ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*นำทาง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นำทาง, -นำทาง-

*นำทาง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การนำทาง (n.) guide See also: lead, direction Syn. การชี้ทาง, การบอกทาง
คนนำทาง (n.) guide
นำทาง (v.) lead See also: guide, beacon, conduct Syn. ชี้ทาง, พาไป, นำไป, พาไป
ผู้นำทาง (n.) guide Syn. คนนำทาง
เครื่องนำทาง (n.) guidance See also: guide, direction
English-Thai: HOPE Dictionary
airt(แอร์' อาร์ท) n. ทิศทาง-vt. นำทาง, ชี้ทาง., Syn. airth
beacon(บี'เคิน) n. กระโจมไฟ,สัญญาณไฟ,ดวงประทีป,เครื่องเตือน,กองไฟสัญญาณ vt. เตือน,เป็นสัญญาณให้,นำทาง,เป็นสัญญาณไฟให้, Syn. warning
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
channelize(แชน'เนิลไลซ) vt.,vi. นำทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ
cue(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง
dalai lama(ดา'ไล ลา'มะ) n. ตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของธิเบต
direct(ดิเรคทฺ',ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง,นำทาง,ชี้แนว,แนะแนว,ควบคุม,อำนวยการ,บัญชาการ,จ่าหน้าซอง,มุ่งส่ง,เล็ง,บ่าย adj.,adv. โดยตรง,เปิดเผย,แน่นอน,เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control,straight,candid
forerunner(ฟอร์'รันเนอะ) n. บรรพบุรุษ,ผู้นำหน้า,ผู้บอกกล่าวล่วงหน้า,ลางสังหรณ์,เครื่องนำทาง,ผู้เบิกทาง, Syn. herald
guidance(ไก'เดินซฺ) n. การแนะแนว,การนำทาง,เครื่องนำทาง
guide(ไกดฺ) vt. แนะแนว,แนะนำ,นำทาง,ชี้แนะ,ควบคุม. n. คนนำทาง,มัคคุเทศก์,เครื่องนำทาง,สิ่งชี้นำ,รางน้ำ,เข็มทิศ,เนตรนารี., See also: guidingly adv., Syn. lead,direct
guru(กู'รู) n. ผู้นำที่ฉลาด,ผู้นำทางศาสนาที่ฉลาด,พระอาจารย์ส่วนตัว., See also: guruship n.
imam(อิมาม') n. พระมุสลิมในสุเหร่า,ตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของมุสลิม., Syn. imaum
jockey(จอค'คี) n. นักขี่ม้าแข่งอาชีพ,คนขี่ม้าแข่ง,คนนำทาง vt. ขี่ม้าแข่ง,นำร่อง,จัดการ,โกง,หลอกลวง,โยกย้ายพลิกแพลง vi. หาผลประโยชน์ด้วยการพลิกแพลงหลอกลวง,โกง, Syn. plot,scheme
lead(ลีด) {led,led,leading,leads} vt. นำ,พา,จูง,ชักจูง,จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น,ล่อให้เกิดขึ้น,นำหน้า,พูดนำ,สั่ง,บัญชา,เป็นหัวหน้า,เล็ง vi. เป็นตัวนำ,นำไปสู่,นำหน้า,นำทาง,โจมตี,เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ,การนำ,ผู้นำ,สิ่งนำ,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ตะกั่ว:Pb; -S...conduct,guide
leading(ลี'ดิง) adj. หัวหน้า,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า,นำหน้า,ชี้นำ,นำทาง,แนะนำ. n. การนำ,การชี้นำ, Syn. first,foremost
lodestar(โลด'สทาร์) n. ดาวชี้นำ,ดาวนำทาง,ดาวเหนือ,สิ่งนำทาง,สิ่งชี้ทาง., Syn. loadstar
navigate(แนฟ'วิเกท) vt. เดินเรือ,ขับเครื่องบิน,นำทาง,นำวิถี, Syn. sail,guide
patristicadj. เกี่ยวกับผู้นำทางศาสนาคริสต์สมัยแรกเริ่ม
pilot(ไพ'เลิท) vt.,n. (คน,สิ่ง) นำร่อง,ขับเครื่องบิน,นำทาง,เป็นมัคคุเทศก์, Syn. helmsman
pioneer(ไพ'อะเนียร์) n. ผู้บุกเบิก,ผู้นำทาง,ผู้ริเริ่ม,กองหน้า,ผู้หักร้างถางพง,ทหารช่างหรือทหารโยธาที่นำหน้า -v. บุกเบิก,หักร้างถางพง,ริเริ่ม,นำทาง adj. ริเริ่ม,ดั้งเดิม, Syn. innovator,inventor
rubric(รู'บริค) n. ตัวหนังสือแดง,หัวเรื่องสีแดง,เครื่องหมายสีแดง,เครื่องหมายนำทางสีแดง,ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา,ข้อควรประพฤติ,กฎ
