel toe (i.e. female genitals visible through tight clothing)
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets
ルンギー;ロンジー[, rungi-; ronji-] (n) lungi (Burmese clothing)
一糸も纏わず[いっしもまとわず, isshimomatowazu] (exp) stark-naked; without a stitch of clothing on
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
偽善者[ぎぜんしゃ, gizensha] (n) hypocrite; dissembler; wolf in sheep's clothing; fox in a lamb's skin
八つ口;八口[やつくち, yatsukuchi] (n) small opening in the side of some traditional Japanese clothing (located where the sleeve meets the bodice, below the armpit)
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣冠,束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t,adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P)
化けの皮;化の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing
古着[ふるぎ, furugi] (n) old clothes; secondhand clothing; (P)
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P)
履く(P);佩く;穿く;着く;帯く[はく, haku] (v5k,vt) (1) (usu 履く or 穿く) to put on (or wear) lower-body clothing (i.e. pants, skirt, etc.); to put on (or wear) footwear; (2) (usu. 佩く or 帯く) to affix a sword to one's hip; (3) to affix a bowstring to a bow; (P)
忍;荵[しのぶ, shinobu] (n) (1) (uk) Davallia mariesii (species of fern); (2) (See 軒忍) Lepisorus thunbergiana (species of fern); (3) (See 襲の色目) color of clothing layers under one's overcoat (light green on blue); (4) (abbr) (See 忍髷) ancient women's hairstyle; (5) (abbr) (See 忍摺) clothing patterned using the fern Davallia mariesii
掛け;懸け;掛;懸[がけ, gake] (suf,adj-no) (1) (after an article of clothing) -clad; (2) (uk) (after a -masu stem) in the midst of; (3) (after a number in the ichi, ni counting system) tenths; (4) (after a number in the hitotsu, futatsu counting system) times (i.e. multiplied by); (5) (after a number of people) able-to-seat (of a chair, etc.)
服飾[ふくしょく, fukushoku] (n,adj-no) clothing and accessories; attire; (P)
服飾店[ふくしょくてん, fukushokuten] (n) clothing store; boutique; dress shop
検針[けんしん, kenshin] (n,vs) (1) inspection of a meter; reading a meter; (2) inspecting clothing, etc. for residual needles, staples, etc.
注文服[ちゅうもんふく, chuumonfuku] (n) (See 既製服) custom-made clothing
洗い替え[あらいがえ, araigae] (n) (1) (arch) exchanging clothing at the time of laundering; (2) (money) laundering; (3) moving average method of valuation; (4) reassessing
湯取り;淦取り;湯取(io)[ゆとり, yutori] (n) (1) clothing to absorb dampness after bathing; yukata; (2) (abbr) (See 湯取り飯・ゆとりめし) twice-boiled rice (for sick persons); (3) (arch) scoop for removing bilge water
猫かぶり;猫被り(oK)[ねこかぶり, nekokaburi] (n,vs) feigned innocence or naivete; beguiling innocence; wolf in sheep's clothing

*clothing* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classif.: sets of things (crockery, china, glassware ...), suits of clothing, teams, menus] FR: [classif. : ensembles d'objets assortis, ensembles vestimentaires (costumes ...), équipes sportives; menus]
ชุดประจำชาติ[n. exp.] (chut prajam) EN: traditional clothing ; traditional dress FR: costume traditionnel [m] ; habit traditionnel [m]
กัญจุก[n.] (kanjuk) EN: clothing FR:
กัญจุการา[n.] (kanjukārā) EN: clothing FR:
เครื่องนุ่งห่ม[n. exp.] (khreūang nu) EN: clothing ; clothes ; garments ; apparel FR: vêtements [mpl]
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtae) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume FR: costume [m] ; vêtement [m] ; tenue [f]
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: strip someone of clothing by trickery FR:
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: strip of clothing by trickery ; show one's true colours ; unmask FR: prendre ses cliques et ses claques
งั่ง[n.] (ngang) EN: metal Buddha fashioned without upper clothing FR:
ผ้า[n.] (phā) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]
พก[v.] (phok) EN: carry in one's clothing ; carry on one's person ; carry in pocket ; carry ; bring FR: porter dans la poche ; porter
ผู้ผลิตเสื้อผ้า[n. exp.] (phūphalit s) EN: clothing maker FR:
ผู้ร้ายในคราบนักบุญ[n. exp.] (phūrāi nai ) EN: a wolf in sheep's clothing FR: un loup déguisé en agneau
ภูษา[n.] (phūsā) EN: clothing ; apparel ; garment FR:
เปลืองเงิน[adj.] (pleūang ngo) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing FR: coûteux ; onéreux
ร้านขายเสื้อผ้า [n. exp.] (rān khāi se) EN: clothing shop ; clothing store ; clothes shop ; fashion house FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
ร้านเสื้อผ้า [n. exp.] (rān seūaphā) EN: clothing shop ; clothing store ; clothes shop ; fashion house FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
โรคกลัวเสื้อผ้า [n. exp.] (rōk klūa se) EN: vestiphobia ; irrational fear of clothing FR:
ร่มผ้า[n.] (romphā) EN: parts of the body under clothing ; covered area of the body ; part of the body under the garment ; shameful part of the body which should remain covered FR: parties non exposées du corps [fpl]
เสื้อ[n.] (seūa) EN: clothing ; clothes ; shirt ; blouse ; coat ; cloak FR: vêtement [m] ; habit [m] ; chemise [f] ; tenue [f]
เสื้อหนาว [n.] (seūanāo) EN: coat ; overcoat ; topcoat ; warm clothing ; winter clothes ; heavy jacket ; heavy coat FR: vêtement d'hiver [m]
เสื้อผ้า[n.] (seūa phā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit ; apparel FR: vêtement [m] ; habillement [m] ; habits [mpl] ; habit [m] (vx) ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
เสื้อผู้หญิง[n. exp.] (seūa phūyin) EN: women's clothing ; blouse ; woman's jacket FR:
เสื้อแสง[n.] (seūasaēng) EN: clothes ; clothing FR:
แต่งกาย[v. exp.] (taeng kāi) EN: dress ; get dressed ; put on clothing ; wear clothing ; attire FR: s'habiller ; se vêtir ; se fringuer (fam.) ; se nipper (fam., vx) ; se saper (fam.)
แต่งตัว[v.] (taengtūa) EN: dress ; put on clothing ; wear (clothing) ; get dressed ; be dressed ; put on clothes FR: s'habiller ; se vêtir ; passer des vêtements ; se fringuer (fam.) ; se nipper (fam. - vx) ; se saper (fam.)
ถกผ้า[v. exp.] (thok phā) EN: roll up clothing FR:
ตัว[n.] (tūa) EN: [classif.: animals, insects, fish ; things with legs (tables, chairs, dolls ...), clothing with legs or arms (shirts, pants, underwear ...), cigarettes, letters of the alphabet] FR: [classif. : animaux, insectes, poissons, objets possédant des pieds (tables, chaises ...), vêtements avec manches ou jambes (chemises, pantalons, sous-vêtements ...), cigarettes, lettres de l'alphabet]
วาสะ[n.] (wāsa) EN: clothing ; garments FR:
วาสนะ[n.] (wāsana) EN: clothing ; garments FR:
หยักรั้ง[v.] (yakrang) EN: be drawn up high ; be pulled up high ; hiked up ; gathered up (as for clothing) FR:

*clothing* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freizeitbekleidung {f}leisure clothing
Sommerkleidung {f}summer clothes; summer clothing
Bekleidungsindustrie {f}clothing industry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *clothing*
Back to top