ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mismanagement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mismanagement*, -mismanagement-

mismanagement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mismanagement (n.) การจัดการผิด Syn. confusion, maladministration
English-Thai: Nontri Dictionary
mismanagement(n) การจัดการไม่ดี,การจัดการผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They put that mismanagement on you.พวกเขาบอกว่าลูกทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
Amidst persistent rumors... of human rights violations and economic mismanagement... the situation in Uganda has deteriorated badly in recent months.ท่ามกลางข่าวลือที่มีมาเรื่อยๆ... เกี่ยวกับความรุนแรงและการบริหารระบบเศรษฐกิจที่ผิดพลาด หลายเดือนมานี้ สถานการณ์ในอูกันดาค่อนข้างจะเลวร้าย

mismanagement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不行き届き;不行届き[ふゆきとどき, fuyukitodoki] (adj-na,n) negligence; carelessness; incompetence; mismanagement
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P)
失態(P);失体[しったい, shittai] (n) mismanagement; fault; error; failure; disgrace; discredit; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mismanagement
Back to top