ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*administration*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น administration, -administration-

*administration* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
administration (n.) การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน (ของผู้ตายหรือของบริษัท)
administration (n.) การบริหาร See also: การจัดการ Syn. management
administration (n.) การบริหารรัฐกิจ
administration (n.) คณะบริหาร See also: คณะจัดการ
administration (n.) เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ
administration (n.) ระยะเวลาการบริหารงาน (ด้านการเมือง)
Bangkok Metropolitan Administration (n.) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
business administration (n.) การบริหารธุรกิจ
maladministration (n.) การจัดการที่ไม่ดีหรือไม่ซื่อสัตย์ See also: การปรับตัวไม่ดี, การจัดการไม่มีประสิทธิภาพ Syn. mismanagement, misrule
English-Thai: Nontri Dictionary
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
administration๑. การบริหาร๒. ฝ่ายปกครอง๓. รัฐบาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration of justiceการบริหารงานยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maladministrationการบริหารที่มิชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provincial administrationราชการบริหารส่วนภูมิภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administrationการบริหาร [TU Subject Heading]
Agricultural administrationการบริหารการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Court administrationการบริหารงานศาล [TU Subject Heading]
Economic administrationการบริหารเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Elementary school administrationการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Military administrationการบริหารงานทหาร [TU Subject Heading]
Prison administrationการบริหารงานเรือนจำ [TU Subject Heading]
Social work administrationการบริหารงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
M.B.A. (abbr.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
NASA (abbr.) องค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา (คำย่อของ National Aeronautics and Space Administration) See also: องค์การนาซ่า, นาซ่า
กรมการปกครอง (n.) Department of Local Administration See also: Department of the Interior
กองอำนวยการ (n.) administration
การจัดการ (n.) administration Syn. การปกครอง, การดำเนินการ
การจัดการการศึกษา (n.) education administration
การดำเนินการ (n.) administration Syn. การปกครอง, การจัดการ
การบริหาร (n.) administration Syn. การปกครอง, การดำเนินการ, การจัดการ
การบริหารการศึกษา (n.) education administration Syn. การจัดการการศึกษา
การบริหารธุรกิจ (n.) business administration
การปกครอง (n.) administration See also: rule, government
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (n.) Faculty of Social Administration
ธุรการ (n.) administration See also: management, supervision, superintendence
นิด้า (n.) National Institute of Development Administration
บธ.ด. (n.) Doctor of Business Administration See also: D.B.A.
บธ.บ. (n.) Bachelor of Business Administration See also: B.B.A.
บธ.ม. (n.) Master of Business Administration See also: M.B.A.
บริหารธุรกิจ (n.) business administration
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (n.) Doctor of Business Administration See also: D.B.A. Syn. บธ.ด.
บริหารธุรกิจบัณฑิต (n.) Bachelor of Business Administration See also: B.B.A. Syn. บธ.บ.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The administration photographs the inmates as soon as they arrive.ทางการได้บันทึกรูปถ่ายของพวกเขา ในทันทีที่มาถึง
With respect, Mr. Gandhi without British administration this country would be reduced to chaos.ด้วยความเคารพนะ คุณคานธี ถ้าไม่มีการบริหารของอังกฤษ ประเทศนี้ก็จะวุ่นวาย
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace.และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ
But the administration has decided:แต่ฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจว่า:
I'm in business administration, my father's idea.ฉันเรียน บริหารธุรกิจ, เพราะตามใจพ่อ
Record payoffs to the Main Administration and Economics Office, the Arm--บันทึกจ่ายกรมเศรษฐกิจ...
Try and pull some strings with the administration, I guess.อาจต้องพยายามใช้เส้นสายกับธุรการ
Wow. Someone got in the administration's collective face.ว้าว, ดูเหมือนจะมีบางคนแอบเก็บสะสมรูปถ่ายหน้าคนไว้นะเนี่ย
The last administration made it perfectly clear.การจัดการครั้งที่แล้ว ผมว่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะ
But this decision comes from the administration and if I don't follow through with it, they're gonna fuck me too.แต่การตัดสินใจมากจากเบื้องบน. และถ้าฉันม่ทำตาม ฉันก็จะซวยไปด้วย
The milk is being drunk by a large portion of the American population since the food and drug administration declared it safe for both cows and humans...ชาวอเมริกันดื่มนมในปริมาณมาก เนื่องจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ประกาศว่ามันปลอดภัย
The scientists within Health Canada looked very carefully at bovine growth hormone and came to very different conclusions than the Food and Drug Administration in the U.S. did.นักวิทยาศาสตร์ของสาธารณสุขแคนาดาตรวจสอบ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ข้อสรุปที่แตกต่างจาก อย.

