ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้สัญญา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้สัญญา*, -ให้สัญญา-

ให้สัญญา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้สัญญา (v.) promise See also: give one´s word to do, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำปฏิญาณ, ให้คำมั่น
ให้สัญญา (v.) promise See also: give one´s word to do, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำปฏิญาณ, ให้คำมั่น
ให้สัญญา (v.) signal See also: give a signal Syn. ส่งสัญญาณ, บอกสัญญาณ
English-Thai: HOPE Dictionary
beckon(เบค'เคิน) {beckoned,beckoning,beckons} vt.,n. (การ) ให้สัญญาณด้วยศีรษะหรือมือ., See also: beckoner n., Syn. gesture
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
blinker(บลิง'เคอะ) n. ผู้กะพริบตา,เครื่องปิดตาม้า,ผู้ปิดตาม้า,แว่นตา,ไฟกะพริบให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวรถ,ตะเกียงสัญญาณ,ตา vt. สวมที่ปิดตาม้า,กลบเกลื่อน
buzzer(บัซ'เซอะ) n. สิ่งที่ทำเสียงหึ่ง,คนที่พึมพำ,เครื่องไฟฟ้าที่ให้สัญญาณเรียก
flag(แฟลก) {flagged,flagging,flags} n. ธง,ธงเรือ,ธงบัญชาการ,ทางกว้าง,ป้ายชื่อหนังสือแผ่นหินสำหรับปูพื้น. vt. ประดับด้วยธง,ให้สัญญาณด้วยธง,ตีธง,โบกธง., See also: flagger n., Syn. banner ตัวบ่งชี้เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้เป็นตัวชี้ถึงสถานะใด สถานะหนึ่ง ในโปรแกรมที่เขียนขึ้น เช่น จริง (true) , ไม่จริง (false)
flare(แฟลร์) {flared,flaring,flares} vi.,vt. (การ) ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกระทันหัน,ส่องแสงสว่างแวววับ,เดือดดาล,เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกะทันหัน,กางออก,บานออก,แผ่ออก,ผายออก,แสดงออกอย่างโอ้อวด,ให้สัญญาณด้วยแสงสว่างที่วอบแวบ., Syn. burn
fugle(ฟิว'เกิล) vi. ให้สัญญาณ,นำ,สาธิต
gesticulationn. การแสดงลักษณะท่าทาง,การชี้มือชี้ไม้,การให้สัญญาณ., See also: gesticulative,gesticulatory adj.
gesture(เจส'เชอะ) vi.,vt.,n. (การ) แสดงอากัปกิริยาแสดงลักษณะท่าทางชี้มือชี้ไม้,ให้สัญญาณ, See also: gestural adj. gesturer n., Syn. action,sign,indication,signal,motion
lightship(ไลทฺ'ชิพ) n. เรือทอดสมอที่ให้สัญญาณไฟเพื่อช่วยการเรือของเรืออื่น ๆ
motion(โม'เชิน) n. การเคลื่อนที่,อำนาจการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว,วิธีการหรือท่าทางในการเดิน,กิริยาท่าทาง,ข้อเสนอเป็นทางการ,การขอร้องต่อศาล,แรงดลใจ,ความโน้มน้าว -Phr. (in motion กำลังเคลื่อนที่) vt. โบกไม้โบกมือหรือให้สัญญาณเคลื่อนที่, See also: motioner n.
