ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*accessory*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น accessory, -accessory-

*accessory* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accessory (n.) เครื่องประดับตามสมัยนิยม See also:
accessory (adj.) ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม See also: Syn. additional, extra
accessory (adj.) ซึ่งสมรู้ร่วมคิด See also:
accessory (n.) ผู้สมรู้ร่วมคิด See also:
accessory (n.) ส่วนประกอบเพิ่มเติม See also: ์อุปกรณ์เพิ่มเติม Syn. accomplice, assistant
English-Thai: HOPE Dictionary
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
desk accessoryเครื่องใช้อำนวยความสะดวกใช้ตัวย่อว่า DA (อ่านว่า ดีเอ) หมายถึง โปรแกรมพิเศษประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ใช้โปรแกรมอื่นอยู่ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกา ฯ (ดู DA)
spinal accessory nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 11 ที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ ที่ทำให้ศรีษะและไลห่เคลื่อนไหว
English-Thai: Nontri Dictionary
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accessoryเสริม, ช่วย, สำรอง, เกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessory nerveประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๑ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, succenturiate; placenta, accessoryรกส่วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spleen, accessory; splen accessorius; splenculus; spleneolus; splenic exclaveม้ามส่วนเกิน [มีความหมายเหมือนกับ splenulus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accessoryชิ้นส่วนประกอบ [การบัญชี]
Accessory Nerveประสาทสมองเส้นที่ 11, ประสาทสมองคู่ที่ 11, ประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทแอกเซสซอรีย์, เส้นประสาทช่วย, ประสาทสมองที่สิบเอ็ด, ประสาทที่ 11 [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประดับยนต์ (n.) car accessory See also: minor fitting, of a car, car attachment Syn. เครื่องประดับยนต์, อุปกรณ์ประดับยนต์
ผู้สมรู้ร่วมคิด (n.) accessory See also: accomplice
ผู้เกี่ยวข้อง (n.) accessory See also: accomplice, confederate Ops. บุคคลภายนอก
ส่วนเพิ่มเติม (n.) accessory See also: addition, element, composition Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
องค์ประกอบ (n.) accessory See also: addition, element, composition Syn. ส่วนประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม
อุปกรณ์ประดับยนต์ (n.) car accessory See also: minor fitting, of a car, car attachment Syn. เครื่องประดับยนต์
เครื่องประกอบ (n.) accessory See also: addition, element, composition Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม
เครื่องประดับยนต์ (n.) car accessory See also: minor fitting, of a car, car attachment Syn. อุปกรณ์ประดับยนต์
เครื่องเครา (n.) accessory See also: parts, things Syn. เครื่อง, สิ่ง, สิ่งของ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Cause he'll be an orphan when you go to prison as an accessory... 'cause you got no parents to take him.แกจะเป็นกำพร้าตอนคุณเดินเข้าคุก ในเมื่อคุณไม่มีพ่อแม่รับเลี้ยงแก
An accessory is merely a piece of iconography used to express individual identity.เครื่องประดับเป็นสิ่งของที่... บ่งบอกถึงตัวตนแต่ละคน
But my boy sucre would not be calling me on the telephone, thereby making me an accessory to his dumb-ass escape,man.แต่ซูเครที่ฉันรู้จักมันไม่โทรหาฉันหรอก มันเคยทำงานให้ฉัน แต่ดันโง่มาแหกคุกเนี่ยนะ
I swear to God McClane I had no idea I was gonna be an accessory to Armageddonผมสาบานกับพระเจ้าได้เลย แม็กเคลน / ผมไม่รู้จริงๆว่าผมจะมี ส่วนร่วมกับกับพวกผู้ร้ายพวกนี้
For all I know, you snatched the kid. I don't want to be an accessory for kidnapping.ชั้นเห็นแค่ว่าคุณลักพาตัวเด็กมา ชั้นไม่อยากเข้าคุกไปด้วย
I told them I'd lock 'em up for accessory if they didn't hightail it.ฉันบอกพวกเขาว่าจะขังไว้ ถ้าพวกเขาไม่วิ่งออกไป
So, I'm gonna charge Sanders with accessory to murder.ตกลงเราจะตั้งข้อหาแซนเดอร์ ฐานสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรม
This 'cause somebody from my garage called one of those assholes, that doesn't make me an accessory of murder.นี่เป็นเพราะว่ามีบางคนในอู่ของฉัน โทรหาบางคนในกลุ่มพวกสารเลวนั่น นั่นมันไม่ได้หมายความว่าฉัน จัดหาอาวุธในการฆาตกรรม
This one can become a decorative accessory, thus it's not too bad.อันนี้ เอาไปเป็นของตกแต่ง ก็ไม่เลวนะ
This is not a maybe. Ryan burnett is an accessory to a terrorist attack.นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ไรอัน เบอร์เนต สมรู้ร่วมคิดกับการก่อการร้าย
Renee, that makes you an accessory after the fact.เรเน่ จากข้อมูลนี้มันทำให้คุณเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะ
And he died, i can press to make you an accessory to murder.และเขาเสียชีวิต ฉันสามารถทำให้กลายเป็นคดีฆาตกรรมได้

