ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-agitated-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น agitated, *agitated*,

-agitated- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're a lot more agitated than usualเธอกระสับกระส่ายมากเกินปกตินะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He doesn't get excited... and doesn't get agitated when Logan walks in the room.-มันไม่เอะอะ... และไม่อาละวาด ตอนที่โลแกนเดินเข้าไปในห้อง
Anyways, don't get all agitated over menยังไงก็ตาม อย่าโกรธผู้ชายทั้งโลกล่ะ
Something has agitated the hive.มีบางอย่างป่วนรังผึ้ง
To not get agitated by little things and always be dignified...อย่าตื่นเต้นตกใจกับเรื่องเล็กน้อย... ...และก็ทำตัวให้สง่าผ่าเผยหน่อย
She just has these spells and the child gets agitated sometimes.เธอแค่หลงๆ และก่อปัญหาเป็นบางครั้ง
And he was only gonna get more agitated if I didn't.เขาคงกระวนกระวายใจ ถ้าฉันไม่โทร
Said she had been acting agitated since she missed a mandatory 1:00 staff meeting last Friday.บอกว่าเธอเข้าประชุมพนักงาน ช้าไปประมาณ 1 ชม.เมื่อศุกร์ที่แล้ว
You seem a little agitated right now.ดูเหมือนคุณกังวลนิดหน่อย
Oh, great, now she's done it. She's agitated him.เยี่ยม เธอกวนเขาสำเร็จ
I think Spencer was in an agitated state when they found her.ฉันว่าสเปนเซอร์กำลังร้อนรน ตอนที่พวกเขาพบเธอ
His accelerated drinking could have agitated it.การที่เขาดื่มเหล้าไปมากอาจไปกระตุ้นมัน
He gets a tad agitated at feeding times.เขางุ่นง่านนิดหน่อยเมื่อถึงเวลาให้อาหาร

-agitated- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāng, ㄧㄤ, 泱] agitated (wind, cloud); boundless

-agitated- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
動ずる[どうずる, douzuru] (vz,vi) to be perturbed; to be agitated
浮き足立つ;浮足立つ[うきあしだつ, ukiashidatsu] (v5t) to be prepared to flee; to become restless; to become agitated

-agitated- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักอ่วน[adj.] (āk-ūan) EN: agitated ; dismayed FR:
เดือดเนื้อร้อนใจ[adj.] (deūat neūa ) EN: extremely upset ; agitated FR:
เดือดร้อน[adj.] (deūatrøn) EN: in trouble ; in a fix ; distressed ; vexed ; disturbed ; worried ; agitated ; complaining FR: ennuyé
ใจแป้ว[adj.] (jaipaeo) EN: downcast ; dispirited ; agitated FR:
กระฟัดกระเฟียด[adj.] (krafatkrafī) EN: angry ; excited ; agitated ; petulant FR:
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasā) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful FR: impatient ; nerveux ; agité
กระวายกระวน[adj.] (krawāikrawo) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวาย[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวายใจ[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
น่าตื่นเต้น[adj.] (nā teūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled ; spectacular ; impressive ; electric FR: excitant ; troublant
งุ่นง่าน[adj.] (ngun-ngān) EN: agitated ; restless FR: énervé ; agité
พุ่งพล่าน[v. exp.] (phung phlān) EN: be agitated FR:
ผุดลุกผุดนั่ง[adj.] (phutlukphut) EN: agitated ; restless FR: agité
ป่วนใจ[v. exp.] (pūan jai) EN: be agitated FR:
ป่วนใจ[adj.] (pūan jai) EN: upset ; agitated ; overwrought FR:
รำจวน[v.] (ramjūan) EN: be agitated FR:
รัญจวน[v.] (ranjūan) EN: yearn (for) ; be lovesick ; be agitated FR:
ร้อนใจ[adj.] (røn jai) EN: worried ; anxious ; troubled ; agitated ; upset FR: anxieux ; angoissé ; inquiet ; affligé
ร้อนรน[adj.] (rønron) EN: worried ; full of anxiety ; agitated FR:
ร้อนรุ่ม[adj.] (røn rum) EN: restless ; agitated FR:
แตกตื่น[v.] (taēkteūn) EN: panic ; stampede ; be agitated ; flee in terror FR: s'affoler ; s'alarmer
เต้นแร้งเต้นแฉ่ง[v. (loc.)] (tenraēngten) EN: dance with joy ; jump with joy ; get excited ; become agitated FR:
เต้นแร้งเต้นกา[v. (loc.)] (tenraēngten) EN: dance with joy ; jump with joy ; get excited ; become agitated FR:
ทุรนทุราย[v.] (thuronthurā) EN: be agitated ; be very disturbed ; fidget FR:
ว้าวุ่น[v.] (wāwun) EN: be agitated ; be anxious ; be perturbed FR: être perturbé
ว้าวุ่น[adj.] (wāwun) EN: perturbed ; upset ; agitated ; anxious ; shaken ; vexed ; confused FR: contrarié ; perturbé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -agitated-
Back to top