*administration* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行政[xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, 行政] administration; administrative
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 中国国家地震局 / 中國國家地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
中国民航[zhōng guó mín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, 中国民航 / 中國民航] General Administration of Civil Aviation of China (CAAC)
海关总署[hǎi guān zǒng shǔ, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨˇ, 海关总署 / 海關總署] General Administration of Customs (GAC)
司法[sī fǎ, ㄙ ㄈㄚˇ, 司法] judicial; (administration of) justice
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, 手下] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money
企业管理硕士[qǐ yè guǎn lǐ shuò shì, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ, 企业管理硕士 / 企業管理碩士] Master of Business Administration (MBA)
经营管理和维护[jīng yíng guǎn lǐ hé wéi hù, ㄐㄧㄥ ˊ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄏㄜˊ ㄨㄟˊ ㄏㄨˋ, 经营管理和维护 / 經營管理和維護] Operations Administration and Maintenance; OAM
新闻出版总署[xīn wén chū bǎn zǒng shǔ, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨˇ, 新闻出版总署 / 新聞出版總署] Press and publication administration; PRC state censorship organization
总监[zǒng jiān, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, 总监 / 總監] rank of local governor in Tang dynasty administration; commissioner (police); inspector-general
中国地震台[Zhōng guó dì zhèn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄊㄞˊ, 中国地震台 / 中國地震台] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
中国地震局[Zhōng guó dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 中国地震局 / 中國地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
国家地震局[Guó jiā dì zhèn jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 国家地震局 / 國家地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
施政[shī zhèng, ㄕ ㄓㄥˋ, 施政] administration
商业管理[shāng yè guǎn lǐ, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 商业管理 / 商業管理] business administration
文职[wén zhí, ㄨㄣˊ ㄓˊ, 文职 / 文職] civilian post (as opposed to military); civil service; administration
教务[jiào wù, ㄐㄧㄠˋ ˋ, 教务 / 教務] educational administration
地方[dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ, 地方] region; regional (away from the central administration)
统管[tǒng guǎn, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄢˇ, 统管 / 統管] unified administration

*administration* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA
アドミニストレーション[, adominisutore-shon] (n) {comp} administration
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] (n) {comp} address administration
ネットワークアドミン[, nettowa-kuadomin] (n) {comp} network administration
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] (n) {comp} network administration
リモート管理[リモートかんり, rimo-to kanri] (n) {comp} remote administration
会社営業[かいしゃえいぎょう, kaishaeigyou] (n) business administration
司徒[しと, shito] (n) (See 六卿) Minister of Civil Administration and Social Welfare (Zhou-dynasty China)
司法[しほう, shihou] (n,adj-no) administration of justice; (P)
司直[しちょく, shichoku] (n) judge; judiciary; administration of justice; judicial authorities
圧政[あっせい, assei] (n) (1) despotic administration; tyrannical rule; (2) power politics; political pressure
地官[ちかん, chikan] (n) (See 六官) Ministry of Civil Administration and Social Welfare (Zhou-dynasty China)
執政[しっせい, shissei] (n,adj-no) administration; government; administrator; governor
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship
安全管理[あんぜんかんり, anzenkanri] (n) safety administration; safety control; safety management
左弁官[さべんかん, sabenkan] (n) (See 弁官) Oversight Department of the Left (overseeing the Ministries of Central Affairs, Ceremonies, Civil Administration & Popular Affairs)
弊政[へいせい, heisei] (n) misgovernment; maladministration
投薬[とうやく, touyaku] (n,vs) administration; medication; dosage; (P)
掌理[しょうり, shouri] (n,vs) rule of law; administration of justice
