ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*แต่งแต้ม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น แต่งแต้ม, -แต่งแต้ม-

*แต่งแต้ม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต่งแต้ม (v.) decorate See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง
แต่งแต้ม (v.) decorate See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim Syn. ประดับประดา, ตกแต่ง, เสริมแต่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Most of these kids dress up the facts with fantasies, imaginary friends... storytelling, I..ส่วนใหญ่ของเด็กเหล่านี้มีการแต่งแต้ม จินตนาการ ,เพื่อน..
70% of this gas, without which our lungs cannot function, comes from the algae that tint the surface of the oceans.70% ของของออกซิเจนทั้งหมด ไม่รวมแก๊สที่เราหายใจไม่ได้ มาจากสาหร่ายที่แต่งแต้มอยู่บนพื้นผิวมหาสมุทร
And trendy infusion.แต่งแต้มด้วยความล้ำสมัย
YOU DON'T KNOW WHETHER IT'S A VERY BRIGHT LIGHTHOUSE AND YOU'RE VERY FAR AWAYเกือบทั้งหมดของกาแลคซี ที่ถูกแต่งแต้มสีแดง
# You're gonna leave 'em goin', "Oh, oh, oh" ##ที่จะแต่งแต้ม สีสันบนท้องฟ้า#

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *แต่งแต้ม*
Back to top