ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มั่นคง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มั่นคง*, -ไม่มั่นคง-

ไม่มั่นคง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มั่นคง (v.) be unsteady See also: be unstable, be changeable, be variable, be inconstant Ops. มั่นคง
English-Thai: HOPE Dictionary
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
cranky(แครง'คี) adj. อารมณ์ร้าย,ฉุนเฉียว,ไม่มั่นคง,คว่ำ,ง่าย,เอียงง่าย,ประหลาด,บ้า ๆ บอ ๆ, Syn. cross,sulky,peevish ###A. calm
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน,เหลวไหล,พิลึกกึกกือ,ประหลาด,อ่อนแอ,ไม่มั่นคง,ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
erratic(อิแรท'ทิค) adj.,n. (คนที่) เบี่ยงเบน,เอาแน่ไม่ได้,ไม่มีกฎเกณฑ์,ไม่มั่นคง, See also: erraticism n. ดูerratic
exposed(อิคซฺโพซดฺ') adj. ซึ่งเปิดออก,ซึ่งไม่มีที่ปิดบัง,ไม่มั่นคง,ซึ่งอาจถูกโจมตีได้, See also: exposedness n.
flimsy(ฟลิม'ซี) adj. ไม่มั่นคง,บอบบาง,อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,ไม่เพียงพอ,ไม่มีประสิทธิภาพ. n. กระดาษบาง,สำเนารายงาน,สำเนา., See also: flimsily adv. flimsiness n., Syn. weak
fluid(ฟลู'อิด) n. ของเหลว,ของไหล,สิ่งที่ไหลได้. adj. เกี่ยวกับของเหลว,ซึ่งไหลได้,เกี่ยวกับสารที่เปลี่ยนรูปได้ง่าย,ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่าย,ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง., See also: fluidal adj. fluidity n., Syn. liquid
infirm(อินเฟิร์ม') adj.,vt. (ทำให้) อ่อนแอ,อ่อนกำลัง,ไม่แข็งแรง,ไม่มั่นคง,ชรา,ไม่แน่วแน่, See also: infirmness n. - S. feeble ###A. robust
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นคง,ความไม่มั่นใจ,สิ่งที่ไม่แน่นอน
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง,ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความลังเลใจ
instable(อินสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง,ไม่คงที่,ไม่แน่นอน, Syn. unstable
labile(เล'เบิล,-ไบลฺ) adj. มักเปลี่ยนแปลง,ไม่มั่นคง,ไม่คงที่., See also: lability n. ดูlabile, Syn. changeable
lubricity(ลูบริส'ซิที) n. ความลื่น,ความสามารถหล่อลื่น,ความไม่มั่นคง,ความไม่ยั่งยืน,ความไม่แน่นอน,ความเหลาะแหละ,ความแพศยา,ความมักมากในกาม, Syn. slipperiness
lubricous(ลู'บริคัส) adj. หล่อลื่น,ลื่น,ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,แพศยา,มักมากในกาม,มั่วโลกีย์
precarious(พรีแค'เรียส) adj. ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ล่อแหลม,อันตราย,เสี่ยง,ไม่เพียงพอ, See also: precariousness n.
psychopath(ไซ'คะพาธ) n. บุคคลที่ป่วยทางจิตหรือมีภาวะจิตที่ไม่มั่นคง,ผู้ต่อต้านกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม,ผู้ไร้ศีลธรรมแม้มีปัญญา., See also: psychopathic adj., Syn. psychotic
rickety(ริค'คิที) adj. ล้มได้ง่าย,โคลงเคลง,ง่อนแง่น,ขี้โรค,มีข้อต่อที่อ่อนแอ,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ปกติ,เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน, See also: ricketiness n., Syn. infirm
ungrounded(อันเกรา'ดิด) adj. ไม่มีพื้นฐาน,ไม่มั่นคง,ไม่แข็งแรง,ไม่มีมูลเหตุ,ไร้เหตุผล,ไม่เชื่อมต่อกับพื้นดิน,ไม่มีมูลความจริง
shake(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ) เขย่า,สั่น,โยก,ทำให้สั่น,สลัด,สะบัด,ทอดทิ้ง,ทำให้กระวนกระวาย,กวนใจ,ทำให้สงสัย,ขจัด,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,สะท้าน,แกว่ง,ไม่มั่นคง,หวั่นไหว,จับมือกัน (แสดงความเคารพการทักทายหรือการเห็นด้วย) ,สิ่งที่เกิดจากการสั
shaky(เช'คี) adj. สั่น,สั่นเทา,สั่นระริก,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,โอนเอน,โยกคลอน,ไม่มั่นคง,ทำท่าจะล้ม,น่าสงสัย., See also: shakily adv. shakiness n., Syn. decrepit,rickety
slippery(สลิพ'เพอรี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,ลอดหลุดได้ง่าย,มีเล่ห์เหลี่ยม,กลีบดอก,ไม่น่าไว้วางใจ,ขี้โกง,ไม่มั่นคง, See also: slipperiness n.