nand(แนนด์) ไม่และตัวดำเนินการตรรกะ (logical operator) ตัวหนึ่งซึ่งจะให้สัญญาณเป็น "จริง" ถ้าสัญญาณเข้าทางใดทางหนึ่งหรือทั้งสองทางเป็น "เท็จ" และถ้าสัญญาณเข้าทั้งคู่เป็น "จริง" สัญญาณผลออกจะเป็น "เท็จ"
reveille(เรฟ'วะลี) n. สัญญาณเรียกชุมนุม,แตรปลุก,กลองปลุก,สัญญาณปลุก,การชุมนุมหลังการให้สัญญาณดังกล่าว
semaphore(เซม'มะฟอร์) n. อุปกรณ์สัญญาณ,เสาสัญญาณ,ไฟสัญญาณ,โคมสัญญาณ,ระบบการให้สัญญาณด้วยการถือธงในท่าต่าง ๆ vt.,vi. ให้สัญญาณโดยวิธีการดังกล่าว, See also: semaphoric,semaphorical adj.
signal(ซิก'เนิล) n.,v. (เป็น) สัญญาณ,เครื่องแสดง,สัญญา,ลาง,นิมิต,สิ่งบอกใบ้,เครื่องบอกใบ้,อาการ,อากัปกิริยา,สัญญาณวิทยุ,สัญญาณคลื่น. adj. เป็นสัญญาณ,เป็นเครื่องแสดง,น่าสังเกต,ยอดเยี่ยม,เลิศ,เด่น. -v. ให้สัญญาณ,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ., See also: signale
signaler(ซิก'เนิลเลอะ) n. ผู้ให้สัญญาณ,ทหารสื่อสาร,อุปกรณ์ ติดตั้งสัญญาณ
signalise(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ,ส่งสัญญาณ,ชี้บ่ง,แสดง,เป็นเครื่องแสดง,บอกใบ้,บุ้ย,ติดสัญญาณ,ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
signalize(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ,ส่งสัญญาณ,ชี้บ่ง,แสดง,เป็นเครื่องแสดง,บอกใบ้,บุ้ย,ติดสัญญาณ,ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
signaller(ซิก'เนิลเลอะ) n. ผู้ให้สัญญาณ,ทหารสื่อสาร,อุปกรณ์ ติดตั้งสัญญาณ
signalman(ซิก'เนิลเมิน) n. เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณ,เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณ pl. signalmen
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น
wigwag(วิก'แวก) vt.,n. (การ) เคลื่อนที่ไป ๆ มา ๆ ,โบกธงให้สัญญาณ,โบก,กระดิก
English-Thai: Nontri Dictionary
beck(n) การให้สัญญาณ,การเรียก,การกวักมือ,การผงกศีรษะ
gesticulate(vi) โบกไม้โบกมือ,ออกท่าทาง,แสดงท่าทาง,ให้สัญญา
gesture(n) กิริยาท่าทาง,อากัปกิริยา,ท่าทาง,การให้สัญญา
promissory(adj) ซึ่งให้สัญญาไว้,ซึ่งแสดงท่าที่ว่า,ซึ่งให้คำมั่น
semaphore(n) ไฟสัญญาณ,สัญญาณ,โคมสัญญาณ,การให้สัญญา
starter(n) ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ตั้งต้น,ผู้เริ่มต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accelerated endowmentการใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
EE (end to end signaling)อีอี (การให้สัญญาณระหว่างปลายทาง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pledge (vt.) ให้สัญญา See also: ให้คำปฏิญาณ Syn. agree, swear
cue in (phrv.) ให้สัญญา
signal (vt.) ให้สัญญาSee also: ทำเครื่องหมาย Syn. beckon, indicate
signalize (vt.) ให้สัญญาSyn. applaud, acclaim, lionize
ring in (phrv.) ให้สัญญาณการมาถึงที่ทำงาน See also: ตอกเวลาเข้า Syn. clock in
semaphor (vi.) ให้สัญญาณธง See also: ส่งสัญญาณ Syn. communicate, signal
