ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lodestar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lodestar*, -lodestar-

lodestar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lodestar (n.) ดาวนำทาง (โดยเฉพาะดาวเหนือ) Syn. loadstar
English-Thai: HOPE Dictionary
lodestar(โลด'สทาร์) n. ดาวชี้นำ,ดาวนำทาง,ดาวเหนือ,สิ่งนำทาง,สิ่งชี้ทาง., Syn. loadstar
English-Thai: Nontri Dictionary
lodestar(n) ดาวหาง,ดาวเหนือ,สิ่งชี้ทาง,สิ่งนำทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want you to go down to the deck office, grab Jimmy, get on the Lodestar.ฉันต้องการให้คุณไปลงไปที่สำนักงานดาดฟ้า คว้าจิมมี่ได้รับในดาวหาง.
Stella Nashira. And a Lodestar's work cannot be rushed.สเตลล่า นาชิร่า และ งานแห่งโลดสตาร์เร่งไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lodestar
Back to top