teeter(ที'เทอะ) vi. เดินโซเซ vt. เล่นไม้กระดานหก,กระดกขึ้นลง,เคลื่อนที่อย่างไม่มั่นคง. n. กระดานหก,การเคลื่อนที่ขึ้นลงแบบกระดานหก., Syn. waver
ticklish(ทิค'ลิช) adj. บ้าจี้,รู้สึกจั๊กจี้ได้ง่าย,ขี้จั๊กจี้,ยาก,ยุ่งยาก,เสียง,ไวต่อการกระตุ้น,ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน., See also: ticklishly adv. ticklishness n., Syn. touchy,delicate,dicey
tipsy(ทิพ'ซี) adj. เมาเล็กน้อย,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ตรง,โกง. -tipsily adv., See also: tipsiness n.
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,อกตัญญู,ไร้สัตย์,หลอกลวง,ไม่น่าไว้ใจ,มีเล่ห์เพทุบาย,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless,disloyal,misleading,sly
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ,การหักหลัง,ความอกตัญญู,การไม่มีสัจจะ,การไร้สัตย์,ความไม่น่าไว้วางใจ,การมีเล่ห์เพทุบาย,ความไม่มั่นคง,อันตราย, Syn. disloyalty
unconstant(อันคอน'สเทินทฺ) adj. ไม่มั่นคง.
unsettle(อันเซท'เทิล) vt. ทำให้ไม่มั่นคง,เปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ทำให้อ่อนแอ. vi. กลายเป็นไม่มั่นคง,กลายเป็นไม่มีระเบียบ., See also: unsettlement n., Syn. upset
unsettled(อันเซท'เทิลดฺ) adj. ไม่เป็นหลักแหล่ง,ไม่อยู่กับ,ไม่มั่นคง,ไม่เป็นระเบียบ,ไม่ได้ชำระสะสาง,หลักลอย,ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย,ไม่ตัดสินใจแน่นอน,ผันแปร., See also: unsettledness n.
unsound(อันเซาดฺ') adj. ไม่มั่นคง,มีโรค,เน่าเปื่อย,เสื่อมเสีย,ไม่แน่,หละหลวม,แตกง่าย,ไม่น่าไว้ใจ.
unstable(อันสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่สม่ำเสมอ, See also: unstableness n. unstably adv., Syn. unsteady,fluctuating ###A. stable
unsteady(อันสเทด'ดี) adj.,vt. (ทำให้) ไม่มั่นคง,เปลี่ยนแปลงง่าย,ไม่เที่ยง., See also: unsteadily adv. unsteadiness n., Syn. unstable
vulnerable(วัล'เนอระเบิล) adj. บาดเจ็บได้,ถูกโจมตีได้ง่าย,ถูกตำหนิได้ง่าย,ไม่มั่นคง,เปราะ,อ่อนแอ., See also: vulnerability n. vulnerableness n. vulnerably adv.
waver(เว'เวอะ) vi.,n. (การ) แกว่งไปมา,แกว่งไกว,โซเซ,โอนเอนไปมา,วอกแวก,ลังเล,หวั่นไหว,ไม่มั่นคง,สงสัย,ผันแปร,แปรปรวน,ผู้โบก,เครื่องดัดผม,ผู้ดัดผม, See also: waverer n. waveringly adv.
