ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undergarment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undergarment*, -undergarment-

undergarment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undergarment (n.) ชุดชั้นใน Syn. underwear
undergarments (n.) เสื้อกางเกงชั้นในของผู้หญิงหรือเด็กหญิง Syn. underwear, undies, underclothes, lingerie
English-Thai: HOPE Dictionary
undergarment(อัน'เดอะการ'์ เมินทฺ) n. เสื้อกางเกงใน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is that mr. Barnes only stole the undergarment of his last victimคือ คุณบาร์น ขโมยชุดชั้นใน จากเหยื่อคนสุดท้ายเท่านั้น
Because we found your undergarment in their hotel room.เพราะว่าเราเจอชุดชั้นในของคุณ ในห้องพักของพวกเขา
Maps, dear Betty, are the the undergarments of a country.แผนที่นะเบตตี้ที่รัก คือพื้นฐานของประเทศนี้
Did you prepare your father's undergarments?เธอจัดชุดชั้นในให้พ่อเธอหรือ
Here we have to save our self respect wearing only our undergarments.ที่นี่เราป้องกันตัวเองแค่ใส่ชุดชั้นในเท่านั้น
Thirty-fifth, you will launder my undergarments daily in fresh rosewater.อย่างที่ 35 เจ้าต้องซักชุดชั้นในของข้าทุกวัน ในน้ำดอกกุหลาบสด
I think you'd be wise to stick to your original hobby of forgoing undergarments.ฉันคิดว่าผู้หญิงฉลาดๆอย่างเธอคงหาของเล่นใหม่ๆ ด้วยเสื้อผ้าแบบนั่นได้ไม่ยาก
How can a woman not have any suitable undergarments?ทำไมผู้หญิงใส่อะไรแบบนี้ได้นะ
I think he handwashes his undergarments, he lays them to dry on the terrace-ฉันคิดว่าเขาซักชุดชั้นในเองด้วย แล้วเขาก็เอาไปตากที่ระเบียง
I'm hardly going to look kingly in my undergarments, am I?ใส่กางเกงในตัวเดียวคงจะดูดีตายล่ะ
Don't you look at the size when you're shopping for undergarments?คุณไม่ได้ดูขนาด เวลาไปซื้อชุดชั้นในเลยเหรอ
How can they buy undergarments without measuring the size first?ว่าพวกเขาสามารถซื้อชุดชั้นใน โดยที่ไม่ได้วัดก่อนได้ยังไง

undergarment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内衣[nèi yī, ㄋㄟˋ ㄧ, 内衣 / 內衣] undergarment; underwear
[nì, ㄋㄧˋ, 衵] women's undergarments

undergarment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下襲[したがさね, shitagasane] (n) (arch) (See 半臂,袍) garment worn under the hanpi undergarment or hou robe in court ceremonial dress
半臂[はんぴ, hanpi] (n) short-sleeved (or sleeveless) undergarment worn by aristocratic men
汗取り;汗袗[あせとり, asetori] (n) undergarment designed to soak up sweat
胴着;胴衣[どうぎ, dougi] (n) (See 胴衣・どうい) (sleeveless) undergarment; padded undershirt
胴衣[どうい, doui] (n) padded, sleeveless undergarment; vest

undergarment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุดชั้นใน[n. exp.] (chut chan n) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undergarment
Back to top