shepherd(เชฟ'เฟิร์ด) n. คนเลี้ยงแกะ,ผู้ดูแลคนอื่น,พระ,บาทหลวง. vt. เลี้ยงแกะ,เฝ้าดูอย่างระมัดระวัง,ดูแล,นำทาง,ชี้ทาง,แนะนำ,ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณ (ศาสนา) , (กีฬาฟุตบอล) ประกบคู่ต่อสู้. -Phr. (The good shepherd พระเยซูคริสต์), Syn. guide,he
steer(สเทียร์) vt.,n. (การ) คัดท้าย,ถือพวงมาลัย,คุมหางเสือ,นำทาง,ตามทาง,ชี้นำ,มุ่งหน้า,วัวตัวผู้ที่ตอนแล้ว -Phr. (steer clear of หลีก หลีกเลี่ยง), Syn. guide,pilot,conduct,lead
steerage(สเทีย'ริจฺ) n. การนำทาง,การคัดท้าย,การถือพวงมาลัย,การคุมหางเสือ,ส่วนของเรือที่ติดตั้งอุปกรณ์นำทาง,ส่วนของเรือโดยสาร ที่เก็บค่าโดยสารถูกที่สุด, Syn. steering
usher(อัช'เชอะ) n. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ,เจ้าหน้าที่นำแขกไปยังที่นั่ง,เจ้าหน้าที่ขานชื่อ,เจ้าหน้าที่ส่งสาร,กองหน้า vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว,นำ,แนะนำ,นำทาง,นำสู่,ส่งสาร., See also: ushership n., Syn. attendant,guid
war lordn. ผู้นำทางทหาร,ขุนศึก, Syn. warlord ,military leader
English-Thai: Nontri Dictionary
forerunner(n) ผู้มาก่อน,ผู้เบิกทาง,สัญญาณ,เครื่องนำทาง,บรรพบุรุษ,ลางสังหรณ์
guide(n) มัคคุเทศก์,คนนำทาง,ไกด์
jockey(n) นักขี่ม้าแข่ง,จ๊อกกี้,คนนำร่อง,คนนำทาง
skipper(n) ผู้บังคับการเรือ,กัปตันเรือ,ผู้นำทาง,กัปตันทีม
lodestar(n) ดาวหาง,ดาวเหนือ,สิ่งชี้ทาง,สิ่งนำทาง
navigate(vi) เดินเรือ,ขับเครื่องบิน,นำวิถี,นำทาง
pilot(n) นักบิน,คนนำร่อง,คนนำทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
navigateนำทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
navigatorผู้นำทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automated guided vehicle systemsระบบนำทางพาหนะอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Catch lettersอักษรนำทางอักษรนำทาง (Catch letters) คือ ตัวอักษรซึ่งปรากฏอยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษในหนังสือพจนานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นมีใจความเริ่มต้นด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใดและสิ้นสุดด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใด อักษรนำทางนี้นิยมพิมพ์เป็นกลุ่มละ 3 ตัวอักษร ในหนังสือบางเล่ม จัดทำอักษรนำทางเป็น 2 กลุ่ม คั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ หรือ hyphen ( - ) ซึ่งจะแสดงคำแรกและคำสุดท้ายในหน้านั้น การใช้อักษรนำทางเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้หนังสือเล่มนั้น เพราะผู้ใช้สามารถทราบได้ทันทีว่าคำที่ต้องการค้น อยู่ที่หน้าใดของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catchwordคำนำทางคำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
dynamoไดนาโม, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Guide dogsสุนัขนำทาง [TU Subject Heading]
Guiding Planeแนวนำทาง [การแพทย์]
Mentoring in businessการแนะนำทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Navigableนำทางได้ วิธีช่วยให้ผู้ใช้ท่องเว็บสืบค้นเนื้อหา และรู้ว่าตนเองอยู่ที่ตำแหน่งใดในหน้าเว็บ [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
avant-garde (n.) ผู้นำทางสังคม Syn. spearhead
beacon (n.) ไฟนำทางในการเดินเรือ
caliph (n.) ผู้นำทางศาสนาของประเทศมุสลิม
carry (vt.) ชักนำทางความรู้สึก
Dalai Lama (n.) ตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของทิเบต
deceived (adj.) ซึ่งนำทางผิด Syn. confused, misled
go by (phrv.) นำทางโดย
guide dog (n.) สุนัขนำทาง
lead (vi.) นำทางไป See also: นำ, พาไป, นำทาง, ทางนำไปสู่ Syn. guide
lead down (phrv.) นำทางลงมา
