ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*belief*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น belief, -belief-

*belief* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
belief (n.) ความเชื่อ Syn. trust, faith Ops. doubt
belief (n.) ความมั่นใจ See also: ความศรัทธา Syn. confidence
belief (n.) ความคิดเห็น
disbelief (n.) ความไม่เชื่อ See also: ความสงสัย, ความไม่เชื่อถือ Ops. belief, credulity
lose belief in (idm.) ไม่ไว้วางใจใน See also: ขาดศรัทธาต่อ
misbelief (n.) ความเชื่อที่ผิด Syn. heresy, superstition
strong belief (n.) ความเชื่อมั่น See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า Syn. article of faith
unbelief (n.) ความไม่เชื่อถือ See also: ความไม่ศรัทธา
English-Thai: HOPE Dictionary
belief(บิลีฟ') n. ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ศรัทธา,ข้อบัญญัติทางศาสนา, Syn. faith
disbeliefn. ความไม่เชื่อ, Syn. incredulity
unbelief(อันบิลีฟ') n. ความไม่เชื่อถือ,ความไร้ศรัทธา,ความสงสัย,ความกังขา
English-Thai: Nontri Dictionary
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
disbelief(n) ความไม่เชื่อ,การไม่ยอมรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beliefความเชื่อ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beliefความเชื่อ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฮวงจุ้ย (n.) Chinese belief of how to locate a building
ความเชื่อ (n.) belief See also: fait, trust Syn. ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it your belief that all reporters are qualified to be ambassadors?{\cHFFFFFF}มันเป็นความเชื่อของคุณที่ผู้สื่อข่าวทั้งหมด มีคุณสมบัติในการเป็นทูต?
Is it your belief that all men skilled in sabotage, who happen to be in Sarkhan during the war, are qualified to be ambassadors?{\cHFFFFFF}มันเป็นความเชื่อของคุณที่ มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการก่อวินาศกรรม {\cHFFFFFF}ที่จะเกิดขึ้นในช่วง Sarkhan สงครามมีคุณสมบัติที่จะเป็นทูต?
But if faith in Deong's beliefs were the only thing I had to offer,{\cHFFFFFF}แต่ถ้าความเชื่อมั่นในความเชื่อของ Deong เป็นสิ่งเดียวที่ฉันมีให้
I'm convinced that the current spread of belief in magic and the occult...ผมเชื่อว่าปัจจุบัน ความเชื่อเรื่อง เวทมนตร์และไสยศาสตร์...
We fight for a belief! I stay!เปล่า เราสู้เพราะเชื่อมั่น ฉันยังอยู่
Popular belief has it that man is motivated by sex, Mr. Gold.คนส่วนใหญ่เชื่อว่า คนถูกกระตุ้นด้วยเซ็กซ์
Worlds change, rulers change, even beliefs change.โลกเปลี่ยน , ผู้ครองโลกเปลี่ยน, แม้แต่ความเชื่อก็เปลี่ยน .
Overjoyed beyond belief at last find you, their little sister.ตื้นตันใจมากยิ่งกว่าความเชื่อ... ในที่สุดก็ได้พบเธอ น้องสาวคนเล็กของพวกเขา
Even at that age, I knew I had an amazing gift, this power, this belief in myselfถึงแม้จะอายุแค่นั้น ฉันก็รู้ว่าฉันมีความสามารถที่พิเศษ พลังอันนี้ ความเชื่อในตัวเองนี้...
This power I had, this belief in myself,พลังที่ฉันเคยมี ความเชื่อในตัวฉันเอง
Have you objections apart from your belief in my indifference?พ่อมีจุดมุ่งหมายอะไร นอกจากความเชื่อที่ว่าลูกไม่แยแสเขา
It is our belief that the message contains instructions for building something, some kind of machine.มันเป็นความเชื่อของเราที่ว่า ข้อความมีคำแนะนำ สำหรับการสร้างบางสิ่ง บางอย่างชนิดของเครื่องบาง

*belief* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信奉[xìn fèng, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥˋ, 信奉] belief; to believe (in sth)
荒唐[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, 荒唐] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated
荒诞[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ, 荒诞 / 荒誕] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic
二元论[èr yuán lùn, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 二元论 / 二元論] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil)
信念[xìn niàn, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄧㄢˋ, 信念] faith; belief; conviction
信仰[xìn yǎng, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ, 信仰] firm belief; conviction
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 一元论 / 一元論] monism, belief that the universe is made of a single substance
一神教[yī shén jiào, ㄧ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, 一神教] monotheism (belief in a single God)
多神论[duō shén lùn, ㄉㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 多神论 / 多神論] polytheism (belief in a plurality of Deities)
多神教[duō shén jiào, ㄉㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, 多神教] polytheism, belief in the existence of many gods
有神论[yǒu shén lùn, ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 有神论 / 有神論] theism (the belief in the existence of God)
道教[dào jiào, ㄉㄠˋ ㄐㄧㄠˋ, 道教] Taoism; Daoism (Chinese system of beliefs)

