ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fastinate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fastinate*, -fastinate-

fastinate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fastinate (vt.) ดึงดูด See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ Syn. attract, entice
fastinate (vi.) ดึงดูด See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ Syn. attract, entice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fastinate
Back to top