lead out (phrv.) นำทางไปก่อน See also: นำไปก่อน Syn. lead forth
loadstar (n.) ดาวเพื่อนำทาง Syn. lodestar
lodestar (n.) ดาวนำทาง (โดยเฉพาะดาวเหนือ) Syn. loadstar
misdirection (n.) การนำทางผิด Syn. misrepresentation
misguided (adj.) ซึ่งนำทางผิด Syn. deceived, confused, misled
misled (adj.) ซึ่งนำทางผิด Syn. deceived, confused
pilot (n.) ผู้นำทาง See also: ผู้ที่คอยชี้แนะ, คนนำทาง, มัคคุเทศก์ Syn. guide
pilot (vt.) นำทาง See also: ชี้แนะ, เป็นมัคคุเทศก์ให้ Syn. direct, lead
pilot in (phrv.) นำทางเข้า See also: นำร่องเข้า (เช่นเรือ)
pilot into (phrv.) นำทางเข้าไป See also: นำร่องเข้า (เช่นเรือ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You mean, there's no plan no scheme to guide our destinies?แปลว่าท่าน ไม่มีแบบแผนนำทาง พรหมลิขิตของเราเหรอ
I need two men to lead me to the minefield, and two to help to escape.แค่ 2 คนช่วยนำทางผมฝ่าดงกับระเบิด และที่เหลือช่วยตอนหนี
Mr. Heathcliff, if I'm not to have a guide to take me up to the Grange,คุณฮีฟคลิฟฟ์ ถ้าผมไม่ได้ คนนำทาง ผมกลับไปที่บ้านเกรนจ์
It's been four years but the vision ofJamie walking towards me will stay with me forever.ผ่านมาสี่ปี ...แต่ทัศนคติของเจมี่นำทางผม เธอจะอยู่กับผมตลอดไป
To help you, to guide Neo.ช่วยเหลือนาย นำทางนาย นีโอ
I know every face in town, so if you need a face-finder, I'm your man.ฉันรู้จักทุกคนในเมืองนี้ ถ้าคุณต้องการคนนำทาง ก็ฉันนี่แหละ
Of course I do, Lead on, my son,ไปสิ พ่ออยากอยู่แล้ว นำทางไปเลย ลูกพ่อ
What's a "Pokick"?อะไรคือ "กุญแจนำทาง" ?
We spend years developing our relationships with our guides so that we can protect you.เราใช้เวลาหลายปีสานสัมพันธ์ กับผู้นำทางของเรา เพื่อที่เราจะสามารถปกป้องพวกคุณ
...right about here, which then leads to this underwater passageway....ถูกต้อง ที่นี่ล่ะ ซึ่งแอ่งน้ำนี้จะนำทาง พาลงใต้น้ำผ่านไปทางนี้
I'm just asking you to point me in the right direction.ฉันแค่อยากให้คุณ ช่วยนำทางให้ฉัน ก็แค่นั้น
But if you could find all these things, they would lead a path... and you could know the mind of god.แต่ถ้าคุณหามันเจอ มันจะนำทางคุณ.. แล้วคุณจะรู้ถึงจิตใจของพระเจ้า
Jerry Shepard, expedition guide. Welcome to the bottom of the world.เจอรี่ เชฟพาร์ท ไกด์นำทาง ขอต้อนรับสู่ขั้วโลก
We know our dead guy was there every night leading up to his death, digging around the periphery of this property.เรารู้ว่าคนตายของเรายังอยู่ที่นั่น ทุกคืนนำทางไปยังที่เขาตาย ขุดรอบๆพื้นที่นี้
"Find the noble bird, let him take you by the hand and give you passage to the sacred temple."" หาพญานก ให้มันจูงมือ.. พานำทาง ไปสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์. "
We'll call for a gunship when we get there. Lead the way, R2.เราจะเรียกยานติดอาวุธมารับตรงนั้น นำทางไป อาร์ทู
All-wheel drive, touch screen navi, iPod capability, and a full tank of gas.รถทุกคัน ระบบนำทางแบบจอสัมผัส ความสามารถแบบไอพอต น้ำมันเต็มเปี่ยม
Quickly! Can you find the way home?เร็วเข้า เธอนำทางฉันกลับบ้านได้ใช่มั๊ย ?
And I shall be your consort, your guide, your chaperone, into the heart of darkness.อาจารย์จะขอเคียงข้าง นำทางให้พวกเธอ คอยดูแล นำพาเข้าไปในหัวใจที่มืดมิด
I hope that one sunny day a stronger love finds its path... and I fly away.ผมได้แต่หวังว่า.. สักวัน ความรักจะนำทางให้เรา.. ... และพาเราบินขึ้นไปด้วยกัน..