政所[まんどころ;まどころ;まつりごとどころ, mandokoro ; madokoro ; matsurigotodokoro] (n) (1) official in charge of the administration of domains and general affairs of powerful noble families (from the middle of the Heian period); (2) (hon) (abbr) (See 北の政所) titled lady (legal wife of an important official); (3) government office related to finances (Kamakura and Muromachi periods); (4) clerk working for large temples and shrines
政権構想[せいけんこうそう, seikenkousou] (n) planning a new government; plan for a new administration
料理[りょうり, ryouri] (n,vs) (1) cooking; cookery; cuisine; (2) (nuance of doing it easily) dealing with something; handling; administration; management; (P)
施政[しせい, shisei] (n) government; administration; statesmanship; (P)
業務執行[ぎょうむしっこう, gyoumushikkou] (n) management (of corporate affairs); business execution; administration of business matters
治績[ちせき, chiseki] (n) (legacy of an) administration
管理費[かんりひ, kanrihi] (n) administration costs; administrative expenses; management costs
管財[かんざい, kanzai] (n) administration of property; custodianship; receivership; (P)
米航空宇宙局[べいこうくううちゅうきょく, beikoukuuuchuukyoku] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA
経営学[けいえいがく, keieigaku] (n) management studies; business administration (study of)
経営学修士[けいえいがくしゅうし, keieigakushuushi] (n) Master of Business Administration; MBA
総領;惣領;總領(oK)[そうりょう, souryou] (n) (1) eldest child; oldest child; first-born child; (2) child who carries on the family name; (3) (arch) (See 律令制,総領・すべおさ) pre-ritsuryo official established in key provinces, responsible for administration of his home and surrounding provinces; (4) (arch) head of a warrior clan (Kamakura period)
議運[ぎうん, giun] (n) (abbr) (See 議院運営委員会) Committee on Rules and Administration (Diet); House Steering Committee; Standing Committee for House Management
議院運営委員会[ぎいんうんえいいいんかい, giin'un'eiiinkai] (n) (See 議運) Committee on Rules and Administration (Diet); House Steering Committee; Standing Committee for House Management; (P)
通達[つうたつ, tsuutatsu] (n,vs) notification; directive (e.g. from higher to lower levels of the administration); (P)
運営[うんえい, un'ei] (n,vs) management; administration; operation; (P)
遺産管理[いさんかんり, isankanri] (n) administration of an estate
野合政権[やごうせいけん, yagouseiken] (n) administration established through an unprincipled political coalition; government of convenience; cabinet created through an unholy alliance
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration
ネットワークアドミン[ねっとわーくあどみん, nettowa-kuadomin] network administration
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] network administration
主管機関[しゅかんきかん, shukankikan] administration
主管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD)
主管機関管理領域[しゅかんきかんかんりりょういき, shukankikankanriryouiki] Administration Management Domain, ADMD
主管機関領域名[しゅかんきかんりょういきめい, shukankikanryouikimei] administration domain name
全域アドレス管理[ぜんいきアドレスかんり, zen'iki adoresu kanri] universal address administration, global address administration
局所アドレス管理[きょくしょアドレスかんり, kyokusho adoresu kanri] local address administration
管轄ポート[かんかつポート, kankatsu po-to] administration port
連邦航空管理局[れんぼうくこうかんりきょうく, renboukukoukanrikyouku] Federal Aviation Administration (FAA)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
経営[けいえい, keiei] Thai: การบริหาร English: administration
運営[うんえい, un'ei] Thai: การบริหาร English: administration

*administration* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration FR: juridiction [f]
อธิบดี[n. exp.] (athibødī = ) EN: director-general (administration) FR: directeur général de l'administration [m] ; directeur général [m]
บริหารรัฐกิจ[X] (børihān rat) EN: public administration FR:
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thu) EN: business administration FR:
บริหารธุรกิจบัณฑิต[n. exp.] (børihān thu) EN: Bachelor of Business Administration (BBA, B.B.A.) FR:
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (børihān thu) EN: Doctor of Business Administration FR:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[n. exp.] (børihān thu) EN: Master of Business Administration FR:
ฝ่ายปกครอง[n. exp.] (fāi pokkhrø) EN: administration FR:
ฝ่ายธุรการ[n. exp.] (fāi thurakā) EN: administration ; general administration department FR:
ฝ่ายวิชาการ[n. exp.] (fāi wichākā) EN: technical office ; studies department ; academic administration ; academic department FR:
