ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ข้อเท็จจริง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ข้อเท็จจริง, -ข้อเท็จจริง-

*ข้อเท็จจริง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อเท็จจริง (n.) fact See also: truth, evidence, matters of fact Syn. ความจริง, ความเป็นจริง, ข้อสรุป, ข้อพิสูจน์
English-Thai: HOPE Dictionary
aver(อะเวอ') vt. ยืนยันด้วยความมั่นใจ,ยืนยันข้อเท็จจริง, Syn. attest,affirm,swear)
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
commentary(คอม'มันทะรี) n. ข้อคิดเห็น,คำวิจารณ์,บทความแสดงข้อคิดเห็น,สิ่งที่ใช้อธิบาย, See also: commentaries n. บันทึกเหตุการณ์,บันทึกข้อเท็จจริง commentarial adj. ดูcommentary
corpus(คอร์'พัส) n. ร่างกาย,ศพ,รวมเรื่องเขียนขนาดใหญ่หรือสมบูรณ์,รวมวรรณกรรม,อวัยวะหรือส่วนของร่างกาย ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง,เงินก้อนใหญ่, Syn. corpse; -Phr. (corpus delicti ข้อเท็จจริงที่ได้ทำผิดกฎหมาย) -Phr. (corpus juris ประมวลหลักธ
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน,การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation,proof
datum(เด'ทัม,ดา'ทัม) n. ข้อมูลตัวเลข,ข้อเท็จจริงในการอ้างอิง,ฐาน, Syn. fact -pl. data
fact(แฟคทฺ) n. ความจริง,ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง), See also: factful adj., Syn. reality
factual(แฟค'ชวล) adj. เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: factually adv. factuality n.
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate,persuade
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
inference engineเครื่องอนุมานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นจะประกอบไปด้วยสามส่วนคือ 1. ตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) 2. ฐานความรู้ (knowledge based) และ3. ส่วนอนุมาน ส่วนอนุมานนั้นจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คำนวณหาผลลัพธ์จากข้อเท็จจริงและข้อสนเทศที่ได้เก็บเอาไว้แล้ว โดยผู้ใช้เป็นผู้จัดหาข้อสนเทศนั้นให้อีกชั้นหนึ่ง
justly(จัสทฺ'ลี) adv. อย่างยุติธรรม,อย่างซื่อสัตย์,โดยความเป็นธรรม,ตามข้อเท็จจริง,แม่นยำ,แน่ชัด, Syn. honestly,fairly
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
objectivity(ออบเจคทิฟ'วิที) n. การยึดถือวัตถุภาวะวิสัย,ข้อเท็จจริงภายนอก,ความเป็นรูปธรรม
phenomenon(ฟินอม'มะนอน) n. ปรากฎการณ์,ข้อเท็จจริง,สิ่งที่ประทับใจ,บุคคลที่ประทับใจ,คนที่ยอดเยี่ยม pl. phenomena, Syn. fact
probable causen. ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน,การเป็นผู้แทน,เครื่องหมายแสดงออก,ตัวอย่าง,ตัวแทน,ผู้แทน,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,การแสดงออก,รูป,ภาพ,รูปปั้น,การแสดงละคร,ข้อเท็จจริง,เครื่องแสดง,การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic
sooth(ซูธ) n. ความจริง,ความเป็นจริง,ข้อเท็จจริง. adj. ละมุนละไม,อ่อนหวาน,ปลอบโยน,จริง,แท้จริง., See also: soothly adv., Syn. truth
statistic(สทะทิส'ทิค) n. สถิติ,ข้อมูล,ข้อเท็จจริงเป็นตัวเลข, Syn. numerical fact,datum
statistical(สทะทิส'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับสถิติ,อาศัยสถิติ,อาศัยข้อมูล,อาศัยข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข.