wonky(วอง'คี) adj. สั่น,สั่นเทา,โซเซ,โงนเงน,ไม่มั่นคง,ไม่น่าไว้วางใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
infirm(adj) อ่อนแอ,ไม่แข็งแรง,ทุพพลภาพ,ไม่มั่นคง,บกพร่อง
insecure(adj) ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,ไม่ปลอดภัย
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นใจ,ความไม่แน่นอน,ความไม่มั่นคง
ungrounded(adj) ไม่มีมูล,ไม่แข็งแรง,ไม่มีเหตุผล,ไม่มั่นคง
unsound(adj) ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ไว้ใจไม่ได้
unstable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่สม่ำเสมอ
unsteady(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่คงที่,ไร้เสถียรภาพ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instabilityไม่มั่นคง, อารมณ์หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงง่ายแบบอารมณ์เด็ก ๆ, ความไม่คงตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
instable (adj.) ไม่มั่นคง See also: ไม่คงที่
totter (vi.) ไม่มั่นคง
treacherous (adj.) ไม่มั่นคง
unconstant (adj.) ไม่มั่นคง
unreliable (adj.) ไม่มั่นคง See also: ไม่ปลอดภัย
unsteady (adj.) ไม่มั่นคง Syn. unstable Ops. stable
vulnerable (adj.) ไม่มั่นคง See also: ที่มีจุดอ่อน
unsound (adj.) ไม่มั่นคง (อาคาร) Syn. unstable Ops. sound
destabilise (vt.) ทำให้ไม่มั่นคง (โดยเฉพาะทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ) See also: ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ (โดยเฉพาะทางการเมือง)
destabilize (vt.) ทำให้ไม่มั่นคง (โดยเฉพาะทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ) See also: ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ (โดยเฉพาะทางการเมือง)
instability (n.) ความไม่มั่นคง See also: ความไม่แน่นอน, การไม่มีเสถียรภาพ, ความลังเลใจ
puppy love (n.) ความรักระหว่างเด็กหนุ่มและเด็กสาวที่ยังไม่มั่นคง
ticklish (adj.) ที่ไม่มั่นคง See also: ไม่แน่นอน, อ่อนไหว Syn. unstable, unsteady
totter (n.) การก้าวเดินอย่างไม่มั่นคง
tottery (adj.) ที่ไม่มั่นคง See also: สั่นคลอน, ง่อนแง่น Syn. weak, rattletrap
unsettle (vt.) ทำให้รู้สึกไม่มั่นคง See also: ทำให้ไม่สบายใจจากการเปลี่ยนแปลง Syn. disconcert, insecure
unsettled (adj.) ที่รู้สึกไม่มั่นคง See also: ที่ไม่สบายใจจากการเปลี่ยนแปลง Syn. unpredictable, unstable Ops. stable
unsettlement (n.) ความรู้สึกที่ไม่มั่นคง
vulnerableness (n.) ความไม่มั่นคง
vulnerably (adv.) อย่างไม่มั่นคง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I was lonely and insecure, just like Lydia.และฉันก็โดดเดี่ยว ไม่มั่นคง เหมือนลิเดีย
Not spontaneous enough, adventurous enough, funny enough...ไม่มั่นคงพอ, ไม่ตื่นเต้นพอ, ไม่ตลกพอ...
So we've been considering those who wish to control others through their insecurity and their narcissism.เราได้พิจารณาบุคคล ที่ชอบบงการผู้อื่น... ...ผ่านความไม่มั่นคงและ ความหลงตัวเองของพวกเขา
He's already been exhibiting behavioral instability... in the virtual battle simulations.มันควรจะได้รับ การบำบัดอารมณ์ที่ไม่มั่นคงก่อน ในโลกเสมือนนั่นน่ะ
Those mountains are treacherous. There are glaciers to be crossed.ภูเขาพวกนั้นมันไม่มั่นคง ต้องข้ามธารน้ำแข็ง
I'm gonna have to ask you to please steer clear of my office...เพราะสถานการณ์ในด้านการงาน ของผมตอนนี้ไม่มั่นคง
If you come snooping around my office, it could make me look unstable and it could hurt me.อาจทำให้ผมดูไม่มั่นคง และอาจส่งผลร้าย พบเพื่อนร่วมงานฉันหน่อยนะ
I got insecure and depressed.ฉันก็เริ่มไม่มั่นคงและท้อใจ
Of course your income wouldn't be steady also...แน่นอนว่า รายได้คุณคงไม่มั่นคงด้วยเช่นกัน...
My income isn't steady but...รายได้ผมไม่มั่นคง แต่...