semaphor (vt.) ให้สัญญาณธง
get the green light (idm.) ให้สัญญาณบอกให้เริ่มต้น See also: ให้เริ่มต้น
foretoken (vt.) ให้สัญญาณเตือนล่วงหน้า (ทางวรรณคดี)
wave on (phrv.) ให้สัญญาณเพื่อเคลื่อนที่ต่อไป See also: โบกให้สัญญาณเคลื่อนที่
bind over (phrv.) ให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตาม (ทางกฎหมาย) See also: สัญญาที่จะปฏิบัติตาม
give under (phrv.) ให้สัญญาเพราะ See also: ให้เพราะ
promise someone the moon (idm.) ให้สัญญาในสิ่งที่มากเกินไป See also: ให้สัญญาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
committal (n.) การให้สัญญา
hitch a lift (idm.) ยกนิ้วโป้งให้สัญญาณกับรถที่ผ่านมาเพื่อขอโดยสารรถไปด้วย
knock on (phrv.) เคาะให้สัญญาณนักแสดง (การละคร)
lightship (n.) เรือทอดสมอที่ให้สัญญาณไฟเตือนเพื่อช่วยการเดินเรือของเรืออื่น ๆ
motion to (idm.) โบกมือให้สัญญาณกับ Syn. signal to
semaphor (n.) การให้สัญญาณโดยวิธีโบกธงแทนตัวอักษร See also: การให้สัญญาณธง Syn. signaling
semaphoric (adj.) เกี่ยวกับการให้สัญญาณธง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have my wordฉันให้สัญญา
You have my wordฉันให้สัญญา
I can't promise I can locate it in timeฉันไม่สามารถให้สัญญาว่าได้ว่าจะสามารถหาตำแหน่งมันได้ทันเวลา
I want you to promise me somethingฉันอยากขอให้คุณให้สัญญากับฉันบางอย่าง
I'll promise never to bother you with any more questionsฉันจะให้สัญญาว่าจะไม่รบกวนคุณด้วยคำถามใดๆ อีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Make me a promise, and I will spare your life.ให้สัญญากับข้า และข้าจะไว้ชีวิตท่าน
Promise me nobody else is gonna get hurt.ให้สัญญาฉัน ไม่มีคนอื่นถูกทำร้ายนะ
You should have given a sign.ให้สัญญาณกันหน่อยสิ!
Signal Jones to give no quarter.ให้สัญญาณกับโจนส์ ไม่ต้องปราณี
This is deputy warden McPherson.ให้สัญญาณด้วย นี่ผมเอง ผู้คุม แมคเพอร์สัน
"Give me a positive sign"ให้สัญญาณที่ดีกับฉัน
Give us a sign that you wanna communicate with us.ให้สัญญาณนะถ้าจะติดต่อเรา
Get a bigger sign, buddy.ให้สัญญาณมากกว่านี้หน่อย, เพื่อนยาก
Give me some kind of sign if you're still with me.ให้สัญญาณอะไรสักอย่าง ถ้าคุณยังอยู่
You've got three minutes. Got it.ให้สัญญาณเมื่อคุณน๊อคเขาได้
Promise you. It'll get done, I swear.ให้สัญญานาย มันจะเรียบร้อย ฉันสัญญา
Give the signal to begin the glorious victory!ให้สัญญานเริ่มแก่ชัยชนะอันมีเกียรติ
Promise them anything. I don't...ให้สัญญาบางอย่างกับพวกเขาสิ ข้าไม่..
Making promises and proclamations to all of usให้สัญญาและป่าวประกาศไว้ ต่อหน้าพวกเรา บนความรู้สึก
Since we have promised Cheng Ying's parents, We should take good care of her.ตั้งแต่เราให้สัญญาต่อพ่อแม่ของเที้ยเอ็ง, เราต้องดูแลนางเป็นอย่างดี.
