ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beacon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beacon*, -beacon-

beacon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beacon (n.) ไฟเตือนภัย See also: ไฟสัญญาณ Syn. flare
beacon (n.) ไฟนำทางในการเดินเรือ
English-Thai: HOPE Dictionary
beacon(บี'เคิน) n. กระโจมไฟ,สัญญาณไฟ,ดวงประทีป,เครื่องเตือน,กองไฟสัญญาณ vt. เตือน,เป็นสัญญาณให้,นำทาง,เป็นสัญญาณไฟให้, Syn. warning
English-Thai: Nontri Dictionary
beacon(n) ไฟสัญญาณ,ประภาคาร,กระโจมไฟ,ดวงประทีป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beaconเครื่องบอกตำแหน่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lock confirmed on Beacon Terra 1.ล็อคยืนยันเมื่อวันที่ บีคนเทระ
Is it like I have some sort of beacon that only dogs and men with severe emotional problems can hear?หรือฉันมีสัญญาณอะไรที่มีแต่หมา... กับผู้ชายมีปัญหาด้านอารมณ์ได้ยิน
But to use this thing, which we call the transit we have to be able to clearly view the summits of Newton Beacon and Whitchurch Hill.แต่การใช้ เจ้าสิ่งนี้ที่เราเรียกว่า เครื่องผ่าน ต้องเห็นข้อสรุปการวัด ของนิวตั้น เบค่อน
We've made measurements with those 2 hills and we already know the height of Newton Beacon and Whitchurch Hill.คือ เราจะทำ... จะทำการวัดเทียบกับ2 เนินนั่น เรารู้ความสูงของเนิน
Emergency beacon activated."เริ่มส่งสัญญาณฉุกเฉิน"
We're defending Brooke Windham... whose very wealthy husband was found shot to death... in their Beacon Hill mansion.เรากำลังว่าความให้ บรู๊ค วินดัม ผู้ซึ่งมีสามีมหาเศรษฐีกลายเป็นศพ ที่แมนชั่นของพวกเขาเอง
First, trash the locater beacon inside my ship, the one you jacked.หนึ่ง... ทำลายระบบแจ้งตำแหน่ง ของยานที่ชิงมาเสมอ
When the moment is right, we will ignite the Beacon of the Liberty!เมื่อเวลานั้นมาถึง, เราจะจุดคบเพลิงเสรีภาพ!
This is a shining beacon of hope for...นี่เป็นไฟส่องทางให้กับ...
It has been a beacon of elegance and grace.มันเป็นไฟนำทาง ของความอลังการและงามสง่า
Jacob has always been a beacon of light.จาคอบเคยเข้ามาบอกกับฉันว่า
I'm Lester Beacon and this is American Duos.ผมเลสเตอร์ บีคอน และนี่คือรายการ อเมริกัน ดูโอ

beacon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标灯[biāo dēng, ㄅㄧㄠ ㄉㄥ, 标灯 / 標燈] beacon light; beacon
[fēng, ㄈㄥ, 烽] beacon fire
烽火台[fēng huǒ tái, ㄈㄥ ㄏㄨㄛˇ ㄊㄞˊ, 烽火台] beacon
岸标[àn biāo, ㄢˋ ㄅㄧㄠ, 岸标 / 岸標] lighthouse; shore beacon
[hòu, ㄏㄡˋ, 堠] mounds for beacons

beacon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビーコン[, bi-kon] (n) beacon
ラジオビーコン[, rajiobi-kon] (n) (obsc) (See 無線標識) radio beacon
レーダービーコン[, re-da-bi-kon] (n) radar beacon
標識灯[ひょうしきとう, hyoushikitou] (n) beacon light
無線標識[むせんひょうしき, musenhyoushiki] (n) radio beacon
狼火[ろうか, rouka] (n) signal fire; beacon
航空灯台;航空燈台[こうくうとうだい, koukuutoudai] (n) aeronautical beacon
航路標識[こうろひょうしき, kourohyoushiki] (n) beacon
ビーコンステーション[, bi-konsute-shon] (n) {comp} beaconing station
煙火[えんか, enka] (n) (1) smoke and fumes (e.g. from cooking); (2) beacon; skyrocket; signal fire; (3) fireworks
狼煙;烽火;狼烟[のろし;ろうえん(狼煙;狼烟);ほうか(烽火), noroshi ; rouen ( noroshi ; noroshi ); houka ( houka )] (n) beacon; skyrocket; signal fire
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ビーコンステーション[びーこんすてーしょん, bi-konsute-shon] beaconing station

beacon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระโจมไฟ[n.] (krajōmfai) EN: lighthouse ; beacon FR: phare [m]
ประภาคาร[n.] (praphākhān) EN: lighthouse ; beacon FR: phare [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beacon
Back to top