ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*acute*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น acute, -acute-

*acute* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acute (adj.) ฉลาด See also: มีไหวพริบดี Syn. shrewd, clever
acute (adj.) ฉับพลัน See also: เฉียบพลัน
acute (adj.) รุนแรง See also: หนัก, ร้ายแรง, อย่างแรง, สาหัส Syn. severe, serious
acute (adj.) แหลม See also: ที่มีปลายแหลม Syn. sharp-pointed
acutely (adv.) อย่างมีไหวพริบ Syn. keenly, shrewd
acutely (adv.) อย่างรุนแรง Syn. severely
acutely (adv.) อย่างแหลมคม Syn. sharply
acuteness (n.) ความเฉียบแหลม See also: การมีไหวพริบ
English-Thai: HOPE Dictionary
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
acute attackอาการเฉียบพลัน
English-Thai: Nontri Dictionary
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acute(โรค) ปัจจุบัน, เฉียบพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aide-mémoire (Fr.)บันทึกช่วยจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ANUG (acute necrotising ulcerative gingivitis); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisอะนัก (โรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Attaché (Fr.)๑. ผู้ช่วยทูต๒. ผู้ช่วยเลขานุการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bodegónภาพโบเดกอน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bombéเครื่องเรือนทรงกระพุ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
champlevéชองเปลอเว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
common cold; coryza; rhinitis, acute catarrhalโรคหวัด, ไข้หวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coryza; cold, common; rhinitis, acute catarrhalโรคหวัด, ไข้หวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coup d'état (Fr.)รัฐประหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cribléกลวิธีลายจุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cultural Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cy-prés (Fr.)ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง (ในเจตนา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detente; détente (Fr.)การผ่อนคลายความตึงเครียด (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
falling action; dénouement; resolutionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
found object; objet trouvéสิ่งเก็บตก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lèse majesté (Fr.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ดู crimen laesae majestatis และ leze majesty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mal mariée, laบทเพลงสมรสผิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Military Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheumatic fever; rheumapyra; rheumatism, acute articularไข้รูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheumatism, acute articular; fever, rheumatic; rheumapyraไข้รูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
séracเสาน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tor; roche moutonnéeหินรูปหลังแกะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trench mouth; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acute เฉียบพลัน, แหลม [สิ่งแวดล้อม]
Severe acute respiratory syndromeโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sub Acute Toxicity Test การทดสอบความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลัน การทดลองในสัตว์เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก การให้สารที่ใช้ทดสอบอย่างซ้ำๆ กัน หรือต่อเนื่อง (เช่น การใช้ร่วมกับอาหาร หรือน้ำดื่ม) เป็นระยะเวลาประมาณ 90 วัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุมแหลม (n.) acute angle See also: sharp angle, angle between 0 and 90 part of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Secondary effects are varied, but can include acute memory loss.ส่วนผลข้างเคียงยังไม่แน่ชัด แต่อาจส่งผลกระทบต่อความจำส่วนอื่นด้วย
Do you deny that you separated a young couple who loved each other, exposing your friend to censure for caprice and my sister to derision for disappointed hopes, involving them both in acute misery?คุณจะปฎิเสธหรือว่า คุณไม่ได้เป็น คนแยกคู่รักทั้งสองออกจากกัน ตำหนิเพื่อนของคุณ ว่ากำลังทำสิ่งไม่เหมาะสม และทำให้พี่สาวของฉัน ต้องได้รับความผิดหวัง
Your estimate is pretty acute, sir.การคาดการณ์คุณแม่นยำนะคะ ท่าน
I'm sorry, but apparently, my hearing's not acute enough to appreciate your music.เสียใจด้วยนะ ข้าเป็นพวกที่ หูไม่ถึงเรื่องพวกนี้ด้วย
Died of acute asthmatic asphyxiation on April 21.ตายด้วยโรคหอบหืดขั้นรุนแรง เมื่อ 21 เมษายน
Only acute hemorrhoids qualifies as a reason to kill yourself.ให้เธอเป็นมะเร็งลำใส้ระยะสุดท้ายก่อนนะ แล้วค่อยคิดเรื่องฆ่าตัวตาย
She has Acute Respiratory Distress Syndrome and crush syndrome.เราได้แค่ให้เธออยู่ได้ โดยการกรองของเสียจากเลือด
This is a case of acute pneumonia.อาการปอดบวมเฉียบพลัน
You're not the first vain-ass, body-conscious ex-jock to overdo the V and wind up with an acute case of priapism.พี่ไม่ใช่คนแรกที่โด่ไม่ยอมลง เพราะโด๊ปเกินขนาด แล้วก็มีอาการพราพริซึ่ม
That's acute radiation poisoning.That's acute radiation poisoning.
PUTTING SOMEONE IN THE FIELD WITH ACUTE SENSITIVITY TO SOUND WOULD BE A MISTAKE.ให้คนที่หูไวต่อเสียงทำงานภาคสนาม คงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไร
He's got acute acoustic trauma, in his right ear, and I pulled shrapnel from his leg.เขาได้รับการกระทบกระเทือนที่หูข้างขวา และผมดึงสะเก็ดระเบิดออกจากขาเขาแล้ว