statistics(สทะทิส'ทิคซฺ) n. วิชาสถิติ,สถิติ,ข้อมูล,ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข
subsequence(ซับ'ซะเควินซฺ) n. เหตุการณ์ภายหลัง,เหตุการณ์ที่ตามมา,สิ่งที่ตามมา,ข้อเท็จจริงที่ตามมา, Syn. sequel
tumble(ทัม'เบิล) vi.,vt. (ทำให้) ล้ม,ล้มลง,ตกลง,หกคะเมน,ตีลังกา,ถลา,พังลง,กลิ้งไปมา,พลิกไปมา,ทำให้ยุ่งเหยิง,รีบเร่ง,กระทำอย่างรีบร้อน,เข้าใจข้อเท็จจริง n. การล้มลง,การตกลง,การพังลง,การแสดงกายกรรม,การหมดอำนาจ,ความสนใจ,ความยุ่งเหยิง,กองที่ซ้อนกันยุ่งเหยิง,ความสับสน
unlearn(อันเลิร์น') vt. แก้ไขข้อเท็จจริง,ทำให้ลืม. vi. ลืม,ทอดทิ้งความรู้, Syn. forget
whitewash(ไวท์'วอช) n. น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังกำแพงให้เป็นสีขาว,สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง,การอำพรางความพ่ายแพ้, See also: whitewasher n., Syn. gilding,cover-up
English-Thai: Nontri Dictionary
fact(n) ข้อเท็จจริง,ความเป็นจริง
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง,เป็นความจริง
garble(vt) บิดเบือน(ข้อเท็จจริง),ทำให้สับสน
phenomenon(n) ปรากฏการณ์,สิ่งที่ประทับใจ,ข้อเท็จจริง,ความประหลาด
sooth(n) ข้อเท็จจริง,ความจริง,ความเป็นจริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
collusive actionคดีที่สมมุติข้อเท็จจริง (เพื่อให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligent inquiryการสอบสวนอย่างหนักหน่วง (เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidential factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ดู relevant fact] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factข้อเท็จจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact-finding boardคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorance of the factความไม่รู้ข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorantia facti excusat (L.)ความไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นข้อแก้ตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in factโดยพฤตินัย, ตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, irrelevantข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurorลูกขุน (ผู้ชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
similar factsข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Factualข้อเท็จจริง [การแพทย์]
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราวย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedrock (sl.) ข้อเท็จจริง See also: ความจริง
evidential (adj.) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง See also: เกี่ยวกับเรื่องจริง Syn. actual, exact, true, real
fact-finding (adj.) เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง See also: การหาข้อเท็จจริง
factual (adj.) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง See also: เกี่ยวกับเรื่องจริง Syn. actual, exact, true, real, evidential
lowdown (n.) ข้อเท็จจริง (คำสแลง) See also: ความจริง, โฉมหน้าอันแท้จริง, เบื้องหลัง
material (n.) ข้อเท็จจริง See also: ข้อมูล, เนื้อหา, ใจความ, สาระ, ความคิด
matter-of-fact (n.) ข้อเท็จจริง
matter-of-factly (adv.) ด้วยข้อเท็จจริง
matter-of-factness (n.) การเป็นข้อเท็จจริง
matters of fact (n.) ข้อเท็จจริง
truth (n.) ข้อเท็จจริง
whitewash (n.) สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง (คำไม่เป็นทางการ) See also: สิ่งที่อำพรางความจริง
whitewash (vt.) ปิดบังข้อเท็จจริง See also: อำพรางความจริง Syn. conceal, cover up
whitewasher (n.) ผู้ปิดบังข้อเท็จจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Respect that fact every second of every dayคำนึงข้อเท็จจริงนั้นทุกวินาทีทุกวัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, these are facts. You can't refute facts. The kid is guilty.ตอนนี้เหล่านี้เป็นข้อเท็จจริง คุณไม่สามารถหักล้างข้อเท็จจริง เด็กมีความผิดจริง
There's a certain amount of hurry up involved here.มีจำนวนหนึ่งของรีบขึ้น เกี่ยวข้องกับที่นี่ เพชรพลอย, เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของฉัน อยู่ในอันตราย
But the bottom line was that there was no factual errors in that story.แต่ความจริงก็คือ ไม่มีข้อเท็จจริงที่ผิดพลาด ในสารคดีเรื่องนี้ มีการฟังความจากทั้งสองข้าง
A separate report has been filed suggesting a train, despite the fact that the tunnels surrounding Parliament have been sealed shut.แต่มีรายงานที่แยกออกมาว่า... ...อาจจะเป็นทางรถไฟ, แม้ว่าจะขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ที่อุโมงค์รอบๆรัฐสภา... ...ได้ถูกปิดตายหมดแล้ว.
Hi. i needed to check some facts with your,uh... with your secretary about a fire that occurred on november 24,2006, in lawrence,kansas.หวัดดีครับ ผมอยากจะตรวจสอบ ข้อเท็จจริงบางอย่างกับ.. เอ่อ.. กับเลขาของคุณน่ะครับ
Although each of the world's countries would like to dispute this fact, we French know the truth:แม้ว่าทุกประเทษทั่วโลก ต่างพากันถกถึงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ แต่คนฝรั่งเศสอย่างเรารู้ดี
Of course I knew all the basic facts... the date of birth, home town, socioeconomic makeup.แน่นอนฉันรู้ ข้อเท็จจริงพื้นฐานทั้งหลาย วันเกิด บ้านที่ฉันอยู่ สถานะเศรษฐกิจทางสังคม
Then you won't have any trouble telling that to the press, and the fact that the LAPD;งั้นคุณคงไม่รังเกียจทีี่จะบอกสื่อมวลชนแบบนั้นนะครับ และอย่าลืมข้อเท็จจริงที่ว่า LAPD...
