ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*actually*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น actually, -actually-

*actually* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
actually (adv.) อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง See also: ตามความเป็นจริง Syn. really, truly
actually heard (adj.) ซึ่งดังพอที่จะได้ยินได้ See also: สามารถได้ยินได้ Syn. perceptible by the ear
factually (adv.) ซึ่งมีอยู่จริง See also: อย่างแท้จริง, อันที่จริง, ตามความจริง, ซึ่งเป็นจริง, โดยพฤตินัย Syn. actually, really, truly, genuinely, veritably
factually (adv.) โดยแท้จริงแล้ว See also: จริงๆ แล้ว
English-Thai: HOPE Dictionary
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really)
English-Thai: Nontri Dictionary
actually(adv) ตามจริง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามความเป็นจริง (adv.) actually See also: indeed, really, truly Syn. ตามจริง Ops. โกหก, เท็จ
ตามจริง (adv.) actually See also: indeed, really, truly Ops. โกหก, เท็จ
ที่จริง (adv.) actually See also: in fact, as a matter of fact Syn. ที่แท้, แท้จริง, แท้, แน่นอน
อย่างแท้จริง (adv.) actually See also: truly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's actually what he saidนั่นแหล่ะคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆ
It was actually lots of funมันสนุกมากจริงๆ
I'm actually not sure, I'll talk to you laterจริงๆ แล้วฉันไม่ค่อยแน่ใจ ฉันจะพูดคุยกับคุณทีหลัง
It's actually something you could use at collegeจริงๆ แล้วก็เป็นบางสิ่งที่คุณสามารถใช้ที่วิทยาลัยได้
He is actually in the same year as meจริงๆ แล้วเขาอยู่ปีเดียวกับฉัน
You pretended to open the book but you were actually thinking of me, right?คุณแสร้งทำเป็นเปิดหนังสือ แต่จริงๆ แล้วกำลังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหม
My hair is actually curly so I have to straighten itจริงๆ แล้วผมของฉันหยักศก ฉันก็เลยยืดมันให้ตรง
Actually, it's a perfect timeจริงๆ แล้วมันเป็นเวลาที่ดีเลิศต่างหาก
Actually, I told him to do itจริงๆ แล้วฉันบอกให้เขาทำมัน
Actually, I was born in Lampangจริงๆ แล้วฉันเกิดที่ลำปาง
I think I have traits of both actuallyจริงๆ แล้วฉันคิดว่าฉันมีลักษณะเหมือนทั้งสองคนเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just because he's the big noise around here and he's actually permitted you to dine with him.เพียงเพราะเขาเป็นคนใหญ่โตที่นี่ และอนุญาตให้ท่านไปร่วมมื้อค่ำด้วยล่ะสิ
What actually happened is this.สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนี้
The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed.One: The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed.
Well, actually I just, uh...{\cHFFFFFF}ดีจริงฉันเพียงแค่เอ่อ ...
You don't actually believe that America has... aggressive aims in Sarkhan?{\cHFFFFFF}คุณไม่จริงเชื่อว่า ที่อเมริกามี ... {\cHFFFFFF}จุดมุ่งหมายในเชิงรุก Sarkhan?
And tomorrow when Hedley Lamarr and his men come riding in to destroy the real Rock Ridge they'll actually be destroying the fake Rock Ridge!พรุ่งนี้ พอเฮดลีย์บุกมาทำลาย พวกมันก็จะทำลาย ร็อคริดจ์ของปลอม
When I was on the beach, I turned around and actually saw my boat being taken apart.พอขึ้นฝั่งเเล้ว ผมหันกลับไป ยังเห็นมันฉีกเรือผมเล่นอยู่เลย
Because, you know, I was thinking you didn't actually see, all you did was hear.คุณไม่ได้เห็น คุณแค่ได้ยินเท่านั้น
And how do I convince anybody that I've actually seen you?ผมจะบอกยังไงให้คนเชื่อว่า ผมเห็นท่านจริง ๆ
I can't seem to accept the concept of you actually having a real, honest-to-God conversation with God.ฉันไม่สามารถยอมรับความคิดของคุณ ที่ว่าคุณได้สนทนากับพระเจ้าจริง ๆ ได้
Jerry, I don't believe you actually did this.เหรอคะ ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณทำอย่างนี้
It strikes me, as one who has actually heard his voice that you have virtually no prerequisites to make direct contact...รู้มั้ยครับ ผมตกใจในฐานะที่ ผมได้ยินเสียงของท่านมาแล้ว คุณไม่มีวันที่จะติดต่อ กับท่านโดยตรงเด็ดขาด