*acute* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急性氰化物中毒[jí xìng qíng huà wù zhōng dú, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ˋ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ, 急性氰化物中毒] acute cyanide poisoning
急性照射[jí xìng zhào shè, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 急性照射] acute exposure
急性病[jí xìng bìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, 急性病] acute illness; fig. impetuous; impatient
急性肠炎[jí xìng cháng yán, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄔㄤˊ ㄧㄢˊ, 急性肠炎 / 急性腸炎] acute enteritis
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, 聪明 / 聰明] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart
重症[zhòng zhèng, ㄓㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, 重症] acute (of medical condition); grave
锐意[ruì yì, ㄖㄨㄟˋ ㄧˋ, 锐意 / 銳意] acute determination; dauntless
锐敏[ruì mǐn, ㄖㄨㄟˋ ㄇㄧㄣˇ, 锐敏 / 銳敏] acute; astute; perceptive
非典[fēi diǎn, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ, 非典] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS
非典型肺炎[fēi diǎn xíng fèi yán, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, 非典型肺炎] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS
激烈[jī liè, ㄐㄧ ㄌㄧㄝˋ, 激烈] intense; acute; fierce
尖锐[jiān ruì, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄟˋ, 尖锐 / 尖銳] sharp; intense; penetrating; pointed; acute (med.)
剧烈[jù liè, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, 剧烈 / 劇烈] violent; acute; severe; fierce
急性[jí xìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, 急性] acute
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, 锐 / 銳] acute
敏锐[mǐn ruì, ㄇㄧㄣˇ ㄖㄨㄟˋ, 敏锐 / 敏銳] keen; sharp; acute
[cōng, ㄘㄨㄥ, 聪 / 聰] quick at hearing; wise; clever; sharp-witted; intelligent; acute

