ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*สัมมนา*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สัมมนา, -สัมมนา-

*สัมมนา* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสัมมนา (n.) meeting See also: convention, assembly, conference, congress, session
สัมมนา (n.) seminar Syn. การประชุม
English-Thai: HOPE Dictionary
seminar(เซม'มะนาร์) n. กลุ่มสัมมนา,สัมมนา,การประชุมสัมมนา,วิชาประเภทสัมมนา,การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและอภิปราย
seminary(เซม'มินะรี) n. โรงเรียนศาสนา,โรงเรียนธรรมะ,โรงเรียนที่สอนวิชาศาสนศาสตร์ (เพื่อให้เป็นพระ) ,โรงเรียน (โดยเฉพาะโรงเรียนชั้นสูง) ,โรงเรียนมัธยมหรืออุดมศึกษาสำหรับสตรี,การประชุมสัมมนา., See also: seminarial adj.
symposium(ซิมโพ'เซียม) n. การประชุมสัมมนา
teleconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์หมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน videoconference
videoconferenceหมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน teleconference
English-Thai: Nontri Dictionary
seminar(n) การสัมมนา,การประชุมกลุ่ม
symposium(n) การประชุมสัมมนา
workshop(n) โรงงาน,ห้องเครื่อง,การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seminarสัมมนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seminarsสัมมนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
colloquium (n.) การสัมมนา Syn. conference
conferee (n.) ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
conference (n.) การสัมมนา Syn. convention, gathering, conferrence
conferrence (n.) การสัมมนา Syn. convention, gathering, conference
discussion group (n.) การสัมมนา See also: การประชุม, การประชุมสัมมนา, การปรึกษา Syn. conference, workshop
proseminar (n.) หลักสูตรการเรียนแบบการสัมมนาสำหรับนักศึกษา
seminar (n.) การสัมมนา See also: การประชุม, การประชุมสัมมนา, การปรึกษา Syn. discussion group, conference, workshop
symposiac (adj.) เกี่ยวกับการประชุมสัมมนา
symposium (n.) การประชุมสัมมนา See also: การประชุมอภิปราย Syn. conference, parley, discussion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช
Önceki seminerlerimize gelen hepiniz biliyorsunuz ki ben gruba yeni oyunda rehberlik ediyorum.พวกคุณบางคน เคยเข้าร่วมสัมมนานี้มาก่อน ว่าผมคือ ผู้นำกลุ่มทดลองเกมใหม่ของเรา
I need you to get ready for the Nanny Conflict Resolution Seminar at the Parents' Society.ฉันต้องให้เธอเตรียมพร้อมสำหรับ การสัมมนาเรื่องความขัดแย้งกับพี่เลี้ยงเด็ก ที่สมาคมผู้ปกครองอีก
Conferences, lecture tours... but Immigration has never had a problem.ประชุม สัมมนา เวลาผ่านด่านครวจ_BAR_ ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร
Hey, listen in the calendar section all week long there's a fiction writer's seminar at UNM.เป็นวันหยุดยาว มีการจัดการประชุมสัมมนานักเขียนนิยาย ที่มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโก และ คุณรู้นะ พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเผยแผ่
I got a call from the organizing committee of the Progressive Energies conference that's here tomorrow.ผมได้รับโทรศัพท์จากคณะผู้จัดการ สัมมนาเรื่องพลังงาน เพื่อความก้าวหน้าในวันพรุ่งนี้
They run CEO and management training seminars, but really that's just a front for a FULCRUM recruiting facility.พวกเขาทำงานเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการจัดการฝึกอบรมสัมมนา แต่จริงๆแล้ว มันเป็นแค่ฉากหน้า สำหรับการจัดหาที่ของ FULCRUM
Bill Bergey, our seminar leader, would like to meet you.บิล เบอร์กี้ หัวหน้างานสัมมนาของเรา ต้องการพบคุณ
I remembered at the spatter conference last spring,ผมจำไม่ผิด การสัมมนาครั้งล่าสุด เมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา
Send me the vip list for the conference today.ส่งรายชือ VIP ในการสัมมนา มาให้ฉัน
According to Simcoe, Dyson Frost wrote this seminal paper about something called "the mirror test."ตามข้อมูลของซิมคอร์ ไดสัน ฟรอสท์เขียน รายงานการสัมมนา เกี่ยวกับบางสิ่งที่ชื่อ "การทดสอบกระจก"
Carl has been trying to get the school board to let him come and do a seminar on good dental hygiene, but they've been dragging their feet.คาร์ลขอกรรมการโรงเรียน ให้อนุญาติเขาจัดสัมมนาเรื่อง สุขภาพฟัน /