I need you to lead the evacuees through the gate.ผมต้องการให้คุณ เป็นคนนำทาง เข้าไปใน เกท
In this case, the "means" merely involve using the future we've seen to guide our investigation of the blackout.ในกรณีนี้ วิธีการมีส่วน เกี่ยวข้องน้อยมาก การใช้อนาคต เราได้เห็นแล้ว ที่นำทางการสืบสวนของเรา ไปในเหตุการ์หมดสติ
No, we learned about the crow deaths from a lead that I remembered from my flash-forward.เปล่า เราได้เรียนรู้ เรื่องการตายของอีกา จากตัวนำทางที่ผมจดจำได้ จากภาพในอนาคต
Because from the moment Dad flipped on the lights around here we knew it was all gonna end with you.นายคิดว่าทำไมฉันถึงได้สนใจในตัวนายนัก? เพราะขณะนี้ เสด็จพ่อกำลังส่องแสงนำทางอยู่รอบๆ นี่
My name is Ilona, and I'll be your sensory guide this evening..... ดิฉัน อิโรน่า ฉันคือไกด์นำทาง ในคืนนี้
Continue with the repairs, beginning with navigation and propulsion.ดำเนินการซ่อมต่อไป เริ่มด้วยการระบบนำทาง และ การขับเคลื่อน
I know that he is watching us now, looking down and guiding us as we take the last steps towards this historic agreement.ดิฉันรู้ว่าเขามองเราอยู่ตอนนี้ มองเรานำทางเรา ในขั้นตอนสุดท้าย ในการลงนามครั้งประวัติศาสตร์นี้
Piggybacking on one of red panda's trips?เป็นคนแบกรับภาระ ในการนำทางให้กับ องค์การแพนด้าแดง
So this crazy-ass map charted all the moments he saw leading up to today and beyond.ดังนั้นภาพแผนที่อนาคตนี้ คือภาพร่างอนาคตทั้งหมด ที่เขาเห็น นำทางวันนี้และวันข้างหน้า ให้กับเราได้
Our world is pixilated and only assumes definite form when observed, the very same way our computer simulations behave.มันเป็นเมืองที่ใหญ่หลวง ฉันสามารถนำทางทาง ของฉันผ่านบิตของมันทุก เพราะเพลย์สเต, วิดีโอเกม
I've just been going over the shuttle's navigational data, trying to figure out the path you took back to Destiny.ผมเพิ่งจะตรวจ ข้อมูลนำทางของกระสวยเอง พยายามที่จะเข้าใจว่า
What did you do, rewire the navigation system so it can accept a closed-circuit feed?คุณทำอะไร เขียนระบบนำทางใหม่เหรอ มันจะรับการจ่ายไฟแบบวงจรปิดได้เหรอ
He told me that in Camelot's darkest hour, when all seems lost... ..it would show me the way.เขาบอกว่า ในช่วงเวลา มืดมิดของแคมเมอรอท เมื่อมันเหมือนจะสูญเสีย มันจะนำทางให้ข้า ใช่ แต่อย่างไร
As Merlin lay dying, he gave Balthazar his dragon ring, saying it would guide him to the child who would one day grow to be Merlin's successor, the Prime Merlinean.ก่อนเมอร์ลินจะสิ้นใจ เขาได้มอบแหวนมังกรให้แก่บัลธาซาร์ และกล่าวว่ามันจะนำทางไปหาเด็กน้อย ผู้ซึ่งในวันหนึ่งจะกลายเป็นผู้สืบต่อพลังแห่งเมอร์ลิน
Erik, I can guide you through once you're in, but I need you to shut down whatever it is that's blocking me, then we just hope to God it's not too late for me to stop him.เอริค พอนายเข้าไปได้แล้ว เดี๋ยวฉันจะนำทางเอง แต่นายต้องช่วยกำจัด อะไรก็ตามที่คอยปิดกั้นฉัน และขอภาวนาต่อพระเจ้า ว่ามันจะไม่สายเกินไป
Me? I'm always around.แบบว่า, คอยประสานงาน, นำทางไปห้องเรียน, อะไรเถือกนั้น...
The Four Nations Bank feels like we're being too indecisive about mortgaging our railways.ธนาคารของทั้งสี่ชาติมองว่า เรายังไม่มีข้อยุติ เรื่องการนำทางรถไฟไปจำนอง ข้างนอกวังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
Stay with her so Anna can guide you. I'm going back.อยู่กับเธอ แอนนาจะนำทางคุณ ผมจะกลับไป
Yes, which probably means the wall will lead us to Mikael, who we've already found and lost.ใช่ นั่นอาจจะหมายความว่าผนังถ้ำนี้จะนำทางเราไปสู่ไมเคิล ผู้ที่ถูกพบแล้วก็หายตัวไปแล้ว
♪ To guide me far ♪# ที่ช่วยนำทางฉันไปไกลแสนไกล #

*นำทาง* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] Thai: นำทาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *นำทาง*
Back to top