ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misled*, -misled-

misled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misled (adj.) ซึ่งนำทางผิด Syn. deceived, confused
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดผิด (v.) be misled See also: be misguided, have a wrong idea about Ops. คิดถูก
หลง (v.) be misled See also: be misguided, misunderstand, be mistaken Syn. เข้าใจผิด, หลงผิด
หลงผิด (v.) be misled See also: misunderstand, be mistaken

misled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดผิด[v. exp.] (khit phit) EN: be misled ; be misguided ; be mistaken ; have a wrong idea about ; take the wrong path FR: se faire une fausse idée ; être dans l'erreur
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; go astray ; forget FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงผิด[v. exp.] (long phit) EN: be mistaken ; be misled ; be misguided ; misunderstand FR: se tromper ; faire fausse route ; être dans l'erreur
หลงผิด[adj.] (long phit) EN: mistaken ; misled ; misguided FR:
สำคัญผิด[v.] (samkhan phi) EN: be misled into thinking ; mistake ; misunderstand FR: se méprendre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misled
Back to top