Now, if you were interested in science, you would know facts like the human nose and ears grow a fraction of an inch each year.ถ้าเธอสนใจวิทยาศาสตร์ล่ะก็ เธอจะรู้ข้อเท็จจริงที่ว่า จมูกและหูของมนุษย์ เติบโตขึ้นหนึ่งส่วนของหนึ่งนิ้วทุกๆ ปี
I-I'm sorry,ms.Hewes,but there's no factual basis for your motion.ฉัน-ฉันเสียใจ คุณฮิวส์,แต่ไม่มีข้อเท็จจริง ในการกล่าวหาของคุณ
Strangely enough, scientific records do support the fact that we are heading for the biggest solar climax in recorded history.มันก็น่าแปลก ที่บันทึกทางวิทยาศาสตร์ ก็รายงานข้อเท็จจริงที่ว่า จะเกิดปรากฏการณ์แสงอาทิตย์ที่แรงที่สุด อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในประวัติศาสตร์
Well, as a matter of fact, she is standing right here in this room.ดี ข้อเท็จจริงแล้ว เธอยืนทางด้านขวาของห้อง
It's about you and me and the fact that you've been checked out ever since I got home from Seattle.มันเรื่อง ระหว่างคุณและฉัน ตามข้อเท็จจริงคุณต้อง กำหนดตารางนัดไว้แล้ว ตั้งแต่ฉันมาึถึงบ้าน จากซีแอตเติล
Well, the speech is about school lunches teacher salaries and term limits.มีอะไรที่เป็นสื่อกลาง ทางข้อเท็จจริงที่จะช่วยได้ไหม? เ่อ่อ.. สุนทรพจน์ เกี่ยวกับ อาหารกลางวันของโรงเรียน
And that, too, is a fact. Yeah! Yeah.และนั่นคือ ข้อเท็จจริงเช่นกัน เจค ที่นี้คลั่งกันใหญ่แล้ว กองกำลังเต็มไปหมด
You need to remember there's what people wanna hear, wanna believe there's everything else, then there's the truth.คุณจำใส่กะโหลกไว้เลย มีสิ่งที่คนเค้าอยากได้ยิน ได้ฟัง อีกตั้งมากมายเยอะแยะ มากกว่าข้อเท็จจริงบ้าๆ นั่น
Other than that,and the fact that the Cleo Eller murder was not our first case,you're ready to publish.ถ้าไม่นับเรื่องนั้น และข้อเท็จจริงที่ว่า คดีคลีโอ เอลเลอร์ ไม่ใช่คดีแรกที่เราทำ เธอก็พร้อมสำหรับการตีพิมพ์แล้วล่ะ
When you know something you can argue fact,not merely make insupportable claims in a passionate tone.ถ้าคุณรู้อะไรบางอย่าง คุณจะอ้างข้อเท็จจริงได้ ไม่ใช่อ้างลอยๆ ด้วยน้ำเสียงใส่อารมณ์แบบนั้น
The gravedigger case finally begins today with an evidentiary hearing.ท้ายที่สุดก็เริ่มต้นแล้วในวันนี้ ในการไต่สวนหาข้อเท็จจริง ตามพยานหลักฐาน
It's how you present the facts that win or lose a case.แต่วิธีการที่คุณนำเสนอ ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ อาจชนะหรือแพ้ ต่อรูปคดีได้
It's only natural that you would want to construct facts that would give you some closure and peace.เป็นเพียงการกระทำไปตาม ธรรมชาติที่ต้องการ สร้างหลักฐานข้อเท็จจริงขึ้นมา เพื่อทำให้ตัวคุณดูใกล้ชิด และรักสงบ
I have access to your notes, but I can't examine the actual evidence because you destroyed it?ฉันสามารถอ่านบันทึก การทดสอบของคุณได้ แต่ฉันไม่อาจตรวจสอบ หลักฐานข้อเท็จจริงได้ เนื่องจากคุณได้ทำลาย มันทิ้งไปแล้วนั่นรึ?
