ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*allure*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น allure, -allure-

*allure* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
allure (n.) การจูงใจ See also: ความยั่วยวน Syn. fastination
allure (vt.) ดึงดูด See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ Syn. attract, entice, fastinate
allure (vi.) ดึงดูด See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ Syn. attract, entice, fastinate
allurement (n.) การจูงใจ See also: ความยั่วยวน, เครื่องล่อใจ Syn. attraction
allurement (n.) เสน่ห์
English-Thai: HOPE Dictionary
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation
English-Thai: Nontri Dictionary
allure(vt) ล่อ,ยั่วยวน,ทำให้หลงเสน่ห์
allurement(n) เสน่ห์,ความยั่วยวน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อามิส (n.) allurement See also: enticement, bait Syn. อามิษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It ought to be so, but your arts and allurements may have made him forget what he owes to himself and the family.มันน่าจะเป็นอย่างนั้น แต่เล่ห์อุบายและการหว่านเสน่ห์ของเธอ... ก็อาจจะทำให้เขาลืมไปก็ได้ว่า เขามีหน้าที่ต่อตัวเองและครอบครัวอย่างไร
I mean, the allure of an older woman is undeniable.ผมปฏิเสธความยั่วยวนของผู้หญิงอายุมากกว่าไม่ได้
Like their call, their allure, you know?เหมือนเสียงที่เอาไว้ล่อลวง
But Tyler couldn't resist the allure of the Visitors, especially his new friend Lisa.คุณอยู่ที่ไหน? แล้วเจอกัน
I'm told in japan, This conveys both a respect for tradition and the allure of submission.ฉันได้บอกกับทางญี่ปุ่นไปว่า สายสัมพันธ์นี้จะเป็นไปทั้ง ในแง่ขนบประเพณีดั้งเดิม และการยอมจำนน อย่างนุ่มนวล
I think my complete lack of allure already kind of shot that horse in the face.หนูว่า หนูขาดแรงจูงใจอย่างมากค่ะ ประมาณ เหมือนยิงม้าแสกหน้า
Even though part of the allure of this shit is how expensive and exotic it is.ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะทำให้เกิด แรงยั่วยวนใจอยากได้ของ แต่ของนี้มันยังคงแพง และวิเศษอยู่มาก
With the allure of war.กับความเย้ายวนใจของสงคราม
Maybe I simply just don't have the allure that I used to.บางทีอาจจะแค่เพราะฉันไม่ทรงเสน่ห์เหมือนแต่ก่อน
It's just the allure of the Petrova Doppelganger is still so strong.มันก็แค่การชักชวนของตัวตายตัวแทนเพโทรวา
Don't underestimate the allure of darkness, Stefan.อย่าประมาทแรงดึงดูดของความมืด สเตฟาน
There is no allure to darkness.ไม่มีเสน่ห์ของความมืด

*allure* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
誘惑[ゆうわく, yuuwaku] (n,vs) temptation; allurement; lure; seduction; (P)
釣る[つる, tsuru] (v5r,vt) (1) to fish; to angle; to catch; (2) (See 釣られる) to lure in; to tempt; to attract; to entice; to allure; (P)

*allure* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อามิส ; อามิษ[n.] (āmit) EN: enticement ; allurement ; inducement FR:
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure FR: attirer ; charmer
ฝีเท้า[n.] (fīthāo) EN: step ; pace ; footstep FR: vitesse [f] ; allure [f] ; pas [m] ; enjambée [f]
ขับช้า[v. exp.] (khap chā) EN: FR: conduire lentement ; rouler à allure modérée
เครื่องล่อ[n. exp.] (khreūang lø) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement FR:
ล่อใจ[v. exp.] (lø jai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
ท่า[n.] (thā) EN: bearing ; posture ; pose ; manner FR: allure [f] ; attitude [f] ; posture [f] ; maintien [m] ; tenue [f] ; pose [f] ; manière [f] ; position [f]
ท่าเดิน[n.] (thādoēn) EN: gait FR: allure [f] ; démarche [f] ; manière de marcher [f] ; manière d'aller [f] ; pas [m] ; marche [f] ; train [m] (vx)
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor ; posture FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ท่าทางเดิน[n. exp.] (thāthāng do) EN: FR: allure [f]
ท่วงท่า[n.] (thūangthā) EN: bearing ; comportment ; appearance ; manner ; attitude ; posture ; gesture ; action ; motion FR: allure [f] ; attitude [f]
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement FR: appât [m]
ยวน[v.] (yūan) EN: tempt ; allure : entice ; stimulate ; provoke ; lure ; be provocative ; charm ; invite FR: stimuler
ตะบึง[v.] (tabeung) EN: run quickly ; speed on ; gallop FR: foncer à toute allure
วิ่งฝ่าไฟแดง[v. exp.] (wing fā fai) EN: FR: passer au feu rouge à toute allure

*allure* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lockung {f}allurement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *allure*
Back to top