*actually* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, 其实 / 其實] actually; that is not the case; in fact; really
实则[shí zé, ㄕˊ ㄗㄜˊ, 实则 / 實則] actually; in fact
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
究竟[jiū jìng, ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, 究竟] after all (when all is said and done); actually; outcome; result
倒是[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, 倒是] contrary to what one might expect; actually; contrariwise
事实上[shì shí shàng, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄤˋ, 事实上 / 事實上] in fact; in reality; actually; as a matter of fact; de facto; ipso facto
言外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, 言外之意] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 竟] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed
实况[shí kuàng, ㄕˊ ㄎㄨㄤˋ, 实况 / 實況] what is actually happening; scene
原来[yuán lái, ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ, 原来 / 原來] original; former; originally; formerly; at first; so... actually

*actually* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチュアリ;アクチャリ[, akuchuari ; akuchari] (adv) actually
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud)
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact
トレーラー(P);トレーラ[, tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P)
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!"
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question
代表取締役[だいひょうとりしまりやく, daihyoutorishimariyaku] (n) representative director (i.e. someone chosen by the board of directors from among the directors to actually represent the company in its dealings with the outside world)
内疎外親[ないそがいしん, naisogaishin] (exp) superficially cordial but actually uninterested
噛ませ犬;かませ犬[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning
実感[じっかん, jikkan] (n) (1) real feeling; actual feeling; (vs) (2) to actually feel; to have a real feeling (that ...); to experience personally; (P)
後座[ござ, goza] (n) (1) headliner; (2) latter half of a formal tea ceremony (in which the tea is actually consumed)
現に[げんに, genni] (adv) actually; really; (P)
見せ金[みせがね, misegane] (n) displaying money (to prove that one actually has it)
言い做す;言做す[いいなす, iinasu] (v5s,vt) to speak as though something were actually the case; to smooth over; to describe
Japanese-English: COMDICT Dictionary
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually

*actually* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact ; de facto ; actually ; in truth ; in reality ; after all FR: en fait ; à vrai dire ; en vérité ; en réalité ; après tout
โดยข้อเท็จจริง[adv.] (dōi khøthet) EN: actually FR:
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; purely ; quite ; strictly FR:
จริง ๆ = จริงๆ[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually ; in fact FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จริง ๆ แล้ว = จริงๆ แล้ว[conj.] (jing-jing l) EN: indeed ; really ; actually FR: à vrai dire ; en réalité
จุดไต้ตำตอ[v. (loc.)] (juttaitamtø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks FR:
แน่[adv.] (naē) EN: clearly ; actually ; for sure FR: clairement ; vraiment ; à coup sûr
ตามความเป็นจริง[adv.] (tām khwām p) EN: actually ; indeed ; really ; truly FR: réellement ; en vérité
แท้จริง[adv.] (thaējing) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality FR: vraiment ; réellement
แท้ที่จริงแล้ว[adv.] (thaēthījing) EN: actually FR:
ที่จริง[adv.] (thījing ) EN: actually ; in fact ; as a matter of fact FR: en fait ; en réalité ; à vrai dire ; pour tout dire
ที่จริงแล้ว[X] (thī jing la) EN: indeed ; really ; actually ; in fact FR: à vrai dire
อย่างแท้จริง[adv.] (yāng thaēji) EN: actually ; de facto ; indeed ; absolutely FR: absolument ; vraiment ; parfaitement

*actually* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sogar {adv}actually

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *actually*
Back to top