You really don't need to feel insecureแค่ไม่อยากรู้สึก ไม่มั่นคง
It's just, it's too much instability. It's not good for him.มันแค่ ไม่มั่นคงเกินไป มันไม่ดีสำหรับเขา
Hard, treacherous work.งานหนักมาก, งานที่ไม่มั่นคงเนี่ยนะ
There are six credit card fees he has to deal with.แต่ทำไมแกกลับไปเรียน เรื่องธุรกิจสร้างหนัง ที่มันไม่มั่นคงแบบนั้น
If not, we will be vulnerable.ไม่อย่างนั้นเราจะไม่มั่นคง
And your very confident sexual display is, you know, a total contradiction of the fear and insecurity.แต่ว่าการแสดงแบบมั่นใจสุดๆของคุณแบบนั้น มันออกจะตรงกันข้ามกันเลยกับความกลัวและความไม่มั่นคง
I mean, how can you hit the ball straight if your clubs don't trust you?คือว่า เราจะตีได้ไม่ตรง ถ้าเราจับไม้ไม่มั่นคง
Charles, don't get me wrong.เกือบจะสามารถออกจากวิถีทางของตัวเอง เขาถูกเลี้ยงมาด้วยความไม่มั่นคง
My patients are insecure,some of them,deeply unhappy.คนไข้ของผมจิตใจไม่มั่นคง บางคนไม่มีความสุขเอามากๆ
I thought you were just a callow, social-climbing former swimsuit model who married above her station only to be enslaved by her own insecurities.ฉันคิดว่าคุณก็เป็นแค่เด็กอ่อนด้อยประสบการณ์ พวกอดีตนางแบบชุดว่ายน้ำไต่เต้าทางสังคม ด้วยการแต่งงานกับ คนที่มีสถานะทางสังคมเหนือกว่า เพียงเพื่อที่จะอ้างสิทธิ์ในตัวเธอแลกกับความไม่มั่นคงทางสังคม
It's a tomb.ที่นี่ไม่มั่นคง, มันเป็นสุสาน.
So, if she looks unsteady, take her hand.ดังนั้น ถ้าหล่อนดูเหมือนไม่มั่นคง ให้ช่วยเหลือหล่อน
Abbey, why didn't you contact us if you suspected he was unstable after an admittedly violent episode?เอบบี้, ทำไหมคุณถึงไม่ติดต่อเรา ถ้าคุณสงสัยว่าจิตไม่มั่นคง. หลังการสะกดจิต
LITTLE TOMMY WHEELER. YOU REMEMBER HIM?จากบันทึกทางการแพทย์ ทอมมี่อาจจะมีอารมณ์ไม่มั่นคงนัก
Women hide their need for commitment... men disguise their growing insecurity... wives mask their intense disdain.ผู้หญิงปิดบังความต้องการที่จะผูกมัด ผู้ชายหลบเลี่ยงการเริ่มรู้สึกไม่มั่นคง ภรรยาใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการดูถูกเหยียดหยาม
I want them young and unstable.- ผมต้องการเอ๊าะๆ และไม่มั่นคง
An uncertain diminished 7th.ดิมินิช 7th ที่ไม่มั่นคง
You simpering wad of insecurity and self-loathing?ทั้งเป็นที่ตั้งของความไม่มั่นคง และเกลียดตัวเองเนี่ยนะ?
Unstable childhood. I get calm in a crisis.ชีวิตไม่มั่นคงตอนเด็กน่ะ ฉันเลยสงบได้ในเวลาวิกฤต
He was pale,shaky,just... really unsteady.เขาหน้าซีด ตัวสั่น\ไม่มั่นคง
Just...insecure and naive.ก็แค่... คนที่รู้สึกไม่มั่นคงและไร้เดียงสา
She's not Darth Vader yet.เธออยู่ในจุดที่ไม่มั่นคง
619 states that any command officer... who is emotionally compromised by the mission at hand... must resign set command.619 ว่า หากผู้บังคับบัญชา อยู่ในภาวะอารมณ์ไม่มั่นคงขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องถูกปลดจากตำแหน่ง
I can tell you, I am emotionally compromised.ผมบอกได้เลย ผมอยู่ในภาวะอารมณ์ไม่มั่นคง
I relinquish my command based on the fact that I have been emotionally compromised.ผมจึงจะขอสละตำแหน่งกัปตัน เนื่องจากว่าผมอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ไม่มั่นคง
Even though I feel myself slipping.แม่ว่าผมจะรู้สึกไม่มั่นคง
# Now and then I get insecure ## ในตอนนี้ ฉันไม่มั่นคง #
And she knows that it would be an unstable environment for a baby.ละเธอรู้ว่าสภาพแวดล้อม ไม่มั่นคงต่อเด็ก
Sweets would probably say that the need to hit balls with a large stick shows that you're insecure with your manhood.สวีทคงจะบอกว่าความต้องการ ที่จะหวดลูกบอลด้วยไม้อันโตๆ บ่งบอกถึงความรู้สึกไม่มั่นคงในความเป็นชายของคุณก็ได้
And insecure and stupid, but that doesn't change the fact that Matt's always gonna be in love with you, and I'm always gonna be the backup.และไม่มั่นคง และโง่ แต่มันไม่เปลี่ยนแปลงความจริงไปได้หรอก มี่แมตหลงรักเธออยู่ตลอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มั่นคง
Back to top