Your honor, in California versus Trombetta, the Supreme Court ruled that the prosecution could destroy a sample to test for DNA because there was no bad faith.ท่านที่เคารพ ในคดีความที่ทาง รัฐแคลิฟอร์เนียกับโทมเบอร์ต้า ศาลสูงสุดได้พิพากษาแล้วว่า กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริง สามา่รถทำลายตัวอย่าง ที่นำไปทดสอบDNA ได้
Well, I don't need one if I've got probable cause, counselor.เอาล่ะ ฉันไม่จำเป็นต้องมีหมายค้น ถ้าฉันมีข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้ ทนายความ
Willing to bet there's a judge or two out there who'd see that as probable cause, but I'll tell you what.ท้าพนันได้เลยต่อให้มีผู้พิพากษา 2 ท่าน วินิจฉัยรอยนั่น ใครจะเห็นข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้ แต่ฉันจะบอกอะไรนายให้นะ
Whatever Hank was investigating, him trying to find an RV, is there any danger that could lead back to you?อะไรก็ตาม แฮงค์ถูกเรียกตรวจสอบข้อเท็จจริง เขาพยายามตามหารถบ้านเคลื่อนที่ จะมีอันตรายอะไร
I can't speak on behalf of everyone, but I'm still contemplating the unbelievable fact that we had the possible mastermind of the global blackout in our hands, and just before he's able to divulge any real information,ผมไ่ม่สามารถพูด ในนามของทุกคนได้ แต่ผมได้พิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี้แล้ว ว่าไม่น่าเชื่อถือ แต่เรายังมีความเป็นไปได้ ที่จะได้ตัวจอมบงการ
With respect, sir, a comprehensive investigation under your edict cleared him of any wrongdoing.ด้วยความเครพค่ะท่าน การตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใต้คำสั่งของคุณ ทำให้เขาพ้นข้อกล่าวหาทุกๆการกระทำผิดกฎหมาย
I mean, you'll be putting them in danger if you go back.แบบว่า นายน่าจะคิดถึงข้อเท็จจริง ว่าจะทำให้พวกเขาได้รับอันตราย ถ้านายกลับไป
Do you have an explanation for the fact that the two sides of the rib fail to match?คุณมีคำอธิบาย สำหรับข้อเท็จจริงนี้ไหม ที่ว่าสองด้านของซี่โครง มีร่องรอยไม่สอดคล้องกัน?
"If/then" statements are binary truth functions wherein a compound sentence is logically equivalent to the negative.ถ้า/งั้นก็" เป็นคำใช้คู่กัน เพื่อบ่งบอกข้อเท็จจริง ที่มีเขื่อนไขไปด้วยกัน ใช้มากในประโยคความรวม เปรียบเสมือนเป็นหลักคิด ในทางตรรกศาสตร์
Yes. As a matter of fact, I do.รู้สิ ตามข้อเท็จจริงแล้ว ฉันรู้
But right here... coroner's inquest.แต่ ตามข้อเท็จจริง... รายงานชันสูตร
It's time for me to stop checking facts and actually start writing.มันเป็นเวลาที่ฉันจะต้องหยุด ตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วควรจะเริ่มต้นเขียนได้แล้ว
And through process of elimination and caveat emptor, which will require assembling a few more facts, we can narrow this down considerably.และตามหลักการ ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงเล็กน้อย เราก็สามารถทำให้มันแคบลงไปได้มาก
Get over the fact that I tried to turn her into a vampire?บางที เธออาจจะมองข้ามข้อเท็จจริง ที่ฉันพยายามจะทำให้เธอเป็นแวมไพร์นะ
We're looking into everything, but we work on fact, not conjecture, and the fact is that the scumbags that hit you first were Mexican cartel, not some German multinational whatever, and definitely not Colonel Sanders.เราสืบค้นข้อมูลทุกอย่าง แต่เราต้องสืบหาข้อเท็จจริง คาดเดามั่วๆไม่ได้ และความจริงก็คือ
I'm just stating the facts, and the facts happen to be... guys, I'm sorry I'm late.มันไม่ได้ช่วย ฉันแค่เริ่มจากข้อเท็จจริง และความจริงมักจะ.. ทุกคน.ขอโทษทีที่มาช้า.
I think you guys make some really interesting points, points that I respect, but I will say this.ฉันคิดว่าพวกนาย มีประเด็นน่าสนใจว่ะ เป็นข้อเท็จจริงที่ฉันชอบว่ะ แต่ฉันจะต้องพูดเรื่องนึง
Yeah, if you get past the fact that it was carved into a guy's body.ใช่ ถ้าคุณมองข้ามข้อเท็จจริง ที่มันถูกสลักไว้บนร่างคนตายได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ข้อเท็จจริง*
Back to top