Goodbye, Mr Spalding!เเล้วก็ให้สัญญาณ กําหนดเขต
It doesn't reveal the location of the Grail, I'm afraid, but the knight promised that two markers, that had been left behind, would.มันไม่ได้เปิดเผย สถานที่ซ่อนของจอกศักดิ์สิทธิ์, ผมคิดว่าอย่างนั้น, แต่ว่า อัศวินได้ให้สัญญา
His Dona Ana, his centerfold,... was she... waiting all eternity on the beach for him to return, as they'd promised each other?ดอนน่า แอนนาของเขา นางแบบเปลือยของเขา กำลังคอยชั่วนิรันดร์บนชายหาด รอเขากลับอย่างที่พวกเขา ได้ให้สัญญากันไว้หรือไม่
I wasn't to say a word! And I promised them so faithfully.ฉันต้องไม่พูดอะไรเลย เพราะฉันให้สัญญากับพวกเขาแล้วว่าจะซื่อสัตย์
Why do they always insist on announcing dinner... like a damn cavalry charge?เป่าแตรเรียกกินอาหาร ยังกะให้สัญญาณทหารม้าบุก
I'll go first. Don't follow until I give you a sign.ฉันเข้าก่อน อย่าเพิ่งตามจนกว่าฉันจะให้สัญญา
On my mark, give me full power 90 degrees to lower-left starboard.พอให้สัญญาณขอพลังสูงสุด 90 องศา ที่กราบขวาล่าง
They're in the parking lot, waiting for my signal, and...พวกนั้นอยู่ตรงที่จอดรถ รอฉันให้สัญญา
Now, hand over Il-mae like you promised!"ตอนนี้ คุณก็ควรปล่อยมือจากอิลแม ตามที่คุณให้สัญญาได้แล้ว
Just keep an eye on me and I'll give you a sign.จ้องฉันให้ดี แล้วฉันจะให้สัญญา
And the part about voiding the contract should a thid party know about our marriageแล้วส่วนนึงที่ทำให้สัญญาคราวก่อนเป็นโมฆะก็คือ บุคคลที่สามมาล่วงรู้เรื่องการแต่งงานของเรา
We're going to find the people who killed her, I promise.พวกเราจะตามหาตัวคนที่ฆ่าเธอให้ได้ ฉันให้สัญญา
Well, I promise we're coming back. I promise.เอาล่ะ ฉันให้สัญญา พวกเราจะได้กลับมากันอีก ฉันให้สัญญา
She kept every promise she ever made.เธอรักษาคำมั่นสัญญาทุกอย่างที่เธอได้ให้สัญญาเอาไว้
I got it here in three weeks just like I promised.ผมสั่งมาที่นี่ 3 อาทิตย์ ตามที่ผมให้สัญญาเอาไว้
And worse, I made him a vile promise...ที่แย่กว่า คือไปให้สัญญาหลอกๆ กับเขา
Never make a promise you can't keep. Come on.ห้ามให้สัญญาที่รักษาไม่ได้ ไปกันเถอะ.
Sithandra, give us the signal.สิธันดรา ให้สัญญาณลงมือซะที
Did you promise that you were going to leave your wife and marry Miss Rice?คุณเคยได้... ...ให้สัญญาว่าคุณจะเลิกกับภรรยาของคุณ เพื่อมาแต่งงานกับคุณไรซ์มั้ยครับ
That cell is part of a batch purchased by the des plaines police department. I need a name,garcia.อย่าให้สัญญา ถ้าคุณรักษามันไม่ได้
Contact with the victims.อย่าให้สัญญา ถ้าคุณไม่สามารถรักษามันได้
Can you keep to the promise that you will give us the afternoon off for training?ท่านให้สัญญาได้ไหมคะ ว่าจะให้เราไปฝึกในช่วงบ่าย
I promise you you'll be winners.ผมให้สัญญา คุณจะเป็นผู้ชนะ
I made a promise that I'd meet someone at Reims.ผมให้สัญญาไว้ว่า จะไปพบใครบางคนที่ไรมส์
And I want to promise you... this will be a government of action, not of words.ผมจะให้สัญญากับคุณ รัฐบาลชุดนี้จะพิสูจน์ด้วยการกระทำ จะไม่ใช่มีแต่พูด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้สัญญา
Back to top