ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*amusingly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น amusingly, -amusingly-

*amusingly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amusingly (adv.) อย่างสนุกสนาน See also: อย่างตลกขบขัน Syn. funny, amusive
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัน (adv.) amusingly See also: funnily, ridiculously, absurdly Syn. ตลก, สนุก, ขบขัน Ops. เศร้า

*amusingly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สนุกปาก[adv.] (sanukpāk) EN: entertainingly ; amusingly ; pleasantly ; enjoyably FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *amusingly*
Back to top