*accessory* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配件挂勾[pèi jiàn guà gōu, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄚˋ ㄍㄡ, 配件挂勾 / 配件掛勾] accessory hook
附属品[fù shǔ pǐn, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ ㄆㄧㄣˇ, 附属品 / 附屬品] accessory
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, 帮凶 / 幫兇] accomplice; accessory
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, 帮凶 / 幫凶] accomplice; accessory

*accessory* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセ[, akuse] (n) (abbr) (See アクセサリー) accessory
アクセサリー(P);アクセサリ[, akusesari-(P); akusesari] (n) accessory; (P)
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
デスクアクセサリ[, desukuakusesari] (n) {comp} desk accessory; DA
ポケット・チーフ;ポケットチーフ[, poketto . chi-fu ; pokettochi-fu] (n) pocket square (decorative handkerchief used as an accessory to a suit)
事前従犯[じぜんじゅうはん, jizenjuuhan] (n) accessory before the fact
事後従犯[じごじゅうはん, jigojuuhan] (n) accessory after the fact
事後従犯人[じごじゅうはんにん, jigojuuhannin] (n) (See 事後従犯) accessory after the fact
付かたり[つかたり, tsukatari] (n) addition; accessory; appendage; supplement; appendix; complement; excuse
付き物;付物;つき物[つきもの, tsukimono] (n) accessory; accompaniment; indispensable part; appendage
付属品[ふぞくひん, fuzokuhin] (n) accessory; fittings; appurtenances
付属物[ふぞくぶつ, fuzokubutsu] (n) belongings; appendage; accessory
付帯(P);附帯[ふたい, futai] (n,vs,adj-no) incidental; ancillary; accessory; secondary; collateral; (P)
副神経[ふくしんけい, fukushinkei] (n) accessory nerves
属具[ぞくぐ, zokugu] (n) tool which is attached to something (e.g. fire extinguisher on a boat); accessory; appliance
従物[じゅうぶつ, juubutsu] (n) accessory (thing); appurtenance
雲気[うんき, unki] (n) (1) cloud; look of the sky; movement of clouds; (2) kabuki accessory representing a cloud; (3) type of strange mist appearing in the sky, used for divination

*accessory* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของประกอบ[n.] (khøng prakø) EN: accessory ; supplementary item FR: accessoire [m]
เครื่องมือประกอบ[n. exp.] (khreūangmeū) EN: accessory tools FR:
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]
ผู้สมคบ[n.] (phūsomkhop) EN: accomplice ; accessory FR: complice [m]
ผู้สมรู้ร่วมคิด[n.] (phū som rū ) EN: accomplice ; accessory ; conspirator FR: complice [m]
รู้กัน[v. exp.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory ; understand each other FR:
สัญญาอุปกรณ์[n. exp.] (sanyā uppak) EN: accessory contract FR:
สมคบคิด[v. exp.] (som khopkhi) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with FR: conspirer
ส่วนประกอบ[n.] (suanprakøp ) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; ingrédient [m] ; facteur [m] ; accessoire [m] ; partie [f] ; composante [f]
ตัวประกอบ[n.] (tūaprakøp) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; factor ; accessory FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; facteur [m] ; ingrédient [m] ; accessoire [m]
อุปกรณ์[n.] (uppakøn = u) EN: equipment ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; device ; implement ; adjunct FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
อุปกรณ์ประกอบ[n. exp.] (uppakøn pra) EN: accessory equipment ; accessory FR: accessoire [m]
อุปกรณ์เสริม[n. exp.] (uppakøn soē) EN: accessories [pl] ; accessory equipment FR: accessoire [m]

*accessory* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonderzubehör {m}optional accessory
Anbaugerät {n}accessory equipment
Nebenanspruch {m}accessory claim
Zubehörteil {m}accessory part
Zusatzgerät {n}accessory unit
Zusatzvertrag {m}accessory contract

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *accessory*
Back to top