ห้องประชุมคณะกรรมการ[n. exp.] (hǿng prachu) EN: boardroom FR: salle de conférence du conseil d'administration [f]
การบริหาร[n.] (kān børihān) EN: administration ; management FR: administration [f] ; gestion [f] ; direction [f]
การบริหารการคลัง[n. exp.] (kān børihān) EN: financial administration FR:
การบริหารการศึกษา[n. exp.] (kān børihān) EN: education administration FR:
การบริหารงานบุคคล[n. exp.] (kān børihān) EN: personnel management ; human resource management ; personnel administration FR: gestion des ressources humaines [f]
การบริหารราชการแผ่นดิน[n. exp.] (kān børihān) EN: public administration FR:
การบริหารราชการส่วนกลาง[n. exp.] (kān børihān) EN: central administration FR:
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค[n. exp.] (kān børihān) EN: provincial administration FR:
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น[n. exp.] (kān børihān) EN: local administration FR:
การบริหารรัฐกิจ[n. exp.] (kān børihān) EN: public administration FR:
การบริหารโรงเรียน[n. exp.] (kān børihān) EN: school administration FR:
การบริหารธุรกิจ[n. exp.] (kān børihān) EN: business administration FR:
การบริหารยา[n. exp.] (kān børihān) EN: medication administration FR: administration de médicaments [f]
การดำเนินการ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: administration ; execution ; action ; operation FR: action [f] ; opération [f]
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā) EN: drug administration FR:
การจัดการ[n.] (kān jatkān) EN: management ; administration ; policy , arrangement ; handling ; supervision ; disposal FR: management [m] ; administration [f] ; gestion [f] ; traitement [m]
การปกครอง[n.] (kān pokkhrø) EN: administration ; public administration ; government ; authority FR: administration [f] ; administration publique [f] ; gouvernance [f]
การปกครองบ้านเมือง[n. exp.] (kān pokkhrø) EN: FR: administration [f]
การราชทัณฑ์[n. exp.] (kān rātchat) EN: penal administration FR:
คณะบริหารธุรกิจ[n. prop.] (Khana Børih) EN: Faculty of Business Administration FR:
คณะรัฐประศาสนศาสตร์[n. prop.] (Khana Rat P) EN: Faculty of Public Administration FR:
ข้าราชการฝ่ายปกครอง[n. exp.] (khārātchakā) EN: administration official ; administration officer FR:
กทม.[abv.] (Khøthømø.) EN: Bangkok City Hall ; Bangkok's City Hall ; The Bangkok Administration FR: la ville de Bangkok [f] ; les autorités de Bangkok [fpl]
กองอำนวยการ[n. exp.] (køng amnūay) EN: administration ; staff FR: administration [f]
กระบวนการยุติธรรม[n.] (krabūankāny) EN: judicial administration ; judicial process ; judicial proceedings FR: processus judiciaire [m]
กรมการปกครอง[org.] (Krom Kān Po) EN: Department of Provincial Administration FR:
กรมพลำภัง[org.] (Krom Phalam) EN: [former name of the Department of Provincial Administration] FR:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[org.] (Krom Songso) EN: Department of Local Administration (DLA) FR:
กรุงเทพมหานคร (กทม.)[n. prop.] (Krungthēp M) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok ; Bangkok Metropolitan Administration (BMA) ; City Hall FR: Grand Bangkok [m] ; agglomération de Bangkok [f] ; communauté urbaine de Bangkok [f] ; Bangkok
มณเฑียรบาล[n.] (monthīenbān) EN: administration of the royal household ; administration of the royal residence FR:

*administration* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwaltungsangestellte {m,f}; Verwaltungsangestellteradministration employee; administration secretary
Materialwirtschaft {f}materials administration; materials logistics
Gemeindeverwaltung {f}municipal administration
Personalverwaltung {f}personnel administration
Administrationsbefehl {m}administration command
Beeidigung {f}administration of oath
Konkursbeschluss {m}administration order
Lagerwirtschaft {f}administration of inventory
Nachlassverwaltung {f}administration of estates
Verwaltung {f}administration department
Verwaltungsaufwand {m}administration effort
Verwaltungsgemeinkosten {pl}administration cost
Zweckverband {m}administration union

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *administration*
Back to top