ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-belief-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น belief, *belief*,

-belief- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฮวงจุ้ย (n.) Chinese belief of how to locate a building
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it your belief that all reporters are qualified to be ambassadors?{\cHFFFFFF}มันเป็นความเชื่อของคุณที่ผู้สื่อข่าวทั้งหมด มีคุณสมบัติในการเป็นทูต?
Is it your belief that all men skilled in sabotage, who happen to be in Sarkhan during the war, are qualified to be ambassadors?{\cHFFFFFF}มันเป็นความเชื่อของคุณที่ มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการก่อวินาศกรรม {\cHFFFFFF}ที่จะเกิดขึ้นในช่วง Sarkhan สงครามมีคุณสมบัติที่จะเป็นทูต?
I'm convinced that the current spread of belief in magic and the occult...ผมเชื่อว่าปัจจุบัน ความเชื่อเรื่อง เวทมนตร์และไสยศาสตร์...
Popular belief has it that man is motivated by sex, Mr. Gold.คนส่วนใหญ่เชื่อว่า คนถูกกระตุ้นด้วยเซ็กซ์
Overjoyed beyond belief at last find you, their little sister.ตื้นตันใจมากยิ่งกว่าความเชื่อ... ในที่สุดก็ได้พบเธอ น้องสาวคนเล็กของพวกเขา
Even at that age, I knew I had an amazing gift, this power, this belief in myselfถึงแม้จะอายุแค่นั้น ฉันก็รู้ว่าฉันมีความสามารถที่พิเศษ พลังอันนี้ ความเชื่อในตัวเองนี้...
This power I had, this belief in myself,พลังที่ฉันเคยมี ความเชื่อในตัวฉันเอง
Have you objections apart from your belief in my indifference?พ่อมีจุดมุ่งหมายอะไร นอกจากความเชื่อที่ว่าลูกไม่แยแสเขา
It is our belief that the message contains instructions for building something, some kind of machine.มันเป็นความเชื่อของเราที่ว่า ข้อความมีคำแนะนำ สำหรับการสร้างบางสิ่ง บางอย่างชนิดของเครื่องบาง
I fight for the belief that every man can be better, even Louis.เพื่อยืนยันว่า คนเรา ดีได้ กระทั่งหลุยส์
They have feelings they have politics they have belief systems they really only have one thing the bottom lineพวกนั้นมีความรู้สึก มีการเมือง มีระบบความเชื่อ จริง ๆ แล้ว บรรษัทมีอยู่อย่างเดียว
And of course as a consumer my belief is why should I take any risk?แน่นอน ในฐานะผู้บริโภค ทำไมผมถึงต้องเสี่ยงด้วยล่ะ?

-belief- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二元论[èr yuán lùn, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 二元论 / 二元論] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil)
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 一元论 / 一元論] monism, belief that the universe is made of a single substance
多神教[duō shén jiào, ㄉㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, 多神教] polytheism, belief in the existence of many gods
有神论[yǒu shén lùn, ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 有神论 / 有神論] theism (the belief in the existence of God)

-belief- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーゴカルト[, ka-gokaruto] (n) cargo cult (Melanesian belief system)
ニライカナイ;にらいかない[, niraikanai ; niraikanai] (n) paradise across the ocean (folk belief of Okinawa & Amami)
主義者[しゅぎしゃ, shugisha] (n) (1) advocate (of a theory or principle); ideologist; ideologue; (n-suf) (2) -ist (i.e. adherent to a belief system); (n) (3) (arch) socialist; communist; anarchist; (P)
信疑[しんぎ, shingi] (n) belief or doubt; truth or error; authenticity
古説[こせつ, kosetsu] (n) ancient belief
性善説[せいぜんせつ, seizensetsu] (n) belief that human nature is fundamentally good
改心者[かいしんしゃ, kaishinsha] (n) convert; person converted to a religion or belief
無神論者[むしんろんしゃ, mushinronsha] (n,adj-no) atheist; person with no faith or belief system
理神[りしん, rishin] (n) deism; belief in God as creator of universe
神仙思想[しんせんしそう, shinsenshisou] (n) Shenxian thought (ancient Chinese folk belief in the existence of mountain wizards)
赤また黒また[あかまたくろまた;アカマタクロマタ, akamatakuromata ; akamatakuromata] (n) (uk) red-masked and black-masked gods (folk belief of the Yaeyama Islands); harvest festival celebrating these gods (held in the 6th lunar month)
過激思想[かげきしそう, kagekishisou] (n) extremism; radical belief

-belief- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮวงจุ้ย[n.] (hūang jūi) EN: Feng Shui ; Chinese belief of how to locate a building FR: feng-shui [m]
คติความเชื่อ[n. exp.] (khati khwām) EN: belief FR:
เครดิต[n.] (khrēdit) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith FR: crédit [m]
ความเชื่อ[n.] (khwām cheūa) EN: belief FR: croyance [f]
ความเชื่อทางศาสนา[n. exp.] (khwām cheūa) EN: religious belief FR: croyance religieuse [f]
ความเชื่อถือ[n.] (khwām cheūa) EN: trust ; faith ; credit ; reliance ; belief FR: crédit [m] ; croyance [f] ; fiabilité [f]
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความเลื่อมใส[n.] (khwām leūam) EN: faith ; belief ; trust FR:
ความงมงาย[n.] (khwām ngom-) EN: credulity ; blind faith ; foolish belief FR: crédulité [f]
ลัทธิการเมือง[n. exp.] (latthi kānm) EN: political belief FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable ; extraordinary ; improbable ; unlikely FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
ประเพณีความเชื่อ [n. exp.] (praphēnī kh) EN: belief FR: croyance [f]
ศาสนา[n.] (sātsanā) EN: religion ; faith ; creed ; belief FR: religion [f] ; foi [f] ; culte [m] ; croyance [f]
ศรัทธา[n.] (satthā) EN: faith ; trust ; belief FR: foi [f] ; croyance [f]
ศรัทธาปสาทะ[n. exp.] (satthā pasā) EN: faith ; belief FR:

-belief- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekenntnis {n} zudeclared belief in; declaration of belief in
vergebliche Hoffnung {f}; vergeblicher Glaubenfond hope; fond belief

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -belief-
Back to top