*belief* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーゴカルト[, ka-gokaruto] (n) cargo cult (Melanesian belief system)
ニライカナイ;にらいかない[, niraikanai ; niraikanai] (n) paradise across the ocean (folk belief of Okinawa & Amami)
主義者[しゅぎしゃ, shugisha] (n) (1) advocate (of a theory or principle); ideologist; ideologue; (n-suf) (2) -ist (i.e. adherent to a belief system); (n) (3) (arch) socialist; communist; anarchist; (P)
何をか言わんや[なにをかいわんや, naniwokaiwanya] (exp) what more can one say?; to be utterly at a loss for words (because of disbelief or disgust)
信仰[しんこう, shinkou] (n,vs) (religious) faith; belief; creed; (P)
信奉[しんぽう, shinpou] (n,vs) belief; faith; adherence; espousal; (P)
信心[しんじん, shinjin] (n,vs,adj-no) faith; belief; devotion; godliness
信念[しんねん, shinnen] (n,vs,adj-no) belief; faith; conviction; (P)
信条[しんじょう, shinjou] (n,adj-no) creed; belief; article of faith; (P)
信用[しんよう, shinyou] (n,vs) confidence; dependence; credit; faith; reliance; belief; credence; (P)
信疑[しんぎ, shingi] (n) belief or doubt; truth or error; authenticity
古説[こせつ, kosetsu] (n) ancient belief
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
固執[こしつ(P);こしゅう, koshitsu (P); koshuu] (n,vs) adherence (e.g. to ideas, beliefs, a pet theory) (negative nuance); persistence; insistence; stubbornness; (P)
妄信(P);盲信[ぼうしん(妄信)(P);もうしん, boushin ( mou shin )(P); moushin] (n,vs) blind acceptance; blind belief; credulity; (P)
妄執;盲執(iK)[もうしゅう, moushuu] (n) {Buddh} deep-rooted delusion; firm conviction (based on incorrect beliefs)
己を枉ぐ[おのれをまぐ, onorewomagu] (exp) (arch) to cast aside one's beliefs and doctrines
心証[しんしょう, shinshou] (n) (1) impression; (2) strong belief; conviction
性善説[せいぜんせつ, seizensetsu] (n) belief that human nature is fundamentally good
懐疑[かいぎ, kaigi] (n,vs) doubt; skepticism; scepticism; disbelief; (P)
所信[しょしん, shoshin] (n) belief; conviction; opinion; (P)
改心者[かいしんしゃ, kaishinsha] (n) convert; person converted to a religion or belief
無神論者[むしんろんしゃ, mushinronsha] (n,adj-no) atheist; person with no faith or belief system
独立不羈[どくりつふき, dokuritsufuki] (n) acting according to one's own beliefs, being undisturbed by others
独立独行[どくりつどっこう, dokuritsudokkou] (n,adj-no) self-reliance; acting according to one's own ideas and beliefs
理神[りしん, rishin] (n) deism; belief in God as creator of universe
確信[かくしん, kakushin] (n,vs) conviction; belief; confidence; (P)
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure
神仙思想[しんせんしそう, shinsenshisou] (n) Shenxian thought (ancient Chinese folk belief in the existence of mountain wizards)
積もり(P);積り[つもり, tsumori] (n) (1) (uk) intention; plan; (2) conviction; belief; (P)
聞いてあきれる;聞いて呆れる[きいてあきれる, kiiteakireru] (v1,vi) (See が聞いてあきれる) to be astonished to hear; to be incredulous about; to express disbelief
詰め込み主義[つめこみしゅぎ, tsumekomishugi] (n) (belief in the desirability of) education by rote learning
誤信[ごしん, goshin] (n,vs) misbelief; fallacy
赤また黒また[あかまたくろまた;アカマタクロマタ, akamatakuromata ; akamatakuromata] (n) (uk) red-masked and black-masked gods (folk belief of the Yaeyama Islands); harvest festival celebrating these gods (held in the 6th lunar month)
過激思想[かげきしそう, kagekishisou] (n) extremism; radical belief

*belief* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮวงจุ้ย[n.] (hūang jūi) EN: Feng Shui ; Chinese belief of how to locate a building FR: feng-shui [m]
คติความเชื่อ[n. exp.] (khati khwām) EN: belief FR:
เครดิต[n.] (khrēdit) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith FR: crédit [m]
ความเชื่อ[n.] (khwām cheūa) EN: belief FR: croyance [f]
ความเชื่อทางศาสนา[n. exp.] (khwām cheūa) EN: religious belief FR: croyance religieuse [f]
ความเชื่อถือ[n.] (khwām cheūa) EN: trust ; faith ; credit ; reliance ; belief FR: crédit [m] ; croyance [f] ; fiabilité [f]
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความเลื่อมใส[n.] (khwām leūam) EN: faith ; belief ; trust FR:
ความงมงาย[n.] (khwām ngom-) EN: credulity ; blind faith ; foolish belief FR: crédulité [f]
กระต่ายขาเดียว[loc.] (kratāikhādī) EN: standing firm to one’s beliefs FR:
กระต่ายสามขา[loc.] (kratāisāmkh) EN: standing firm to one’s beliefs FR:
ลัทธิการเมือง[n. exp.] (latthi kānm) EN: political belief FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable ; extraordinary ; improbable ; unlikely FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
ประเพณีความเชื่อ [n. exp.] (praphēnī kh) EN: belief FR: croyance [f]
ศาสนา[n.] (sātsanā) EN: religion ; faith ; creed ; belief FR: religion [f] ; foi [f] ; culte [m] ; croyance [f]
ศรัทธา[n.] (satthā) EN: faith ; trust ; belief FR: foi [f] ; croyance [f]
ศรัทธาปสาทะ[n. exp.] (satthā pasā) EN: faith ; belief FR:
ทิฐิ ; ทิฏฐ[n.] (thitthi) EN: conviction ; obstinacy ; intellectual arrogance ; stubbornness ; misguided opinion ; prejudice ; misbelief ; erroneous opinion ; false theory FR:

*belief* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertrauen {n} (auf)belief (in)
Bekenntnis {n} zudeclared belief in; declaration of belief in
vergebliche Hoffnung {f}; vergeblicher Glaubenfond hope; fond belief
Lieferung {f}; Belieferung
Wunderglaube {m}belief in miracles
Irrglaube {m}misbelief

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *belief*
Back to top