ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจความสำคัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจความสำคัญ*, -ใจความสำคัญ-

ใจความสำคัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจความสำคัญ (n.) point See also: gist, substance, essence, core, idea
English-Thai: HOPE Dictionary
breviary(บรี'วิเออรี่) n. หนังสือบทสวดมนต์และอธิษฐานทุกวันของศาสนาคาทอลิก,ใจความสำคัญ
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
roundup(เราน์ดฺ'อัพ) n. การไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,ผู้ขี่ม้าไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,การจับกลุ่ม,การชุมนุม,การสรุป,บทสรุป,สาระ,ใจความสำคัญ, Syn. collect,gather,amass,rally
summary(ซัม'มะรี) n. สรุป,ใจความสำคัญ,ใจความรวบรัด,บทความย่อ,สาระสำคัญ,จุด สำคัญ. adj. สรุป,รวบรัด,ใจความสำคัญ,โดยสังเขป,รวดเร็ว,โดยตรง., See also: summarily adv. summariness n., Syn. compendium,brief,condensation
English-Thai: Nontri Dictionary
digestive(adj) เกี่ยวกับการย่อย,เกี่ยวกับการเก็บใจความสำคัญ
keynote(n) ระดับเสียง,ใจความสำคัญ,จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ
motif(n) ใจความสำคัญ,ลักษณะสำคัญ,บรรทัดฐาน,มาตรฐาน
point(n) จุด,ทิศทาง,ข้อ,จุดทศนิยม,ตำแหน่ง,ประเด็น,ใจความสำคัญ
roundup(n) การชุมนุม,การต้อนสัตว์,การล้อมจับ,การสรุป,ใจความสำคัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
core (n.) ใจความสำคัญ Syn. essential, gist
gist (n.) ใจความสำคัญ See also: ส่วนสำคัญ, แก่น Syn. essence, significance
body (n.) ใจความสำคัญของงานเขียน See also: เนื้อเรื่อง
dip into (phrv.) อ่านเฉพาะใจความสำคัญ Syn. flip through
epitomize (vt.) สรุปเอาเฉพาะใจความสำคัญของงานเขียน (คำทางการ) Syn. abstract, shorten, summarize
synoptic (adj.) เกี่ยวกับใจความสำคัญ See also: เกี่ยวกับข้อสรุป Syn. comprehensive
thematic (adj.) เกี่ยวกับใจความสำคัญ Syn. topical, subjective
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Point for point.ใจความสำคัญกับประเด็น
And will understand the deep significance of blood well shed.และจะเข้าใจความสำคัญลึก เลือดดีเพิง แน่นอนฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณ
They're already extinct, they just don't know it.ใกล้จะสูญพันธุ์ เขาไม่เข้าใจความสำคัญ
I'll settle for a synopsis.ฉันจะสรุปใจความสำคัญให้
Note how you are able to retain the important facts from the book.นั่นคือคุณได้จดจำใจความสำคัญในหนังสือได้
You don't have to tell me the details, but just give me the general gist of what you did.คุณไม่ต้องบอกรายละเอียดฉันหรอก แต่แค่คุณให้ใจความสำคัญกับสิ่งที่คุณทำลงไปก็พอ
But it's not a crazy idea to try and figure out what the catch is before we go crashing the gate.-โอเค แต่มันไม่ใช่ความคิดบ้าๆ ที่จะพยายามตีความ ใจความสำคัญ
"If" being the operative word."ถ้า" คือคำที่เป็นใจความสำคัญ
How can a serving girl understand what it means to be Queen?หญิงรับใช้จะเข้าใจความสำคัญของการเป็นราชินีได้อย่างไร
The Victorian sonnet has the balance of three tenets, rhyme, meter, conceit.โคลงวิกตอเรียมีความสมดุลกับสามหลักคำสอน ใจความสำคัญ
If we could see all that carbon dioxide then we would overcome the denial and grasp the magnitude of our impact on the atmosphere.แล้วเราจะเอาชนะการปฏิเสธ และเข้าใจความสำคัญของผล กระทบของเราที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ
There's this program in Keystone that helps battered women get back on their feet.ข่าวที่มีใจความสำคัญ เรื่องช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทำร้าย ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
Try and understand your importance, Mira.เข้าใจความสำคัญของตัวเองซะ มีร่า
We understand the importance of containment, Dr. Rice.เราเข้าใจความสำคัญของพื้นที่กักกัน ด็อกเตอร์ไรซ์
Rick, I'll skip the foreplay and jump straight into the penetration then.ริก ผมจะข้ามพวกเรื่องไร้สาระ แล้วโดดไปที่ใจความสำคัญเลยแล้วกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจความสำคัญ
Back to top