The Jordan Chase experience seminar will resume tomorrow at 8:00 A.M. sharp.ประกาศ การสัมมนาของจอร์แดน เชส จะกลับมาอีกครั้งวันพรุ่งนี้ 8 น. ตรง
So between the excitement of seminars and square dancing there was still a little left over for a little something called the Super Bowl.ระหว่างความตื่นเต้นของ การสัมมนาและเต้นรำ ก็ยังมีให้เหลืออยู่บ้าง สำหรับรอบชิงฟุตบอล
So Mr. Ehlert about the seminar that we are going to.เอ่อ คุณเอเลิร์ท.. ..เรื่องสัมมนา ที่เราจะไปกัน
And then you say you're taking me to a management seminar and I think, "Wow, he sees something in me."แล้วคุณก็บอก จะพาฉันไปงานสัมมนา.. ..ฉันเลยคิดว่า "ว้าว เขาเห็นค่าฉัน"
Oh, good for you.ใช่ ผมเป็นหนึ่งในคณะสัมมนา เรื่องภาวะโลกร้อน
A Look Back." I'll try to catch it.หัวข้อ สัมมนาย้อนรอย จำหิมะได้ไหม
There's an economic summit in Geneva tomorrow night at the Egilsson Center.- มันจะมีการสัมมนา คืนพรุ่งนี้ที่เจนีวาที่ศุนย์ประชุมอีเกิ้ลสัน
We must look to the future and yet if this summit is to truly be about peace then there are many things we must let go:เราต้องมองไปยังอนาคต ถ้าการสัมมนานี้เป็นเรื่องความสงบอย่างแท้จริง ถ้าเช่นนั้นมันก็มีอีกหลายอย่าง ที่เราต้องปล่อยวาง
Send them to the summit and intercept the threat.ดีเลย ส่งพวกเขาไปยังงานสัมมนา และยับยั้งภัยอันตรายซะ
During the first two abductions, he was in New York and Atlanta giving the presentation in front of 100 people.ในสองคดีแรก เขาอยู่ที่ นิวยอร์ค และ แอตแลนต้า สัมมนากับคน 100 คน
Something happened at the company retreat, something that...มีบางอย่างเกิดขึ้น ที่งานสัมมนา บางอย่างที่...
Okay, so getting fired was his stressor, and Barry Flynn's seminar was his trigger somehow.โอเคการโดนไล่ออก\ เป็นแรงกดดันของเขา และการสัมมนาของแบร์รี่ ฟินน์\ คือตัวจุดชนวน
We actually met the guy back in... Where were we in '99? The science conference?เราเคยเจอเขาแล้ว ตอนปี 99 งานสัมมนาวิทยาการ ที่ไหนนะ
Okay, well, then put down the Hatorade and come to my seminar this afternoon.งั้นก็วาง Hatorade (เครื่องดื่มชูกำลัง) ลง แล้วมาที่ งานสัมมนาของฉันเย็นนี้ งานสัมมนา ?
Ms. Benthem received a last-minute opportunity to attend an all-expenses-paid teaching seminar in Maui.มิส เบนเดม ได้รับ โชดดี ที่ได้เดินทาง พร้อมค่าใช้จ่าย ไปสัมมนา ที่ เมาอิ
Well, how about I put on a memory seminar for you and your class?จะว่ายังไงถ้าผมจัด สัมมนาเรื่องความจำ ให้คุณกับเด็กในคลาส?
Mr. Patrick Jane is coming to give us a seminar on the upper limits of memory.มร.แพททริค เจนจะมา กล่าวสัมมนาให้กับพวกเรา เรื่องขีดจำกัดสูงสูง ของการจดจำ
Thought you were jetting off to some seminar or something.คิดว่าพ่อคงนั่ง เจท มาสัมมนา หรือ อะำไร
That was a business seminar, not a pleasure trip.ไม่เอาน่า นั่นมันสัมมนาทางธุึรกิจ ไม่ใช่ทริปล่าสมบัติ
Oh, it's colder up here for sure.ฉันชอบมาอยู่บนนี้ เวลามี สัมมนาเรื่องการคุกคามทางเพศ สวยจริงๆ
She's not my student. She organizes a De Beauvoir seminar.เธอไม่ใช่นักศึกษาของผมหรอก เธอจัดสัมมนานักเขียนเดอ โบวัวร์
I do seminars for a software company all over Asia.ผมจัดสัมมนาให้บริษัทซอฟต์แวร์ทั่วเอเชีย
Uh, sorry, but I have a seminar.เอ่อ ขอโทษนะ ฉันติดสัมมนาหน่ะ
It's no fun You know how seminars are.ไม่ตลกเลยนะ คุณรู้เรื่องสัมมนานี่
I'm here to pick you up after your seminar.ผมคอยคุณอยู่ หลังสัมมนานะ
If it weren't for the seminar we could be back.ถ้าไม่ใช่เพราะสัมมนา เราก็กลับมาอีกได้
Tomorrow will be the Official Discussion, before that, we shall arrange a 'gathering', so as to pull them to our side.พรุ่งนี้จะมีการสัมมนาอย่างเป็นทางการ แต่ก่อนอื่น เราจะต้องทำให้พวกเขาอยู่ข้างเรา
Just calling to thank you very much for your support at last month's seminar.ผมโทรมาขอบคุณ ที่สนับสนุนสัมมนาเดือนก่อน

*สัมมนา* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
学会[がっかい, gakkai] Thai: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ English: academic meeting
発表会[はっぴょうかい, happyoukai] Thai: งานสัมมนารายงานผล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *สัมมนา*
Back to top