ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*agitated*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น agitated, -agitated-

*agitated* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agitated (adj.) ปั่นป่วน See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น Syn. disturbed, upset
agitatedly (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างหัวเสีย, อย่างกลัดกลุ้ม Syn. anxiously, worriedly Ops. patiently, serenely
unagitated (adj.) ที่มีอารมณ์สงบ Syn. cool, unconcerned Ops. violent, excited, furious
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่วนใจ (v.) be agitated See also: pine for love, yearn for Syn. รัญจวน
ป่วนใจ (v.) be agitated See also: pine for love, yearn for Syn. รำจวน
พุ่งพล่าน (v.) be agitated See also: be perturbed
รัญจวน (v.) be agitated See also: pine for love, yearn for Syn. ป่วนใจ, รำจวน
รำจวน (v.) be agitated See also: pine for love, yearn for Syn. รัญจวน, ป่วนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're a lot more agitated than usualเธอกระสับกระส่ายมากเกินปกตินะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He doesn't get excited... and doesn't get agitated when Logan walks in the room.-มันไม่เอะอะ... และไม่อาละวาด ตอนที่โลแกนเดินเข้าไปในห้อง
Anyways, don't get all agitated over menยังไงก็ตาม อย่าโกรธผู้ชายทั้งโลกล่ะ
Something has agitated the hive.มีบางอย่างป่วนรังผึ้ง
That's why I'm agitated. I need you to read me the code. Okay?กูถึงต้องรีบไง มึงต้องบอกรหัสมาเร็วเข้า
When it is agitated, it becomes difficult to see.ถ้าขุ่นมัว ก็ยากที่จะมองเห็น
You look agitated, Jason.คุณดูกระวนกระวายจังเลยนะ เจสัน
When he came home last night, he was agitated, upset. Upset in general?ตอนที่ฉันถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้น
To not get agitated by little things and always be dignified...อย่าตื่นเต้นตกใจกับเรื่องเล็กน้อย... ...และก็ทำตัวให้สง่าผ่าเผยหน่อย
She just has these spells and the child gets agitated sometimes.เธอแค่หลงๆ และก่อปัญหาเป็นบางครั้ง
And he was only gonna get more agitated if I didn't.เขาคงกระวนกระวายใจ ถ้าฉันไม่โทร
She's been extremely agitated, and the paranoia hasn't abated.เธอถูกปั่นป่วนมาก และความหวาดระแวงก็ยังไม่ลดน้อยลงเลย
You know, agitated, on edge, angry.รู้ไหม,กระวนกระวายใจ,ประหม่า,โกรธ

*agitated* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 偟] agitated; alarmed
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, 勃然] agitatedly; excitedly; vigorously
[yāng, ㄧㄤ, 泱] agitated (wind, cloud); boundless
[sāo, ㄙㄠ, 慅] agitated
[yáo, ㄧㄠˊ, 愮] distressed, agitated
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 伀] restless; agitated
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 彸] restless, agitated
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 忪] restless; agitated

*agitated* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P)
動じる[どうじる, doujiru] (v1,vi) to be perturbed; to be agitated; (P)
動ずる[どうずる, douzuru] (vz,vi) to be perturbed; to be agitated
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient
浮き足立つ;浮足立つ[うきあしだつ, ukiashidatsu] (v5t) to be prepared to flee; to become restless; to become agitated
興奮気味[こうふんぎみ, koufungimi] (n,adj-no) being somewhat excited (agitated)
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed

*agitated* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักอ่วน[adj.] (āk-ūan) EN: agitated ; dismayed FR:
เดือดเนื้อร้อนใจ[adj.] (deūat neūa ) EN: extremely upset ; agitated FR:
เดือดร้อน[adj.] (deūatrøn) EN: in trouble ; in a fix ; distressed ; vexed ; disturbed ; worried ; agitated ; complaining FR: ennuyé
ใจแป้ว[adj.] (jaipaeo) EN: downcast ; dispirited ; agitated FR:
กระฟัดกระเฟียด[adj.] (krafatkrafī) EN: angry ; excited ; agitated ; petulant FR:
กระฟัดกระเฟียด[adv.] (krafatkrafī) EN: angrily ; excitedly ; agitatedly ; in a huff FR:
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasā) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful FR: impatient ; nerveux ; agité
กระวายกระวน[adj.] (krawāikrawo) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวาย[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวายใจ[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
น่าตื่นเต้น[adj.] (nā teūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled ; spectacular ; impressive ; electric FR: excitant ; troublant
งุ่นง่าน[adj.] (ngun-ngān) EN: agitated ; restless FR: énervé ; agité
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly ; in confusion ; in disorder FR:
พุ่งพล่าน[v. exp.] (phung phlān) EN: be agitated FR:
ผุดลุกผุดนั่ง[adj.] (phutlukphut) EN: agitated ; restless FR: agité
ป่วนใจ[v. exp.] (pūan jai) EN: be agitated FR:
ป่วนใจ[adj.] (pūan jai) EN: upset ; agitated ; overwrought FR:
รำจวน[v.] (ramjūan) EN: be agitated FR:
รัญจวน[v.] (ranjūan) EN: yearn (for) ; be lovesick ; be agitated FR:
ร้อนใจ[adj.] (røn jai) EN: worried ; anxious ; troubled ; agitated ; upset FR: anxieux ; angoissé ; inquiet ; affligé
ร้อนรน[adj.] (rønron) EN: worried ; full of anxiety ; agitated FR:
ร้อนรุ่ม[adj.] (røn rum) EN: restless ; agitated FR:
แตกตื่น[v.] (taēkteūn) EN: panic ; stampede ; be agitated ; flee in terror FR: s'affoler ; s'alarmer
เต้นแร้งเต้นแฉ่ง[v. (loc.)] (tenraēngten) EN: dance with joy ; jump with joy ; get excited ; become agitated FR:
เต้นแร้งเต้นกา[v. (loc.)] (tenraēngten) EN: dance with joy ; jump with joy ; get excited ; become agitated FR:
ทุรนทุราย[v.] (thuronthurā) EN: be agitated ; be very disturbed ; fidget FR:
ว้าวุ่น[v.] (wāwun) EN: be agitated ; be anxious ; be perturbed FR: être perturbé
ว้าวุ่น[adj.] (wāwun) EN: perturbed ; upset ; agitated ; anxious ; shaken ; vexed ; confused FR: contrarié ; perturbé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *agitated*
Back to top