*acute* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE
アクサン[, akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre
アクサンテギュ[, akusantegyu] (n) "acute" accent (fre
スモン[, sumon] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON
スモン病[スモンびょう, sumon byou] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON
三大疾病[さんだいしっぺい, sandaishippei] (n) three major diseases (cancer, cerebral stroke, acute myocardial infarction)
亜急性[あきゅうせい, akyuusei] (n,adj-no) subacute; subacute illness
亜急性硬化性全脳炎[あきゅうせいこうかせいぜんのうえん, akyuuseikoukaseizennouen] (n) (See SSPE) subacute sclerosing panencephalitis
[せつ, setsu] (adj-na,n) eager; earnest; ardent; kind; keen; acute
切実[せつじつ, setsujitsu] (adj-na,n) compelling; serious; severe; acute; earnest; pressing; urgent; (P)
切迫[せっぱく, seppaku] (n,vs,adj-no) pressure; urgency; tension; imminence; acuteness; (P)
劇症肝炎[げきしょうかんえん, gekishoukan'en] (n) acute hepatitis
急性中毒[きゅうせいちゅうどく, kyuuseichuudoku] (n) acute poisoning; acute intoxication
急性冠症候群[きゅうせいかんしょうこうぐん, kyuuseikanshoukougun] (n) acute coronary syndrome; ACS
急性心筋梗塞[きゅうせいしんきんこうそく, kyuuseishinkinkousoku] (n) acute myocardial infarction; AMI
急性散在性脳脊髄炎[きゅうせいさんざいせいのうせきずいえん, kyuuseisanzaiseinousekizuien] (n) acute disseminated encephalomyelitis; ADEM
急性腎不全[きゅうせいじんふぜん, kyuuseijinfuzen] (n) acute renal failure
急性腹症[きゅうせいふくしょう, kyuuseifukushou] (n) acute abdomen; stomach problem requiring immediate surgery
犇犇(P);犇々;緊緊;緊々[ひしひし, hishihishi] (adv) (uk) acutely; severely; tightly; keenly; (P)
鋭角[えいかく, eikaku] (n,adj-no) acute angle; (P)
鋭角三角形[えいかくさんかくけい;えいかくさんかっけい, eikakusankakukei ; eikakusankakkei] (n) acute triangle
鋭頭[えいとう, eitou] (n,adj-no) (See 鈍頭) acute (of the shape of a leaf); acuminate; pointed

*acute* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานทะโรค[n.] (bāntharōk) EN: acute hemorrhoids ; hemorrhoid affliction FR: hémorroïdes [fpl]
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute FR: subtil ; sagace
เฉียบพลัน[adj.] (chīepphlan) EN: very forceful ; very severe ; acute ; sudden FR:
หูชั้นนอกอักเสบ[n. exp.] (hū chan nøk) EN: acute otitis externa FR:
แก่กล้า[adj.] (kaēklā) EN: strong ; solid ; proficient ; acute ; sharp FR:
ไขสันหลังอักเสบ[n.] (khaisanlang) EN: poliomyelitis ; polio ; acute transverse myelitis FR: poliomyélite [f] ; polio (fam.) [f]
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
คมคาย[adj.] (khomkhāi) EN: witty ; astute ; apposite ; shrewd ; acute FR:
ความเป็นพิษเฉียบพลัน[n. exp.] (khwām pen p) EN: acute toxicity FR: toxicité aiguë [f]
แหลม[adj.] (laēm) EN: pointed ; sharp ; keen ; penetrating ; acute ; shrill ; high FR: aigu ; pointu ; strident ; perçant
หลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน[n. exp.] (løtlom føi ) EN: acute bronchiolitis FR:
มุมแหลม[n. exp.] (mum laēm) EN: acute angle ; sharp angle FR: angle aigu [m] ; angle fermé [m]
ปัญญาแก่กล้า[n. exp.] (panyā kaēkl) EN: sharp intelligence ; acute intelligence FR:
พิษเฉียบพลัน[n. exp.] (phit chīepp) EN: acute toxicity FR: toxicité élevée [f]
พิษเฉียบพลันของตะกั่ว[n. exp.] (phit chīepp) EN: acute toxicity of lead FR:
ผิดสำแดง[v. exp.] (phit samdaē) EN: take poisonous food ; suffer from acute food poisoning ; be poisonous to ; be hurtful FR:
โรคไข้หวัดมรณะ[n. exp.] (rōk khaiwat) EN: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) FR:
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment
รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม[n. exp.] (rūp sāmlīem) EN: acute triangle ; acute-angled triangle FR: triangle acutangle [m] ; triangle oxygone [m]
สายตาเฉียบคม[n. exp.] (saītā chīep) EN: acute sight FR:
สามเหลี่ยมมุมแหลม[n.] (sāmlīemmuml) EN: acute triangle FR:
แยบคาย[adj.] (yaēpkhāi) EN: sharp ; acute ; ingenious FR:
เยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลันชนิดมีหนอง[n. exp.] (yeūa hum sa) EN: acute purulent meningitis FR:
โยนิโส[adv.] (yōnisō) EN: acutely ; truly FR:

*acute* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
akut {adj} [med.] | akuter | am akutestenacute | more acute | most acute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *acute*
Back to top